Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Ilość znalezionych haseł: 63

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

inne nieruchomości gruntowe we władaniu gospodarzy lasu

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), grunty, trwale pozbawione roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej, we władaniu gospodarzy lasów, stanowiące odrębne działki ewidencyjne lub części takich działek (części działek najczęściej w postaci odrębnych wydzieleń leśnych), które w ewidencjach powszechnych nie zostały utrwalone jako grunty, związane z gospodarką leśną, jako grunty pokryte śródleśnymi wodami powierzchniowymi, jako grunty, zajęte przez urządzenia wodne, nie będące urządzeniami wodnomelioracyjnymi, a także jako grunty rolne – o ile te inne nieruchomości są potrzebne do realizacji przez LP uprawnionej działalności poza ramami zwykłego zarządu. Poza uzasadnieniem, wynikającym ze służenia  prowadzeniu opłacalnej lub z innych względów celowej działalności poza ramami zwykłego zarządu, dodatkowymi argumentami, przemawiającymi za pozostawaniem innych nieruchomości we władaniu LP, są względy ekosystemowe  Wymienić tu należy: a) nieruchomości gruntowe, które wraz z niegruntowymi nieruchomościami budowlano – montażowymi współtworzą infrastrukturę do robót budowlano – montażowych (infrastruktura budowlano – montażowa),b) nieruchomości gruntowe, które wraz z niegruntowymi nieruchomościami działalności zarobkowej współtworzą infrastrukturę, związaną z działalnością zarobkową poza działalnością dodatkową (infrastruktura działalności zarobkowej), c) nieruchomości gruntowe, które wraz z nieruchomościami niegruntowymi o podobnej funkcji celu współtworzą pozostałą infrastrukturę działalności leśnej (gdzie indziej nie wymienioną) (infrastruktura pozostałej działalności leśnej).

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę administracyjną

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu rozumianego jako powierzchnia gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe zasadniczej działalności administracyjnej. Za las, wchodzący w skład infrastruktury administracyjnej, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, należy uznawać grunt ( w tym fragment działki ewidencyjnej):a) odpowiednio urządzony (w tym pokryty naniesieniami o nietrwałym charakterze) (infrastruktura administracyjna jako grunt bez trwałych naniesień);b) zajęty przez budynki, budowle oraz obiekty małej architektury (infrastruktura administracyjna jako grunt pokryty naniesieniami, trwale związanymi z tym gruntem),służące (potrzebne do ) realizacji zasadniczej działalności administracyjnej, wchodzącej w skład gospodarki leśnej. Do nieruchomości gruntowych (lub ich części), tworzących infrastrukturę administracyjną (wchodzących w skład infrastruktury administracyjnej), zaliczać w szczególności należy pozostające w zarządzie Lasów Państwowych:a) grunty, zajęte przez budynki, będące miejscem siedzib jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (w tym siedzib regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych czy nadleśnictw) albo siedzib komórek organizacyjnych tych jednostek - wraz z, funkcjonalnie związanymi, przynależnościami, nie będącymi ruchomościami ;b) grunty, zajęte przez budynki, wchodzące w skład sieci mieszkań funkcyjnych ( leśniczówki, gajówki, ale także budynki o wyłącznych funkcjach mieszkalnych, przewidziane do zamieszkiwania przez pracowników Służby Leśnej, którym, z mocy przepisów odrębnych, przysługuje prawo do korzystania z takich mieszkań na warunkach bezpłatnych ze względu na obowiązek zamieszkiwania na terenie wykonywania codziennych zadań służbowych ),c) mieszkania w budynkach mieszkalnych  (wraz z odpowiadającą częścią gruntu), przewidziane do zamieszkiwania przez pracowników Służby Leśnej, o których mowa w lit. b) - chyba że stanowią one składową części infrastruktury administracyjnej, o której mowa w lit. d),d) grunty, zajęte przez zakładowe budynki mieszkalne (jednorodzinne lub wielorodzinne), przeznaczone do zamieszkiwania przez pracowników Lasów  Państwowych na stanowiskach nierobotniczych,e) grunty, odpowiednio urządzone (w tym poprzez zajęcie przez budynki, budowle oraz obiekty małej architektury), służące (potrzebne do) wypełnianiu przez Lasy Państwowe obowiązku kształcenia (w tym szkolenia) kadry pracowniczej , a także kształtowania warunków jej pracy, w tym warunków socjalno – bytowych czy bhp  (ośrodki szkoleniowo – konferencyjne, ośrodki wypoczynkowo oraz  kolonijne, ale także, wydzielone z infrastruktury, o której mowa w lit. a), obiekty stołówkowe, bufetowe, socjalne itp.) – chyba że grunty te stanowią część składową infrastruktury do działalności dodatkowej, prowadzonej przez zakłady Lasów Państwowych, f) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiekty technicznej ochrony mienia;g) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami magazynowymi;h) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami, służącymi ocenie materiału nasiennego,i) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami, służącymi edukacji leśnej – o ile nie zostały zaliczone do części składowej infrastruktury edukacji leśnej,j) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami, służącymi działaniu szczególnych struktur organizacyjnych LP (Kolegium LP, Bractwo Leśne, Orkiestra Reprezentacyjna LP itp.)Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami administracyjnymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę administracyjną.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę ogólnogospodarczą

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe),  szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej  (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do realizacji przez Lasy Państwowe działalności ogólnogospodarczej; odpowiednio urządzony grunt ( w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący stwarzaniu ogólnych warunków działania i realizacji zadań przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zajmujących stanowiska robotnicze (np. szatnie oraz przebieralnie, obiekty do praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności pracowników na stanowiskach robotniczych, hotele robotnicze; grunty pod budynkami z mieszkaniami zakładowymi, przeznaczonymi dla kadry pracowniczej na stanowiskach robotniczych ; bazy sprzętu do działalności gospodarczej, nie stanowiące wyodrębnionego gospodarstwa pomocniczego, itp.).Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami ogólnogospodarczymi , nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę ogólnogospodarczą.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę pomocniczą

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności pomocniczej; odpowiednio urządzony grunt (w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, przypisany do danego gospodarstwa pomocniczego w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych (innego gospodarza lasu). Uzupełniająco należy zaznaczyć, że gospodarstwem pomocniczym  w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych jest, wyodrębniona organizacyjnie i funkcjonalnie albo tylko funkcjonalnie, część leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład danej jednostki organizacyjnej – mająca ( ta wyodrębniona część leśnych zasobów ekonomicznych ) zdolność do wewnętrznego ( w obrębie danej jednostki) świadczenia dostaw i usług  /z zastrzeżeniem obejmowania obu świadczeń wspólnym terminem „usługi wewnętrzne”/ na rzecz dwóch lub większej liczby rodzajów działalności, występującej w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. Na przykład gospodarstwo transportowe może  wykonywać świadczenia na rzecz zasadniczej działalności administracyjnej, ale także na rzecz działalności gospodarczej ( dowożenie pracowników na stanowiskach robotniczych do miejsca wykonywania zadań gospodarczych,  zaopatrzenie materiałowo – sprzętowe wykonawstwa zadań gospodarczych). Do infrastruktury pomocniczej zaliczać należy w szczególności:a) grunty z budynkami oraz budowlami, służącymi prowadzeniu działalności warsztatowej oraz serwisowej;b) grunty z budynkami oraz budowlami, stanowiącymi stolarnie;c) grunty z budynkami oraz budowlami do stacjonowania sprzętu gospodarstwa transportowego;d) grunty z budynkami oraz budowlami do stacjonowania sprzętu oraz innych ruchomości o zdywersyfikowanym zakresie używalności (bazy sprzętowe) .Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami pomocniczymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę działalności pomocniczej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt