Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

raport o oddziaływaniu na środowisko

(ochrona środowiska), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zapisami art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - powinien zawierać następujące informacje: 1)  opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a)  charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c)  przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;    2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;    3)  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;    4)   opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;    5)   opis analizowanych wariantów, w tym: a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;    6)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;    7)  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b)  powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c)  dobra materialne, d)  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;    8)  opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a)  istnienia przedsięwzięcia, b)  wykorzystywania zasobów środowiska, c)  emisji;    9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;    10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a)  określenie założeń do: –  ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, –  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;    11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;    12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;    13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;    14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;    15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;    16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;    17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;    18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;    19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

regionalny dyrektor ochrony środowiska

(Ochrona przyrody), jest organem administracji rządowej niezespolonej powołanym do życia na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W zakresie określonym ww. ustawą regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje akty prawa miejscowego w formie zarządzeń. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przejęli kompetencje wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zapobiegania szkodom w środowisku oraz w zakresie ochrony przyrody. Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy: - udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; - przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; - tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; - ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą o ochronie przyrody; - wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody; - przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; - przekazywanie danych do bazy danych o ocenach i strategicznych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; - współpraca z organizacjami ekologicznymi; - wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zwracać się do regionalnej rady ochrony przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

rejestr zabytków

(Ochrona przyrody), urzędowy wykaz zabytków prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny. Działaniami administracyjnymi w zakresie wpisu obiektu do rejestru zabytków zajmuje się wojewódzki konserwator zabytków, który z urzędu bądź na wniosek strony - właściciela lub użytkownika obiektu, rozpoczyna procedurę wpisu. Na etapie przygotowawczym gromadzone są informacje i materiały dokumentacyjnych, mające potwierdzić wartość danego obiektu dla dziedzictwa narodowego. Całe postępowanie zakończone jest wydaniem przez wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzji administracyjnej. Zabytki wpisywane są do ksiąg rejestru na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Aktualne rejestry zabytków nieruchomych dla poszczególnych województw są publicznie dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa natomiast w przypadku zabytków ruchomych i archeologicznych znajduje się tam tylko zestawienie zbiorcze. Lokalizacja zabytków nieruchomych i archeologicznych od końca 2014 roku dostępna jest na serwerze mapowym.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt