prowincja hydrogeologiczna

(inżynieria leśna, hydrologia), taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w stosunku do innych jednostek. Definiowana jest różnie przez różnych autorów. B. Paczyński [Malinowski red., 1976] wydziela dwie prowincje: północną – kenozoiczną i południową – mezozoiczną i definiuje prowincję hydrogeologiczną jako „obszar obejmujący zespół zbiorników wód podziemnych zwykłych charakteryzujących się podobnymi cechami genetycznymi, wykształceniem oraz udziałem zasobowym poziomów użytkowych”. W podziale z 1995 r. [Paczyński, 1995] zrezygnowano z podziału na prowincje hydrogeologiczne, wyróżniono natomiast cztery makroregiony: północno-wschodni, północno- zachodni, centralny i południowy. A.S. Kleczkowski [1990a] opierając się na kryteriach hydrostrukturalnych, morfologicznych, hydrograficznych oraz wodonośności utworów czwartorzędowych dzieli Polskę na dwie prowincje hydrogeologiczne: górsko-wyżynną i nizinną. W górsko-wyżynnej wyróżnia: masywy, niecki, monokliny, a także nałożone na nie lokalne zbiorniki dolinne. W nizinnej – pasma głównych zbiorników czwartorzędowych oraz niżej leżące zbiorniki w utworach starszych, nazywając je subnieckami lub subzbiornikami wód podziemnych.
ang. groundwater province

Źródło (Autor)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

PAZDRO Z., KOZERSKI B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.

 

 

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI