Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

organizacje pozarządowe

(Ochrona przyrody), organizacje pozarządowe (ang. Non Govermental Organisations - NGO) to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873): „organizacjami pozarządowymi są:   1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku   – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.” Stąd przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzyszenia i fundacje, z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Pojęcie organizacja pozarządowa nie jest równoznaczne z pojęciem organizacja społeczna: np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową. Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to: - organizacja non-profit; - organizacja wolontarystyczna; - organizacja społeczna (obywatelska);. - trzeci sektor - ponieważ nie jest tożsama z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor). Do najbardziej znanych organizacji pozarządowych w Polsce o profilu przyrodniczym należą, spośród organizacji międzynarodowych: WWF, Greenpeace, IUCN oraz spośród ogólnokrajowych: LOP, Klub Przyrodników, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, PTOP Salamandra, OTOP, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja” i Polski Klub Ekologiczny. Największą organizacją ekologiczną jest Liga Ochrony Przyrody skupiająca 230 tysięcy członków.  

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

ostoje ptaków IBA

(Ochrona przyrody), (skrót z ang. Important Bird Areas) to obszary o międzynarodowym znaczeniu dla ochrony ptaków. Są to miejsca występowania zagrożonych gatunków ptaków, gatunków o ograniczonym zasięgu, ugrupowań ptaków charakterystycznych dla jednego biomu lub dużych koncentracji ptaków migrujących i zimujących. Identyfikacja ostoi ptaków IBA nie jest równoznaczna z ochroną danego terenu – jest to wskazanie, że dany obszar jest kluczowy dla efektywnej ochrony ptaków w skali międzynarodowej i powinien być on chroniony w ramach istniejących form ochrony obszarowej w poszczególnych krajach. Na terenie Unii Europejskiej ostoje ptaków IBA traktowane są jako obszary referencyjne przy wyznaczaniu obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) w ramach sieci Natura 2000. Na świecie wyznaczono już ok. 11 000 ostoi w blisko 200 krajach, tworząc największą sieć obszarów priorytetowych dla efektywnej ochrony ptaków, a także całej różnorodności biologicznej. Wyznaczanie ostoi ptaków odbywa się na podstawie ścisłych, ilościowych kryteriów stworzonych przez BirdLife International, na podstawie których wyróżnia się miejsca o znaczeniu globalnym (kryteria z grupy A), regionalnym - europejskim (kryteria z grupy B) i subregionalnym (kryteria z grupy C). Szczególne znaczenie w Polsce mają kryteria z grupy C – operują one na poziomie Unii Europejskiej, wskazując obszary o znaczeniu wspólnotowym, które powinny być chronione w ramach sieci Natura 2000. W Polsce wyznaczono 174 obszary spełniające kryteria ostoi ptaków IBA, a na ich podstawie zatwierdzono 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt