Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

dostęp do informacji o środowisku

(ochrona przyrody), w Polsce prawo do informacji o środowisku i jego ochronie posiada każdy obywatel, co gwarantuje art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do tej informacji uznawany jest za demokratyczny standard przyjęty w zapisach prawa międzynarodowego i wspólnotowego. Zasady i tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie regulują przepisy art. 4 i art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Zgodnie z przytoczoną ustawą (art.9) informacjami o środowisku są informacje dotyczące: - stanu elementów środowiska, - emisji zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, - środków ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia, - raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, - analiz wykorzystywanych w ramach stosowania środków ochrony środowiska i działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, - stanu zdrowia bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych Sposoby udostępniania informacji o środowisku: - Na wniosek osoby zainteresowanej - Na stronach internetowych organów administracji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt