Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Pielęgnowanie drzew

Ilość znalezionych haseł: 192

Pielęgnowanie drzew

podkrzesywanie drzew

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), podkrzesywanie drzew wykonywane jest niekiedy w ramach planowych cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach leśnych, w celu uzyskania dużej strefy drewna bezsęcznego. W trakcie zabiegu usuwa się gałęzie w dolnej części pnia drzewa. Płaszczyzna cięcia gałęzi jest różnie kształtowana – z pozostawieniem tylca i jego późniejszym usunięciem, cięciem „na obrączkę” lub przy pobocznicy pnia. Najnowsze badania wskazują na uzyskanie dobrych efektów przy cięciu zbliżonym do pobocznicy pnia. Ponieważ podkrzesywanie wykonuje się w dolnej części korony (z mniejszą masą asymilacyjną), redukcja korony w granicach do ok. 20% nie skutkuje spadkiem przyrostu wysokości, ale po ok. 3–5 latach podwyższa go nawet o kilka procent. Przy większym rozmiarze cięć (do ok. 80%) spadek przyrostu jest wyraźny, jednak po ok. 10 latach przyrost powraca do stanu sprzed zabiegu. Podkrzesywanie drzew, opisywane nieprawidłowo jako cięcia przyrodnicze, wykonywane jest również w ramach pielęgnacji zieleni. Najczęściej gałęzie z dolnej części pni są usuwane dla osiągnięcia właściwej skrajni jezdni lub uzyskania lepszego doświetlenia budynków. Częstym błędem jest przekraczanie dopuszczalnego rozmiaru cięć oraz zachwianie statyki drzew przez podniesienie ich środków ciężkości, co sprawia, że zabieg taki nie powinien być wykonywany w przypadku zieleni zorganizowanej.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT w Warszawie. Stowarzyszenie zostało założone w 1992 r. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 7, 8 Statutu): § 7 Celem Towarzystwa jest: 1. Zrzeszenie specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych, 2. Kształtowanie etyki zawodowej swoich członków, 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, 4. Szeroka popularyzacja wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka, 5. Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, 6. Ochrona zawodu, 7. Reprezentowanie interesu społecznego poprzez szeroko rozumianą ochronę drzew ozdobnych i propagowanie działalności zmierzającej do tej ochrony, w tym występowanie przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących tej ochrony. § 8 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1. Podnoszenie kwalifikacji swoich członków w drodze organizowania kursów, odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych, wydawnictw szkoleniowo-informacyjnych, 2. Badanie problemów zawodowych i przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz, 3. Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w państwie oraz ze szkolnictwem wyższym i zawodowym, 4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 5. Inicjowanie i popieranie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres zainteresowania Towarzystwa, 6. Tworzenie koncepcji rozwiązywania problemów i działanie na rzecz ich realizacji, 7. Przekazywanie raportów i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organizacjom administracji, 8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 9. Współdziałanie w ustalaniu i opracowywaniu norm technicznych i jakościowych w zakresie zainteresowania Towarzystwa, 10. Prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego na podstawie obowiązujących przepisów, 11. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. Adres: ul. Piotrkowska 165/169 p. 405, 90-447 Łódź, tel./fax +48 42 637 62 81, e-mail: poczta@ptchd.org.pl, biuro@ptchd.org.pl, www.ptchd.org.pl

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt