Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawne podstawy wycinki drzew

Ilość znalezionych haseł: 190

Prawne podstawy wycinki drzew

projekt zagospodarowania działki lub terenu

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Projekt zagospodarowania terenu – jest obok projektu architektoniczno-budowlanego częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji i rozpoczęcia prac budowlanych. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych. Część opisowa, powinna określać między innymi: - przedmiot inwestycji, - istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, - projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; - dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska; Część rysunkowa, powinna określać: - orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata; - granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, - ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; - ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; - układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

Zobacz więcej...

Prawne podstawy wycinki drzew

przesadzenie drzew lub krzewów

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), jeden z ze sposobów usunięcia drzewa z konkretnego miejsca, w wyniku często skomplikowanych działań technicznych, polegających na: wykopaniu drzewa wraz z częścią sytemu korzeniowego, przeniesieniu - przewiezieniu w inne, docelowe miejsce posadzenia i umiejscowieniu drzewa wraz z bryłą korzeniową w przygotowanym miejscu. Zabieg stosowany jest w sytuacjach gdy obecne umiejscowienie drzewa koliduje z projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu. Od strony technologicznej istnieje możliwość przesadzania nawet bardzo dużych drzew. Im większe i starsze drzewo będziemy chcieli przesadzić tym większe będą koszty, bardziej skomlikowana technika wykonania oraz większe ryzyko nieprzyjęcia się rośliny na na nowym miejscu. Przesadzenie dojrzałego, w pełni ukształtowanego drzewa, przy zastosowaniu dostępnych przesadzarek wiąże się z silnym ograniczaniem systemu korzeniowego. Taki sposób przesadzania wymusza adekwatną redukcję korony w celu zarówno jej odciążenia jak również zbilansowania gospodarki wodnej. Na przesadzenie drzew wymagane jest zezwolenie administracyjne wydawane przez urząd gminy na podstawie przepisów art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody - 'Wydanie zezwolenia, (na usunięcie drzew lub krzewów), może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów' . Przesadzania drzew w ww podanym znaczeniu nie nalezy mylić z przesadzeniem rośliny pozyskanej w szkółce.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt