Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

(Ochrona przyrody), to urząd podległy bezpośrednio Ministrowi Środowiska, który powstał na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Mianowany przez premiera Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia. Podstawowe zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska to: 1. współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym: - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, - postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 2.wykonywanie zadań związanych z: - siecią Natura 2000 - opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej, - prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS, - utworzeniem i koordynacją funkcjonowania krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w Polsce, - sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań, - opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 3. wydawanie zezwoleń, w tym m.in.: - o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, - dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych, - na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt, - prowadzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt