Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Pielęgnowanie drzew

Ilość znalezionych haseł: 192

Pielęgnowanie drzew

odciągi i podwieszenia

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), odciągi są wiązaniami elastycznymi montowanymi na drzewie i zakotwionymi w fundamencie lub kątowniku posadowionym w gruncie, ewentualnie w ścianach budowli. Odciągi są zalecane w sytuacji, gdy nie są zachowane parametry statyczne całego drzewa, przy wyłamaniu części korony lub przechyleniu pnia (naderwaniu systemu korzeniowego) i braku możliwości wykonania korygujących cięć technicznych. Głębokość posadowienia fundamentu i jego masa powinny zapewniać stabilność układu przenoszącego ciężar całego drzewa. Siłę, z jaką drzewo działa na podpory, można oszacować na podstawie ciężaru właściwego drewna. Miąższość odciąganego drzewa określa się na podstawie jego pierśnicy i wysokości z Tabel Miąższości Drzew Stojących. Miejsce mocowania liny na pniu drzewa powinno być wybrane powyżej położenia jego środka ciężkości, lecz nie wyżej niż do ok. 2/3 wysokości całego drzewa. W szczególnie trudnych warunkach, na stanowiskach narażonych na gwałtowne i zmienne uderzenia wiatru, należy stosować dwa odciągi ustawione względem siebie pod kątem ok. 60°. Stosowane kiedyś przewierty oraz zakładanie śrub przechodzących przez pień i elastycznie połączonych z elementem utrzymującym drzewo należy uznać za niepożądane z uwagi na ograniczanie ruchów drzewa i jego ranienie w sąsiedztwie śruby. Mocowanie liny na drzewie prowadzone jest podobnie jak w przypadku statycznych wiązań elastycznych. W sytuacji braku możliwości poprowadzenia odciągu do fragmentu korony stosuje się elastyczne podwieszenia poprowadzone od konstrukcji wzniesionej nad drzewem do zagrożonych części drzewa. Sposób wykonania podwieszenia jest analogiczny jak w przypadku wiązań elastycznych.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

odporność zadrzewień na działanie wiatru

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), w zadrzewieniach w ciągu całego ich życia kształtuje się „zbiorowa odporność” na wiatr powiązana z oddziaływaniem osobniczym poszczególnych drzew na sąsiednie. Wyraźny wpływ ochronny grup drzew widoczny jest również w obrębie alei. Odporność na działanie wiatru w obrębie zadrzewień i alei związana jest ze: - zróżnicowaniem pionowym i poziomym struktury zadrzewień różnogatunkowych. Zróżnicowana struktura powoduje zmienność wychyleń od wiatru poszczególnych drzew i w efekcie obniża poziom zagrożenia; - wiekiem oraz bonitacją drzewostanów. Szczególnie narażone na wiatr mogą być drzewostany średnich klas wieku, w których wykonano intensywne zabiegi hodowlane; - odpowiednim zwarciem drzew. Luźne zwarcie utrzymywane od młodości drzewostanu sprawia, że pnie drzew są pełniejsze, a korony mają większy pionowy zasięg. Nagłe podjęcie silnych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzące do przerwania zwarcia może spowodować duże szkody; - stanem zdrowotnym drzew, szczególnie w zakresie ubytków i zgnilizn w odziomkowych częściach pni. Zagrożenie może dotyczyć całych zadrzewień, tak jak się to dzieje na przykład w przypadku infekcji hubą korzeniową (Phellinus pini) w zadrzewieniach sosnowych, w których w wieku 100 lat zainfekowaniu ulega 15–35% wszystkich drzew, natomiast w wieku 160 lat nawet 100%; - wielkością zadrzewionej powierzchni oraz ukształtowaniem jej części brzegowej. Najogólniej można powiedzieć, że w drzewostanach o mniejszej powierzchni (do 5 ha) szkody występują rzadziej w porównaniu z większymi kompleksami (pow. 10 ha), co najprawdopodobniej wynika z większego w małych drzewostanach udziału skrajnych drzew uodpornionych na działanie wiatru; - strukturą gatunkową i przestrzenną skraju drzewostanu. Kierunek i siła wiatru ponad skrajem zadrzewienia ulega wyraźnej zmianie. Powstają silne turbulencje powietrza nad i tuż za granicą drzewostanu, a dalej wiatr ślizga się ponad koronami. Ukształtowanie skraju drzewostanu w ten sposób, że jest zwarty i nieprzepuszczalny dla wiatru, powoduje powstanie stosunkowo szerokiej strefy spiętrzania przy skraju drzewostanu oraz podwyższa istotnie prędkość wiatru za strefą brzegową, co może być szczególnie dotkliwe dla drzew górujących w zadrzewieniu. Najbardziej z tego punktu widzenia optymalne jest prowadzenie drzewostanów w taki sposób, by skrajny pas drzew był możliwie głęboko otwarty na przenikanie wiatru.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt