Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)

(ochrona przyrody), jest organizacją ekspercką w zakresie wdrażania, koordynacji, inicjowania i zarządzania projektami w jednostkach PGL Lasy Państwowe dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Szczegółowa działalność Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych: 1) Wdrażanie V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych". 2) Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3) Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4) Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych  zarządzanych przez PGL LP" w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 5) Realizacja projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk" (Best for Biodiversity)" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6) Przygotowanie programów zintegrowanych w zakresie leśnictwa w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. 7) Koordynacja działań PGL LP w zakresie aplikowania o środki w ramach Działania 226  „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

CITES

(ochrona przyrody), skrót z ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska). To międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Konwencja została podpisana 3 marca 1973 roku, a w życie weszła 1 lipca 1975 roku. Obecnie 180 państw jest sygnatariuszami Konwencji. Głównym celem CITES jest ochrona roślin i zwierząt, które są lub mogą stać się zagrożone wyginięciem, poprzez kontrolę, redukcję lub całkowitą eliminacja handlu okazami tych gatunków. Konwencja reguluje przemieszczenie przez granice państwowe ponad 34 tys. gatunków, z czego ponad 5100 to zwierzęta, zaś reszta to rośliny. Są one wymienione w trzech Załącznikach do Konwencji, różniących się rygorami ochronnymi. Przewóz i komercyjne wykorzystanie okazów CITES są możliwe, jednak tylko po spełnieniu wymogów określonych w przepisach. CITES dotyczy nie tylko żywych okazów. Ustalone w nim zasady odnoszą się również do trofeów, skór, wyrobów skórzanych, koralowców, muszli, wyrabianych z nich biżuterii i pamiątek, żywności, leków, wyrobów z kości słoniowej, rogu nosorożca czy drewna. Polskim organem zarządzającym CITES jest Minister Środowiska, a polskim organem naukowym CITES – Państwowa Rada Ochrony Przyrody. służby egzekwujące to głównie Służba celna i Policja. W Unii Europejskiej przepisy CITES są implementowane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt