Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Arborystyka

Ilość znalezionych haseł: 388

Pielęgnowanie drzew

żywe tkanki na przekroju pnia drzewa i związany z tym sposób zabezpieczania ran

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), stosowanie impregnatów we fragmentach rany z żywymi tkankami powoduje ich zamieranie. Regeneracja kambium na odkrytych lub uszkodzonych fragmentach tkanek może być zakłócona lub w ogóle zatrzymana w przypadku pokrycia powierzchni uszkodzenia farbą lub pozostawienia jej bez okrycia, ponieważ odsłonięte komórki miękiszu drzewnego są niszczone przez toksyczne składniki farby lub ulegają przesuszeniu. W rezultacie przyrost strefy kambialnej postępuje od dalej położonych stref pnia, co wydłuża proces gojenia. Rozmieszczenie na przekroju poprzecznym pnia żywych i martwych stref jest zatem punktem wyjścia przy ustalaniu sposobu zabezpieczania ran. Na przekroju poprzecznym wyróżnia się korę (korek – felem, miękisz korowy – feloderma, tkanka korkotwórcza – felogen), łyko (floem), kambium (miazga), drewno (biel, twardziel). W części bielastej roślin drzewiastych występuje żywa tkanka – miękisz. U roślin iglastych jest to miękisz promieni rdzeniowych i terminalny, natomiast u liściastych – miękisz promieni rdzeniowych, miękisz przynaczyniowy (w sąsiedztwie dużych naczyń), miękisz terminalny (na granicy słoja rocznego) i miękisz rozproszony (łączniki pomiędzy promieniami rdzeniowymi). Z wiekiem u niektórych gatunków drzew środkowa część pnia zaczyna obumierać i pełnić funkcje mechaniczne. Mówi się wtedy o procesach twardzielowania. Dla gatunków o wyraźnie zabarwionej twardzieli można by zatem stosować dwuskładnikowe zabezpieczanie powierzchni ran.

Zobacz więcej...

Prawne podstawy wycinki drzew

decyzja administracyjna – podstawowe części składowe

(arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), decyzja powinna zawierać: - oznaczenie organu administracji publicznej, - datę wydania, - oznaczenie strony lub stron, - powołanie podstawy prawnej, - rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, - pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, - podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

Zobacz więcej...

Prawne podstawy wycinki drzew

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

(arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę szczegółowo określa zakres obowiązków, (...). Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć, dla których była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inne decyzje, przed wydaniem których została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Art. 75) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. (Art. 71)

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt