Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

standardowy formularz danych

(Ochrona przyrody), ujednolicony w całej Unii Europejskiej opisowy dokument zawierający szczegółowe informacje o poszczególnych obszarach Natura 2000. W miarę uzyskiwania nowej wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze (np. podczas tworzenia planów ochrony lub planów zadań ochronnych) SDF jest aktualizowany. Standardowe formularze danych dla poszczególnych obszarów są publicznie dostępne pod adresami internetowymi: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles  Zawartość SDF 1. Identyfikacja obszaru (typ, kod i nazwa obszaru, data opracowania i aktualizacji, instytucja opracowująca formularz, daty wyznaczenia i klasyfikacji obszaru) 2. Położenie obszaru (położenie centralnego punktu, powierzchnia, długość, region administracyjny, region biogeograficzny) 3. Informacja przyrodnicza: 3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk (kod siedliska, pokrycie, reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna) 3.2. Gatunki objęte art. 4 Dyrektywy siedliskowej i gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy siedliskowej oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków (kod gatunku, wielkość populacji ocena zachowania, ocena ogólna) 3.3. Pozostałe ważne gatunki roślin i zwierząt 4. Opis obszaru 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie 4.3. Zagrożenia 4.4. Własność 4.5. Dokumentacja 5. Status ochrony obszaru 5.1. Formy ochrony w obszarze wyznaczone na poziomie krajowym i regionalnym 5.2. Powiązania obszaru z innymi formami ochrony 5.3. Inne formy ochrony w obszarze 6. Zarządzanie obszarem 6.1. Organ odpowiedzialny za zarządzanie obszarem 6.2. Plan zarządzania 6.3. Działania ochronne 7. Mapy obszaru Od 11 lipca 2011 r. obowiązuje nowy format SDF (decyzja Komisji Europejskiej). Informacje i katalogi kodów używanych w SDF są zebrane na tzw. portalu referencyjnym Natura 2000: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal Instrukcja wypełniania SDF – wersja 2012.1: http://www.im.gda.pl/images/Projekty/Zalew/materialy/Instrukcja%20wype%C5%82niania%20SDF%202012_1.pdf

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt