Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Ilość znalezionych haseł: 63

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę użytkowania głównego ( w tym infrastrukturę składowania oraz spedycji drewna)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie użytkowania głównego lasu – przedrębnego, rębnego oraz ciągłego. Należy tu wymienić przede wszystkim - nie zaliczone do infrastruktury działalności poza ramami zwykłego zarządu - grunty, wykorzystywane do składowania surowca drzewnego ( składnice, w tym składy wodne, w zarządzie nadleśnictw) oraz grunty, urządzone do wywozu drewna z lasu. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami użytkowania głównego, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę użytkowania głównego lasu.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę zagospodarowania (uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej nastawianej na wypełnianie funkcji produkcyjnych (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/) ; nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie zagospodarowania lasu pod kątem uzdrowiskowym, rekreacyjnym oraz turystycznym; odpowiednio urządzony grunt (w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący bezpośrednio realizacji zadań nadleśnictw w zakresie uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu. Do infrastruktury zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zaliczać należy w szczególności grunty ( w tym fragmenty działek ewidencyjnych), urządzone do wypełniania funkcji:a) parkingów leśnych,b) pól biwakowych,c) kampingów,d) ścieżek rowerowych oraz tras do jazdy konnej,e) szlaków spacerowych oraz turystycznych,f) obiektów sanitarnych do korzystania przez osoby, znajdujące się w lesie w celach uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,g) obiektów gastronomicznych oraz punktów sprzedaży materiałów informacyjno – edukacyjnych,h) punktów widokowych,Ponadto w skład w/w infrastruktury wchodzą pozostałe grunty (w tym fragmenty działek ewidencyjnych) z wszelkimi naniesieniami nietrwałymi, budynkami, budowlami oraz obiektami małej architektury, służące wzmacnianiu metodami gospodarki leśnej uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych funkcji lasu – z zastrzeżeniem gruntów, stanowiących infrastrukturę łowiecką, a także zajętych przez obiekty szpitalne, sanatoryjne itp.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami rekreacyjno – turystycznymi oraz uzdrowiskowymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu. Przy grupowaniu nieruchomych składników majątkowych według kryterium funkcji celu - do infrastruktury uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu należy ponadto przyporządkowywać  nieruchomości gruntowe (lub ich części), nie będące definicyjnie lasem, tworzącym omawianą tu infrastrukturę (t.j. ujęte w ewidencjach pod innym tytułem), lecz wypełniające zadania takiego lasu (nieruchomości gruntowe, nie będące lasem, wypełniające funkcje celu lasu, tworzącego infrastrukturę zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego).

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę związaną z działalnością dodatkową

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie działalności dodatkowej. Należy tu wymienić przede wszystkim, pozostające w posiadaniu zakładów Lasów Państwowych, grunty, służące do usługowego wykonywania zadań gospodarczych przy zagospodarowaniu oraz użytkowaniu lasu oraz zadań w zakresie zasadniczej działalności administracyjnej , ale także służących zakładom Lasów Państwowych do wytwarzania wyrobów, potrzebnych wynikowo do realizacji przez gospodarzy lasów zadań w zakresie działalności gospodarczej oraz zasadniczej działalności administracyjnej. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami działalności dodatkowej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę działalności dodatkowej.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem lasu

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie zagospodarowania lasu (jego hodowli i ochrony);  odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji zadań gospodarczych, składających się na zagospodarowanie lasu; w skład infrastruktury związanej z zagospodarowaniem lasu wchodzą w szczególności:a) lasy tworzące infrastrukturę edukacyjną (wchodzące w skład infrastruktury edukacyjnej),b) lasy tworzące infrastrukturę nasiennictwa i selekcji (wchodzące w skład infrastruktury nasiennictwa i selekcji),c) lasy tworzące infrastrukturę szkółkarską (wchodząc w skład infrastruktury szkółkarskiej),d) lasy tworzące infrastrukturę przeciwpożarową (wchodzące w skład infrastruktury przeciwpożarowej),e) lasy tworzące infrastrukturę drogową (wchodzące w skład infrastruktury drogowej),f) lasy tworzące (wchodzące w skład) infrastrukturę podziału przestrzennego gruntów, będących lasami (pasy gruntów, będące liniami oddziałowymi oraz innymi liniami podziału przestrzennego lasu)g) lasy tworzące infrastrukturę wodno – melioracyjną (wchodzące w skład infrastruktury wodno – melioracyjnej),h) lasy będące terenami pod liniami energetycznymi – o ile tereny te służą realizacji zadań, związanych z zagospodarowaniem lasu.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami zagospodarowania lasu, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę zagospodarowania lasu.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Lasy Państwowe (charakterystyka funkcjonalna)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), opis formalny oraz ocenny teoretycznego oraz faktycznego zorganizowania oraz działania Lasów Państwowych w świetle obowiązujących zasad prawnych i zasad zrównanych z nimi, jak również w świetle reglamentacji wewnętrznej – łącznie z opisem formalnym oraz ocennym podstaw prawnych oraz podstaw z uregulowań wewnętrznych, określających lub ustalających owe zasady oraz szczegółowe sposoby działania Lasów Państwowych. Na charakterystykę funkcjonalną Lasów Państwowych składa się w szczególności:a) opis formalny oraz ocenny dokumentacji, definiującej systemu podstaw prawnych oraz formalnych funkcjonowania polskiego leśnictwa, w tym Lasów Państwowych (akty prawne, polityki sektorowe, programy rządowe, akty legalizujące funkcjonowanie oraz efekty działań Lasów Państwowych, w tym potwierdzające stan posiadania),b) wszechstronny opis formalny oraz ocenny teoretycznej oraz faktycznej działalności wykonywanej przez Lasy Państwowe, w tym z punktu widzenie: szczegółowej listy zadań, przypadających Lasom Państwowym, składników majątkowych, którymi Lasy Państwowe mogą władać, praw majątkowych, którymi Lasy Państwowe mogą się posługiwać, zdolności prawnej oraz zdolności Lasów Państwowych do czynności prawnych oraz czynności faktycznych, jak również z punktu widzenia zasad i sposobów  przelewania w Lasach Państwowych zdolności do czynności prawnych, czynności faktycznych oraz uprawnień majątkowych,      c) opis teoretycznego oraz faktycznie realizowanego systemu inwentaryzacji (w tym wartościowania) oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych  oraz pozostałych składowych leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład Lasów Państwowych (jako wyodrębnionej części składowej systemy informacyjnego Lasów Państwowych),d) opis teoretycznego oraz faktycznie realizowanego systemu organizacyjno – kompetencyjnego (szczegółowa struktura organizacyjna, zasięgi terytorialne działania, podział zadań, uprawnień majątkowych i niemajątkowych), e) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu sformalizowanego  zabezpieczenia działania Lasów Państwowych zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej  (system urządzania lasu); system urządzania lasu obejmuje w szczególności: sposób podziału lasów na różne obszary funkcjonalne, sposób prowadzenia prac glebowo – siedliskowych,  oraz sposób prowadzenia terenowych i „kameralnych” prac nad planem urządzenia lasuf) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu informacyjnego Lasów Państwowych, g) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu finansowego Lasów Państwowych, h) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu zarządzania kadrami, i) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu ochrony i dochodzenia mienia, j) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu edukacji, promocji i reklamy,k) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu analiz, prognoz i programowania, l) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu stanowienia aktów reglamentacji wewnętrznej, m) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu nadzoru, kontrolingu oraz kontroli wewnętrznej, n) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) pozostałych systemów funkcjonalnych, w tym opis systemu procesów technologicznych działalności gospodarczej

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

raport bazy danych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), każdy dokument lub zbiór dokumentów, powstający w ramach systemu informacyjnego w Lasach Państwowych w następstwie przetwarzania (porządkowania) informacji pierwotnych oraz wtórnych, wymagany w wykonaniu zadań i obowiązków, ciążących na Lasach Państwowych, lub potrzebny dla zapewniania należytego funkcjonowania Lasów Państwowych – ujęty w odpowiednim katalogu, zdefiniowany m.in. pod względem procedury przetwarzania danych, częstości powstawania, adresatów, nośnika, instrukcji interpretacyjnej  (raportem może być np. pojedyncza informacja, zestawienie tabelaryczna, wykres, rycina czy zbiór znaków tekstowych, składających się na treść dokumentu ). W informatycznej bazie danych raporty, wspomagające proces zarządzania zasobami ekonomicznymi, są na ogół tworzone oraz generowane w wyniku świadomej decyzji użytkownika bazy, choć nie jest wykluczone powstawanie części takich raportów w sposób samoczynny – stosownie do konkretnych rozwiązań programistycznych. Raporty komunikujące lub/oraz ostrzegające w profesjonalnych bazach danych powstają na ogół samoczynnie – t.j. bez inicjowania ze strony użytkownika lub w następstwie błędnych czynności ze strony użytkownika bazy. W praktyce, w profesjonalnej informatycznej  bazie danych, rzadko występuje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy raptularzami elektronicznymi formularzami oraz raportami informatycznej bazy danych. Często konkretny widok na ekranie monitora zawiera elementy raptularza, formularza oraz raportu.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

system organizacyjny Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), sposób uporządkowania leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład Lasów Państwowych, do postaci określonych jednostek organizacyjnych wraz z przydzieleniem do tych jednostek organizacyjnych: a) zadań, z obszaru zadaniowego Lasów Państwowych, b) kompetencji, z obszaru uprawnień majątkowych Lasów Państwowych, oraz c) uprawnień kierowników tych jednostek organizacyjnych lub innych ich pracowników do określonych czynności prawnych w ramach zdolności do czynności prawnych, przysługujących Lasom Państwowychz obowiązkiem utrwalenia tego przydziału w regulaminach organizacyjnych, wprowadzanych zarządzeniami odpowiednio przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych, kierowników zakładów Lasów Państwowych.Obecną organizację Lasów Państwowych można przedstawić w formie schematu (tabeli), który został zamieszczony w dodatkach - "Tabele".W uzupełnieniu schematu należy stwierdzić, że zgodnie z unormowaniami prawnymi, zawartymi w Statucie Lasów Państwowych - w ramach Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych działają Inspekcja Lasów Państwowych oraz Zespoły Ochrony Lasu; w Lasach Państwowych utrwaliło się rozwiązanie polegające na tym, że Inspekcja Lasów Państwowych stanowi komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, składającą się z części biurowej, działającej w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, oraz z zamiejscowych struktur organizacyjnych, zwanych Regionami Inspekcyjnymi; Zespoły Ochrony Lasu z kolei stanowią zamiejscowe części składowe wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwego w sprawach ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi;Określone części składowe Lasów Państwowych tworzą pionowe lub poziome struktury organizacyjne, wydzielane ze względów funkcjonalnych.Do pionowej funkcjonalnej struktury organizacyjnej, określonej szczegółowo w ustawie o lasach i aktach wykonawczych do ustawy o lasach, należy Straż Leśna, obejmująca:a) Głównego Inspektora Straży Leśnej,b) Stałe lub doraźne komórki organizacyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, zwane grupami interwencyjnymi,c) Komórki organizacyjne  w nadleśnictwa, zwane posterunkami straży leśnejZ mocy przepisów, właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych, określona część składowa Lasów Państwowych tworzy pionową funkcjonalną strukturę organizacyjną o nazwie Pion Ochrony, obejmującą :a) Pełnomocnika Ochrony,b) Pomocników Pełnomocnika Ochrony w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych,c) Pomocników Pełnomocnika Ochrony w nadleśnictwachPoziomymi strukturami organizacyjnymi Lasów Państwowych są - określone w art.13b.  ustawy o lasach jako obszary funkcjonalne - leśne kompleksy promocyjne, w skład których wchodzą lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych, oraz mogą wchodzić  lasy innych właścicieli, na ich wniosek. Zgodnie z utrwaloną praktyką w skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą zazwyczaj nie tylko lasy jako grunty pokryte roślinnością leśną, lecz również grunty, zajęte przez różne obiekty edukacyjne oraz promocyjne (izby edukacyjne, obiekty „zielonych” szkół ekologicznych, obiekty i urządzenia składające się na ścieżki edukacyjne); Funkcją celu leśnych kompleksów promocyjnych jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w lasach. Odnosząc się do ciał opiniująco – doradczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, utrwalonego na powyższych schemacie, należy stwierdzić, że przez prawo leśne (Statut Lasów Państwowych)  wykreowano wprost jedno tylko z takich ciał : organ Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o nazwie  Kolegium Lasów Państwowych.W art. 13b. ust.3. na Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostało nałożone zadanie powoływania dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego rady naukowo – społecznej; rada ta nie jest jednak wyłącznie ciałem opiniująco – doradczym (dokonującym w szczególności oceny realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym), gdyż ma również przypisane uprawnienia władcze, polegające na inicjowaniu działań w leśnym kompleksie promocyjnym (chyba że ustawodawcy chodziło o inicjację w trybie doradzania ); w ustawie o lasach nie określono jednoznacznie, komu radzić ma rada naukowo – społeczna danego kompleksu promocyjnego: Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, który, w drodze zarządzenia, ustanawia leśne kompleksy promocyjne i powołuje w/w rady, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, którego zadaniem jest opracowanie jednolitego programu gospodarczo – ochronnego określającego działalność leśnego kompleksu promocyjnego, czy też nadleśniczym, odpowiedzialnym bezpośrednio za działanie oraz funkcjonowanie leśnych kompleksów promocyjnych.Wykorzystując delegację, zawartą w Statucie Lasów Państwowych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może powoływać inne niż Kolegium Lasów Państwowych stałe lub doraźne zespoły doradcze; przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowym działają na przykład na tej podstawie :a) Bractwo Leśne,b) Forum Leśne,c) Komisja ds. badania dziejów leśnictwa (zwana Komisja Kombatancką),d) Kapituła Nagrody im. Adama Loreta.Ustawa o lasach oraz inne akty prawne w miarę precyzyjnie określiły strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z punktu widzenia organów kierowniczych, przez które działają Lasy Państwowe jako jedna państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej; do tych organów należą:a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, kierujący Lasami Państwowymi, b) Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowychc) Główny Księgowy Lasów Państwowych (chyba że pełni on funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych),d) Główny Inspektor Straży Leśnej, przy pomocy którego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje Strażą Leśną jako pionową strukturą organizacyjną w Lasach Państwowych,e) Pełnomocnik Ochrony, przy pomocy którego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje Pionem Ochrony,f) Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych jako pomocnicy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w kierowaniu Lasami Państwowymi (będący równocześnie kierownikami regionalnych dyrekcji Lasów państwowych jako jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych).Skomplikowanym zagadnieniem jest natomiast sprawa katalogu zadań, przypadających Lasom Państwowym jako jednej państwowej jednostce organizacyjnej.Istotną cechą wyróżniającą szeroko rozumiany system organizacyjno – kompetencyjny Lasów Państwowych jest są różne obszary funkcjonalne, wydzielane w zasięgu terytorialnym nadleśnictw.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt