Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Wartościowanie nieruchomości leśnych

Ilość znalezionych haseł: 28

Wartościowanie nieruchomości leśnych

komercyjny produkt wyjściowy działalności leśnej

(wartościowanie nieruchomości leśnych), produkt, będący: a) użytkiem działalności podstawowej, w tym: - użytkiem głównym, tj. surowcem drzewnym, pozyskiwanym na sprzedaż zewnętrzną w ramach pielęgnowania lasu (głównego użytkowania przedrębnego lasu), użytkowania głównego lasu rębnego, użytkowania ciągłego lasu, jak również wykonywania innych działań w ramach zagospodarowania lasu, wiążących się z pozyskiwaniem drewna na sprzedaż zewnętrzną, - sadzonkami roślinności leśnej (głównie drzew oraz krzewów) – w tym zakresie ilościowym, w jakim sadzonki te podlegają zbyciu zewnętrznemu, nie służąc do odnowień, zalesień, poprawek, uzupełnień, dolesień, wprowadzaniu podszytów, podsadzeń oraz tworzenia zadrzewień  w ramach danego gospodarstwa leśnego ( w ramach Lasów Państwowych), - materiałem rozmnożeniowym (szyszkami, nasionami, wegetatywnym materiałem rozmnożeniowym) – w tym zakresie ilościowym, w jakim podlega zbyciu zewnętrznemu, nie służąc do produkcji materiału sadzonkowego na potrzeby danego gospodarstwa leśnego (na potrzeby Lasów Państwowych), - pozostałościami organicznymi (na przykład nawozami organicznymi, powstającymi  w toku zagospodarowania lasu i użytkowania  lasu) – w tym zakresie ilościowym, w jakim (jako wytworzone w nadmiarze) podlegają zbyciu zewnętrznemu, nie służąc w danym gospodarstwie do produkcji szkółkarskiej i innego wykorzystania w ramach uprawnionej działalności (na przykład nie służąc pozostawieniu in situ do naturalnego rozkładu), - usługą w zakresie gromadzenia dwutlenku węgla w lasach Skarbu Państwa we władaniu Lasów Państwowych z działań dodatkowych w leśnictwie oraz w lasach „pokiotowskich”, b) użytkiem oraz usługą działalności ubocznej, będącej gospodarką łowiecką, a także produktem oraz usługą działalności zarobkowej, towarzyszące gospodarce łowieckiej (zintegrowanej z gospodarką łowiecką),     c) użytkiem pozostałej działalności ubocznej, w tym: - choinkami, chyba że sprzedaż choinek wymaga zaliczenia do działalności dodatkowej jako przejaw działalności rolniczej, - karpiną, - żywicą, - korą, - stroiszem, - igliwiem, - runem leśnym (grzybami, jagodami, innymi owocami leśnymi, ziołami, pozostałymi częściami runa leśnego), chyba że zbiór płodów runa leśnego następuje w ramach powszechnej dostępności do lasu dla ludności, d) produktem, w tym usługą, działalności dodatkowej łącznie z działalnością dodatkową poza gospodarką leśną - jeżeli sprzedaż jest dokonywana na zewnątrz, e) produktem, związanym z gospodarowaniem mieniem i innymi działaniami, skutkującymi pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi oraz przychodami finansowymi i kosztami finansowymi.

Zobacz więcej...

Wartościowanie nieruchomości leśnych

system informacyjny Lasów Państwowych, dotyczący określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych w technice tradycyjnej (SWN1)

(wartościowanie nieruchomości leśnych), zbiór elementów abstrakcyjnych i fizycznych, które (bez obligatoryjnego założenia działania tego systemu z zastosowaniem technik informatycznych) jest w Lasach Państwowych konieczny  na potrzeby określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych, obejmujący w szczególności: a) zbiór informacji zindywidualizowanych o charakterze wejściowym (źródłowym) – w tym zakresie tematycznym, jaki jest niezbędny do określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych z podziałem na: - zindywidualizowane informacji o charakterze źródłowym, - zindywidualizowane informacje o charakterze wtórnym o mniejszym stopniu przetworzenia, - zindywidualizowane informacje źródłowych i wtórnych o różnym stopniu przetworzenia, b) zbiór tradycyjnych dokumentów, z których każdy składa się z: - osnowy, będącej uporządkowanym zbiorem zindywidualizowanych informacji źródłowych (dokumenty źródłowe) albo źródłowych i wtórnych albo wtórnych (dokumenty wtórne), - tradycyjnego nośnika, na którym umieszczona jest osnowa, o której mowa w tiret poprzedzającym, - znaków wiarygodności (w szczególności będących w ujęciu tradycyjnym podpisami własnoręcznymi lub odciskami pieczęci, - znaków dyskretnych, - znaków dostępu do informacji, c) dokumentacje, będące uporządkowanymi zbiorami dokumentów, d) niezbędny zakres umiejętności ludzkich, e) algorytmy procedur, metodyk oraz trybów:  - wytwarzania lub pozyskiwania zindywidualizowanych informacji źródłowych, - umieszczania zindywidualizowanych informacji źródłowych w urządzeniach ewidencyjnych, - przechowywania zindywidualizowanych informacji źródłowych, - przetwarzania zindywidualizowanych informacji pierwotnych i wtórnych, w tym do postaci raportów, będących dokumentacji i dokumentacjami, - przechowywania dokumentacji poszczególnych spraw, - kolportażu i udostępniania raportów, - archiwizowania zindywidualizowanych informacji źródłowych oraz raportów, - ochrony informacji przed nieuprawnionych użyciem, f) elementy fizyczne – takie, jak: - urządzenia do wytwarzania lub pozyskiwania zindywidualizowanych informacji źródłowych, - urządzenia do ewidencyjne, - urządzenia techniczne do przetwarzania danych, - urządzenia i wszelkie rozwiązania techniczne do ochrony informacji, - inne urządzenia, - pomieszczenia do archiwowania dokumentów i dokumentacji, - rozpatrywany łącznie ze wszystkimi zindywidualizowanymi atrybutami ww. elementów, w tym charakteryzującymi szczegółowo wymianę (eksport/import) zindywidualizowanych informacji (raportów) z otoczeniem, przy czym funkcją  i celem systemu informacyjnego jest przetwarzanie zindywidualizowanych informacji pierwotnych i wtórnych do postaci raportów oraz ich uzasadnione wykorzystywanie, w tym  w procesie decyzyjnym oraz  w zaspokojeniu potrzeb odbiorców zewnętrznych.

Zobacz więcej...

Wartościowanie nieruchomości leśnych

model systemu informacyjnego określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych jako części składowej zintegrowanego systemu informacyjnego Lasów Państwowych w wersji zinformatyzowanej (SWN2)

(wartościowanie nieruchomości leśnych), dokumentacyjne odwzorowanie SWN1 przy założeniu, że: a) procedura określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych następuje z użyciem techniki komputerowej w ramach zintegrowanego systemu informacyjnego Lasów Państwowych po jego zinformatyzowaniu (tj. w ramach ZSILP),  b) wyżej wymienione dokumentacyjne odwzorowanie SWN1 obejmuje następujące etapy działania: - etap 1: opracowanie dokumentacji ontologicznej w wersji 1, tj. dokumentacji, opisującej językiem naturalnym oraz z możliwie największą  szczegółowością procedurą (tryb, metodykę) określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości,  ze zwróceniem uwagi na zbiory, umiejętności, elementy oraz raporty, o których mowa w haśle Ilość dwutlenku węgla (CO2) pochłoniętego netto przez lasy pokiotowskie, - etap  2 : uzupełnienie dokumentacji ontologicznej o wyniki ekspertyz, niezbędnych do realizacji poszczególnych procedur, a także o wyniki zleconych prac badawczych, - etap 3:  opracowanie - z użyciem specjalistycznych narzędzi informatycznych -  dokumentacji analitycznej systemu informacyjnego określania wartości nieruchomości leśnych oraz funkcjonalnych części nieruchomości leśnych jako części składowej zintegrowanego systemu informacyjnego Lasów Państwowych , - etap 4: opracowanie dokumentacji ontologicznej w wersji 2, tj. dokumentacji ontologicznej  po zmianach, wynikających z  integrowania systemu informacyjnego określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych w trakcie sporządzania dokumentacji analitycznej, o której mowa w tiret poprzedzającym, etap  5: opracowanie  dokumentacji technicznej systemu informacyjnego określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych jako systemu zinformatyzowanego i zintegrowanego z pozostałą częścią ZSILP (tj. dokumentacji technicznej systemu informatycznego określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych, wyodrębnionego do postaci portalu „WARTOŚĆ LASU”)  – obejmującej: (1) dokumentację, charakteryzującą  od strony ilościowej oraz jakościowej elementy fizyczne portalu „WARTOŚĆ LASU”, (2) dokumentację charakteryzującą w sposób szczegółowy użytkową bazę danych portalu „WARTOŚĆ LASU” (z podziałem na: katalog informacji źródłowych wraz z opisem procedur ich wytwarzania lub pozyskiwania, dostępności oraz czasu przechowywania informacji zindywidualizowanych, katalog podziału informacji źródłowych i wtórnych na umowne tabele danych bazy danych), (3) dokumentację, obejmującą spis programów komputerowych, składających się na oprogramowanie portalu „WARTOŚĆ LASU”, oraz zawierającą kody źródłowe tych programów, jak również zawierająca oryginalne „sejfowe” /instalacyjne/ ich wersje, po skompilowaniu,  (4) dokumentację, obejmującą: szczegółową charakterystykę funkcjonalną portalu  „Wartość lasu”, katalog użytkowników portalu, charakterystykę  praw dostępu do informacji oraz obowiązków, ciążących na poszczególnych kategoriach użytkowników, katalog formularzy tradycyjnych, służących utrwalaniu w bazie użytkowej  zindywidualizowanych   informacji pierwotnych, katalog formularzy – widoków ekranowych, katalog urządzeń typu rejestrator, katalog raportów standardowych, katalog raportów interaktywnych, katalog raportów samoczynnych, (5) dokumentację „życia” portalu „Wartość lasu”  , obejmującą w szczególności: archiwalne („sejfowe”) wersje baz danych ZSILP, archiwalne („sejfowe”) księgi ingerencji oraz korzystania ze świadczeń zintegrowanego systemu informatycznego przez jego użytkowników.

Zobacz więcej...

Wartościowanie nieruchomości leśnych

szczegółowa organizacja Lasów Państwowych w związku z określaniem wartości lasów oraz funkcjonalnych części nieruchomości leśnych

(wartościowanie nieruchomości leśnych), zintegrowany zbiór działań w ramach kierowania Lasami Państwowymi, obejmujący: a) podział obowiązków, generujących zadania, związane z ustaleniem modelu SWN2, tworzeniem dokumentacji instruktażowej, instalowaniem oraz wykorzystywaniem portalu „WARTOŚĆ LASU”,  według jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a w przypadku Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – również według  komórek organizacyjnych Lasów Państwowych, w także według zespołów roboczych, jeżeli ich powołanie jest konieczne,  łącznie z obowiązkami w zakresie wyboru usługodawców oraz przygotowywania projektów umów i porozumień z usługodawcami, b) przydzielanie uprawnień, przysługujących jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, komórkom organizacyjnym oraz zespołom roboczym, przy wypełnianiu obowiązków, o których mowa w lit. a), c) korygowanie – w razie takiej potrzeby – uprawnień i odpowiedzialności przypisanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, komórek organizacyjnych, zespołów roboczych oraz stanowisk pracy, d) określanie oraz korygowanie: - budżetu działań w zakresie ustalenia modelu SWN2, tworzenia dokumentacji instruktażowej, instalowania oraz wykorzystywania portalu „WARTOŚĆ LASU”, wraz ze wskazaniem źródła finansowania działań, - szczegółowego harmonogramu działań w zakresie ustalenia modelu SWN2, tworzenia dokumentacji instruktażowej oraz instalowania portalu „WARTOŚĆ LASU” - standardowego harmonogramu działań w zakresie wykorzystywania portalu „WARTOŚĆ LASU”, - zasad koordynowania realizacji, rozliczenia się z zadania oraz bieżącego  sprawdzania skuteczności działań.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt