Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Pielęgnowanie drzew

Ilość znalezionych haseł: 192

Pielęgnowanie drzew

cięcie drzew

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), cięcie drzew polega na usuwaniu fragmentów korony drzew, gałęzi i konarów, w celu uzyskania różnych efektów. Cięcie jest najczęściej wykonywanym zabiegiem w pielęgnowaniu drzew – prace te stanowią ponad 90% wszystkich czynności związanych z szeroko rozumianą pielęgnacją i utrzymaniem zieleni. Zasadniczą przyczyną prowadzenia tego rodzaju zabiegów jest osiągnięcie przez drzewa czy krzewy w wieku dojrzałym rozmiarów znacznie większych niż zakładane na etapie projektowania zadrzewienia. Prowadzi to do kolizji z infrastrukturą budowlaną czy komunikacyjną. Nadmiernie rozbudowane, wymagające cięcia korony drzew mogą być pochodną wielu czynników, np. rozwoju w trudnych warunkach przy braku odpowiedniej przestrzeni życiowej lub uszkodzenia mechanicznego pnia i konarów. Występowanie ukrytych wad drewna (ubytków wgłębnych zmniejszających wytrzymałość mechaniczną pnia) wymaga niejednokrotnie interwencji w koronie drzewa i odciążenia jej fragmentów. Biorąc pod uwagę podane wyżej przyczyny i cele projektowanych prac, ze względu na charakter i rozmiar wyróżnia się cięcia przyrodnicze i nieprzyrodnicze (techniczne). Podział taki jest w świetle ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2010 r. Nr 119, poz. 804) nieaktualny, jednak nadal funkcjonuje w praktyce konserwatorskiej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt