Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)

(ochrona środowiska), Państwowy Monitoring Środowiska, według art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest systemem: - pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz - gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Celem PMŚ, zgodnie z art. 25 ust. 3 Prawa ochrony środowiska jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska. Jest to realizowane poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: - jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów; - występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. Cele PMŚ osiągane są poprzez realizację następujących zadań cząstkowych: - wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska, - prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, - gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji, - ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska, - analizy przyczynowo-skutkowe, - opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego, w tym za pomocą internetu.  

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

plan ochrony

(Ochrona przyrody), plan ochrony to dokument planistyczny sporządzany dla: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. Projekt planu ochrony sporządza dla: 1) parku narodowego – dyrektor parku narodowego; 2) rezerwatu przyrody – regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem – zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem; 3) parku krajobrazowego – dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych; 4) obszaru Natura 2000 – sprawujący nadzór nad obszarem. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem: 1) charakterystyki i oceny stanu przyrody; 2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; 3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; 4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; 5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli park narodowy lub rezerwat przyrody nie posiadają planu ochrony, do czasu jego ustanowienia, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych, które są ustanawiane - dla parku narodowego w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, a dla rezerwatu przyrody zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zadania ochronne mogą być ustanawiane na rok lub równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

plan ochrony dla obszaru Natura 2000

(Ochrona przyrody), plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustanawia w drodze rozporządzenia Minister Środowiska, na okres 20 lat. Projekt takiego planu sporządza jednostka sprawująca nadzór nad obszarem. Plan ochrony ma za zadanie zdiagnozowanie wszystkich zagrożeń dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 oraz ustalenie na ich podstawie działań ochronnych. Sporządzenie planu ochrony poprzedzone zostaje wykonaniem pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. Plan ochrony musi zawierać m. in.: określenie warunków zachowania integralności oraz spójności sieci obszarów Natura 2000. Ważnym aspektem planu jest sformułowanie wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli. W części praktycznej plan ochrony określa działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. W zakres tych działań, oprócz klasycznej ochrony czynnej, mogą wchodzić m. in. utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000, kierunki kształtowania przestrzeni produkcyjnej, rolnej, leśnej czy rybackiej. W zależności od potrzeb w dokumencie tym mogą znaleźć się też wskazania dotyczące lokalizacji zabudowy oraz infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i turystycznej. Istotne jest tutaj także określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, będących przedmiotami ochrony, ponieważ do tych wskaźników będzie odnoszony monitoring oraz realizacja ochrony. Szczegółowy tryb i zakres opracowania projektu planu ochrony określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401, z późn. zm.).

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (PZO)

(Ochrona przyrody), plan zadań ochronnych (PZO), zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, sporządza na okres 10 lat, sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Zatwierdzany jest w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia dyrektora regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Pierwszy projekt PZO powinien powstać w ciągu 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako OZW – (obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty) lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO). W przypadku obszarów, które już mają plan ochrony uwzględniający zakres wymagany dla obszaru Natura 2000, planu zadań ochronnych nie wykonuje się. Dotyczy to rezerwatów, parków narodowych i parków krajobrazowych posiadających plany spełniające wskazane wymogi oraz obszarów Natura 2000, które mają już ustanowione plany ochrony. Opracowanie projektu planu zadań ochronnych obejmuje zidentyfikowanie zagrożeń dla obszaru Natura 2000 i wskazanie najpilniejszych działań, które powinny zostać wykonane w najbliższym okresie ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Nie jest wymagane przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenowej. Zapisy PZO formułowane są głównie na podstawie dostępnych danych archiwalnych, a badania ograniczone są do niezbędnego uzupełnienia inwentaryzacji. Plan zadań ochronnych zawiera: opis granic i mapę obszaru Natura 2000, identyfikację zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, cele i określenie działań ochronnych oraz monitoringu. Istotną częścią dokumentu są wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli. W PZO, o ile jest taka potrzeba, określa się zakres dalszych badań i wskazuje terminu sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru. Szczegółowy tryb i zakres opracowania projektu planu zadań ochronnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt