Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Arborystyka

Ilość znalezionych haseł: 388

Pielęgnowanie drzew

szkolenia prowadzone przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew organizuje szkolenia i egzaminy European Tree Worker (ETW). Warunki udziału w kursie ETW: - doświadczenie w pracy przy drzewach lub/i wykształcenie ogrodnicze, leśne, krajobrazowe, przyrodnicze, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych), - zaświadczenie o uprawnieniach do pracy pilarką spalinową, - zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (dla kursu linowego), - uprawnienia do pracy z podnośnika (dla kursu z podnośnika). Wymogi formalne przystąpienia do egzaminu ETW: - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych), - zaświadczenie o ukończeniu kursu pracy pilarką łańcuchową, - zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (ETW z lin), - certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego obsługi podnośników (ETW z podnośnika), - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy, - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownictwa wysokościowego (jeżeli nie było objęte szkoleniem dostępu linowego), - wiedza i umiejętności w zakresie współczesnych metod pielęgnacji drzew zgodnie z wytycznymi EAC zawartymi w podręczniku European Tree Worker Handbook oraz na stronie internetowej EAC, - wiarygodnie udokumentowane, co najmniej roczne praktyczne doświadczenie przy pielęgnowaniu drzew. Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew organizuje egzaminy European Tree Technician (ETT). Egzamin jest dostępny dla osób, które posiadają: - certyfikat European Tree Worker, - certyfikat lub dyplom uprawniający do prac w branży zieleni uznawany przez krajową organizację ds. uprawy drzew (arborystyczną) i EAC, - trzyletnie bieżące doświadczenie w branży zieleni.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

tomograf dźwiękowy do analiz zdrowotności drzew

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), tomografy komputerowe mierzą prędkość rozchodzenia się dźwięku w pniu. Różna gęstość drewna związana z występowaniem zgnilizn miękkich, twardych i ubytków wgłębnych powoduje, że fale dźwiękowe rozchodzą się z różną prędkością, co jest odnotowywane przez odpowiednio skonfigurowany program komputerowy. Dźwięk wzbudza się poprzez uderzenie młotkiem w czujniki rozmieszczone na drzewie na jednym (obraz 2D) lub kilku poziomach (obraz 3D). W Polsce stosuje się tomografy Picus Sonic oraz Arbotomy. Analizy urządzeniem Picus Sonic prowadzone są w czterech etapach: - przy zastosowaniu „elektronicznej suwmiarki” Picus Calliper określa się odległość między punktami pomiarowymi (elektrodami) na obrzeżu pnia badanego drzewa, - generuje się sygnał akustyczny w każdej elektrodzie, rejestrowany jest czas i obliczane są prędkości przechodzenia fal akustycznych pomiędzy poszczególnymi czujnikami, - na podstawie danych liczbowych z pomiaru akustycznego system komputerowy generuje mapę gęstości drewna. Analizy stanu zdrowotnego pni drzew przy zastosowaniu Arbotomów są nieco prostsze w porównaniu z Picus Sonic. Prace terenowe prowadzone są z pominięciem etapu mierzenia odległości pomiędzy poszczególnymi elektrodami. Geometrię pnia charakteryzuje się poprzez prosty pomiar odległości pomiędzy elektrodami wykonywany taśmą po obwodzie drzewa. Dokładność odwzorowania kształtu pnia może być podwyższona poprzez dowolne kształtowanie krzywizn pomiędzy poszczególnymi czujnikami na wizualizowanym w programie komputerowym obrazie przekroju drzewa. Dalszy pomiar jest identyczny z opisanym powyżej. Zestaw pomiarowy składa się z 6–24 czujników i urządzenia elektronicznego. Czujniki mocuje się wokół drzewa, a następnie odpowiednim młotkiem wzbudza się sygnał dźwiękowy. Istotnym ulepszeniem niektórych modeli urządzenia jest możliwość wygenerowania przez program komputerowy przestrzennej mapy 3D badanego ubytku wgłębnego drzewa.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

trend starczy

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), trend starczy związany jest z obniżaniem się szerokości przyrostów rocznych wraz z wiekiem drzewa. Zjawisko to jest kluczowe w określaniu długości ciągów przyrostowych, na podstawie których określa się żywotność drzew w metodzie przyrostowej. U młodych drzew słoje roczne są z reguły szersze niż w okresie późniejszym, chociaż należy zauważyć dużą zmienność w zakresie szerokości słojów rocznych. Zwłaszcza w początkowym okresie życia drzew ujawnia się wpływ czynników zewnętrznych oraz indywidualna zmienność drzew. W starszym wieku przyczyny zmniejszenia się szerokości przyrostów rocznych są łatwiejsze do zidentyfikowania. Przykładowo w latach obfitego obradzania nasion szerokość słojów rocznych zmniejsza się nawet o 30–40%, a stabilizacja przyrostów następuje dopiero po dwóch latach. Emisja gazów, dymów i pyłów powoduje uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, a co za tym idzie zmniejszenie przyrostu masy drzew. Na przyrost wpływają również żery owadzie oraz grzyby pasożytnicze. Przykładowo jesiony opanowane przez grzyb Phellinus punctatus zmniejszają przyrosty w części pnia zasiedlonej przez patogena o przeszło połowę. Wpływ klimatu na zmiany szerokości przyrostów rocznych jest o tyle trudny do uchwycenia, że czynniki pogodowe działają kompleksowo (temperatura – woda). Z tego względu zależności przyrost – klimat zaznaczają się najwyraźniej w ekstremalnych warunkach klimatycznych, gdzie o przyroście decyduje w głównej mierze temperatura w okresie wegetacji.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt