Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

rezerwat biosfery

rezerwat biosfery (ang. biosphere reserve) to obszar utworzony w ramach programu UNESCO Człowiek i biosfera (ang. Man and the Biosphere - MAB). Rezerwaty biosfery mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety. Służą także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową.W ramach rezerwatów chroni się ekosystemy reprezentatywne dla głównych biomów danego kraju. W ramach każdego rezerwatu wyróżnia się strefę centralną (core zone), buforową (buffer zone) oraz przejściową (transition zone).Rezerwaty tworzone są przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MAB na wniosek poszczególnych państw członkowskich. Każdy rezerwat podlega prawodawstwu kraju, na terenie którego się znajduje. Według Ramowego statutu światowej sieci rezerwatów biosfery, obiekty te są tworzone, aby promować i demonstrować zrównoważony związek człowieka z biosferą. Rezerwaty biosfery podlegają okresowym przeglądom co dziesięć lat, dokonywanym przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną (ICC) MAB.W roku 2019 było 686 rezerwatów biosfery w 120 krajach, z tego 11 w Polsce.Polskie obiekty na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery UNESCO: 1. Rezerwat Biosfery Białowieża (1976, rozszerzenie 2005) 2. Rezerwat Biosfery Babia Góra (1976) 3. Jezioro Łuknajno (1976) 4. Słowiński Rezerwat Biosfery (1976) 5. Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie: Polska-Słowacja -Ukraina (1992/1998) 6. Rezerwat Biosfery Karkonosze: Polska-Czechy (1992) 7. Tatrzański Rezerwat Biosfery: Polska-Słowacja (1992) 8. Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska (2000) 9. Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie: Polska-Ukraina-Białorus (2002/2011) 10. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie (2010)11. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” (2019)

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

rezerwat przyrody

Forma ochrony przyrody obejmująca obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie za rezerwat przyrody następuje w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę (jeżeli została wyznaczona), cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Dla rezerwatu określa się rodzaj, typ i podtyp, które określone są w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533). Rozporządzanie wymienia 9 rodzajów rezerwatów przyrody:leśnewodnestepowesłonoroślowefaunistyczneflorystycznetorfowiskoweprzyrody nieożywionejkrajobrazoweDla rezerwatu sporządza się plan ochrony na okres 20 lat. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan ochrony, w formie zarządzenia. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar rezerwatu przyrody, kierując się potrzebą ochrony przyrody. Opłaty są przeznaczane na ochronę przyrody.Aktualnie nie ma podziału na rezerwaty ścisłe i częściowe. Dla poszczególnych fragmentów rezerwatu (lub całej powierzchni) określa się w planie ochrony (na 20 lat) obszary ochrony ścisłej, czynnej lub krajobrazowej. Według GUS (2019) na koniec 2018 roku było w Polsce 1501 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 169,6 tys.ha. Najwięcej jest rezerwatów leśnych – 746 obiektów.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt