Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Arborystyka

Ilość znalezionych haseł: 388

Pielęgnowanie drzew

metoda oceny żywotności drzew na podstawie dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), w metodzie oceny żywotności drzew na podstawie dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych (przyrostowej) wykorzystuje się występujące w drzewach zmiany powierzchni przekroju pierśnicowego. Reakcja drzew na niekorzystne warunki środowiskowe (zmniejszone przyrosty) jest szybko widoczna, ponieważ przede wszystkim tworzone są przez drzewo organy potrzebne do przyjmowania substancji ze środowiska (aparat asymilacyjny), a dopiero później zasoby asymilowanego węgla stają się dostępne i mogą służyć do budowy drewna pnia. Stąd metoda oceny dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych znajduje zastosowanie na etapie analiz stanu drzew wchodzących w niekorzystne reakcje środowiskowe. Żywotność w metodzie przyrostowej określa się w czterech klasach, których granice ustalono w oparciu o kąt nachylenia prostej wyznaczającej trend przyrostowy. Metoda przyrostowa, w której ocena wynika z analizy trendu przyrostowego ostatniego okresu życia drzewa, może być stosowana jako porównawcza dla łatwych i szybkich w stosowaniu metod wizualnych. Jest metodą w pewnym stopniu pomiarową, a jej względność wynika z arbitralnie dobieranych długości okresów życia drzewa, dla których konstruowane są trendy przyrostowe. Przyrosty są mierzone na próbkach pobieranych świdrem przyrostowym Presslera. Zaleca się wykonywanie pomiarów na dwóch wywiertach z każdego drzewa, ze względu na potrzebę wyeliminowania zmienności wynikającej z występowania słojów brakujących i częściowych.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD) z siedzibą w Kluczborku zostało powołane i uzyskało osobowość prawną decyzją Sądu Wojewódzkiego w Opolu 19 kwietnia 1996 r. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 3, 4 Statutu): § 3 Towarzystwo realizuje następujące cele: 1) promocja, rozwój praktycznych metod kultywacji drzew (uprawa, ochrona, hodowla itd.), 2) kształtowanie świadomości społecznej i międzykulturowej na temat drzew, utrwalanie szacunku dla drzew, 3) rozwijanie zainteresowań sadzeniem i ochroną drzew, 4) rekomendacja i przestrzeganie kodeksu etycznego dla utrzymania poziomu zawodowego, 5) inicjowanie i wspieranie badań naukowych związanych z kultywacją drzew, publikacja ich wyników, 6) sponsorowanie konferencji poświęconych wymianie i prezentacji informacji ciekawych i wartościowych dla praktyki zawodowej kultywacji drzew, ich produkcji i ochrony, 7) administrowanie oddzielnym funduszem edukacyjnym i naukowym, 8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zainteresowanych osób, 9) przeciwdziałanie złym praktykom kultywacji drzew. § 4 Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 1) organizowanie kursów, odczytów, pokazów, wystaw, narad, seminariów, sympozjów, szkoleń, konferencji naukowo-technicznych, wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym również szkoleń kończących się przyznawaniem certyfikatów, 2) badanie problemów zawodowych i przygotowanie specjalistycznych wydawnictw i opracowań, 3) opiniowanie istniejących oraz propagowanie nowych uregulowań prawnych w zakresie ochrony drzew, 4) inicjowanie i propagowanie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres przedmiotowy Towarzystwa, 5) tworzenie koncepcji, dotyczących ochrony i uprawy drzew i działanie na rzecz ich realizacji, 6) opracowywanie raportów, opinii i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji, 7) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw, 8) reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji oraz opinii publicznej, 9) interweniowanie w przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk uprawy i ochrony drzew. W 2014 r. Towarzystwo zrzeszało 194 członków, w tym 20 członków z Ukrainy i Niemiec. W celu realizacji swoich statutowych celów Towarzystwo nawiązało kontakt z organizacjami zagranicznymi, w tym z Europejską Radą do Spraw Drzew (European Arboricultural Council – EAC) i Międzynarodowym Towarzystwem do Spraw Drzew (International Society of Arboriculture – ISA). 1 stycznia 2000 r. Towarzystwo zostało przyjęte do European Arboricultural Council, która jest forum zrzeszającym przedstawicieli organizacji arborystycznych z krajów Unii Europejskiej. Adres: Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew, ul. Moniuszki 12/8, 87-100 Toruń, tel./fax +48 566 92 60 60, +48 606 786 093, e-mail: biuro@polskiedrzewa.pl, www.polskiedrzewa.pl

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

obniżenie drzewa

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), obniżenie wysokości drzewa wiąże się z wykonaniem silnych cięć w wierzchołkowej części drzewa. Cięciu podlegają gałęzie grube i bardzo grube, a wybór miejsca cięcia powinien uwzględnić konieczność pozostawienia bocznej gałęzi poniżej płaszczyzny cięcia. Zasadniczym celem dużej redukcji korony jest odciążenie drzewa i poprawa jego parametrów statycznych. Tak radykalne cięcie powinno być wykonywane z dużą starannością, w minimalnym rozmiarze wskazanym w obliczeniach statyki drzewa. Usunięcie górnej części drzewa skutkuje koniecznością wykonania prac również w częściach brzegowych koron, przez co zaburza się charakterystyczną dla wielu gatunków strukturę korony. Odsłanianie środkowych partii korony pozbawia drzewo najsilniej ulistnionej (produkcyjnej) jego części oraz zmienia uwarunkowania świetlne i zaburza właściwą gospodarkę asymilatami. Drzewa o pokroju wrzecionowatym można obniżyć w większym stopniu w porównaniu z drzewami o koronach rozłożystych z uwagi na zbyt duże straty objętości i masy. Maksymalna redukcja wysokości powinna wynieść ok. 1/3 wysokości dla drzew o pokroju wrzecionowatym i ok. 1/4 dla drzew o pokroju kulistym. Obniżenie wysokości drzewa jest jednym z najefektywniejszych sposobów poprawienia parametrów statyki drzew. W zależności od gatunku i pokroju, redukcja wysokości korony: o 2 m zwiększa współczynnik wytrzymałości pnia do 50%, o 4 m zwiększa współczynnik wytrzymałości pnia do 70%, o 6 m zwiększa współczynnik wytrzymałości pnia od 120% do 220%.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt