Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

Inspekcja Ochrony Środowiska

(Ochrona przyrody), początki działania Inspekcji Ochrony Środowiska sięgają września 1980 r., kiedy to na mocy nowej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Te akty prawne stworzyły podstawy dla działania inspekcji i wdrożenia jednolitego systemu kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz badania stanu środowiska w skali całego kraju. W 1991 roku weszła w życie "Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska" . Realizacja ustawowych zadań inspekcji należała do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i 49 wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. W lipcu 1998 roku została znowelizowana ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, zmieniając między innymi jej nazwę na: Inspekcja Ochrony Środowiska. Jednocześnie wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska weszły w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. W 34 miastach powstały delegatury wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska podporządkowane 16 nowym wojewódzkim inspektoratom. Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska, w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. Ich realizacja odbywa się, między innymi, poprzez: - kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody, - kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji, - udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska, oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, - kontrolę eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, - podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska, lub naruszaniem warunków korzystania ze środowiska, - współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi, - organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian, - opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych, - inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego, - uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

Instytut Ochrony Przyrody (IOP) PAN w Krakowie

(Ochrona przyrody), Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki. Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody. Początki Instytutu sięgają 1919 roku, kiedy w grudniu powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która od lutego 1920 r. działała pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera. Po kolejnych licznych przekształceniach nazw i struktury, od 1993 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN funkcjonuje pod obecną nazwą. Na stronie Instytutu dostępnym są następujące elektroniczne bazy danych: Atlas ssaków Polski Atlas płazów i gadów Polski Baza danych „Gatunki obce w Polsce” Baza danych GEOSITES Baza danych GEOCONSERVATION Łąki w Karpatach polskich oraz wydania elektroniczne książek: Gatunki obce w faunie Polski Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt