Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Arborystyka

Ilość znalezionych haseł: 388

Pielęgnowanie drzew

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT w Warszawie. Stowarzyszenie zostało założone w 1992 r. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 7, 8 Statutu): § 7 Celem Towarzystwa jest: 1. Zrzeszenie specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych, 2. Kształtowanie etyki zawodowej swoich członków, 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, 4. Szeroka popularyzacja wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka, 5. Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, 6. Ochrona zawodu, 7. Reprezentowanie interesu społecznego poprzez szeroko rozumianą ochronę drzew ozdobnych i propagowanie działalności zmierzającej do tej ochrony, w tym występowanie przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących tej ochrony. § 8 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1. Podnoszenie kwalifikacji swoich członków w drodze organizowania kursów, odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych, wydawnictw szkoleniowo-informacyjnych, 2. Badanie problemów zawodowych i przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz, 3. Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w państwie oraz ze szkolnictwem wyższym i zawodowym, 4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 5. Inicjowanie i popieranie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres zainteresowania Towarzystwa, 6. Tworzenie koncepcji rozwiązywania problemów i działanie na rzecz ich realizacji, 7. Przekazywanie raportów i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organizacjom administracji, 8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 9. Współdziałanie w ustalaniu i opracowywaniu norm technicznych i jakościowych w zakresie zainteresowania Towarzystwa, 10. Prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego na podstawie obowiązujących przepisów, 11. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. Adres: ul. Piotrkowska 165/169 p. 405, 90-447 Łódź, tel./fax +48 42 637 62 81, e-mail: poczta@ptchd.org.pl, biuro@ptchd.org.pl, www.ptchd.org.pl

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

przyrost roczny

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), przyrost roczny jest warstwą komórek ksylemu wytworzoną w ciągu okresu wegetacyjnego w wyniku działalności komórek merystematycznych miazgi. W pielęgnacji drzew analizy liczby i szerokości słojów rocznych wykorzystywane są w diagnostyce żywotności. W obrębie słoja można wyróżnić dwie strefy: wczesną (wytworzoną wiosną) i późną (wytworzoną w drugiej połowie okresu wegetacyjnego). Strefę wczesną tworzą elementy o dużym świetle, służące przede wszystkim do przewodzenia wody. Powstające później drewno letnie, zbudowane z elementów o grubych ściankach i wąskim świetle, pełni głównie funkcje mechaniczne. Wyraźna granica pomiędzy drewnem późnym roku poprzedniego a drewnem wczesnym roku następnego, jaką obserwować można u drzew iglastych, a spośród liściastych u pierścieniowo-naczyniowych, pozwala na łatwe zliczenie liczby słojów oraz pomiar ich szerokości. W strefie umiarkowanej w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego powstaje zazwyczaj jeden słój. Czasem dochodzi jednak do pewnych anomalii polegających na tym, że słoje roczne w efekcie występowania skrajnie niekorzystnych warunków klimatycznych w całym okresie wegetacji lub uszkodzenia aparatu asymilacyjnego w wyniku pożarów i żerów owadzich nie powstają w ogóle albo wykształcają się jedynie na pewnej części pnia. Inne problemy utrudniające analizę przyrostów to występowanie słojów pozornych, w sytuacji gdy drzewo w ciągu jednego okresu wegetacyjnego parokrotnie wytworzy nowe ulistnienie (np. w efekcie żerów owadzich). Niedobór materiałów odżywczych (produktów asymilacji), które zatrzymywane są w strefie korony, spowodować może również powstawanie tzw. słojów zanikających, obserwowanych jedynie w górnej części pnia.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt