Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 187

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

wypadek w szczególnych okolicznościach, uzasadniających przyznanie świadczeń

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:   1)  przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa;   2)  przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą;   3)  przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych;   4)  przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią;   5)  przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem;   6)  przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie;   7)  w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki;   8)  przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę;   9)  przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej;   10) przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi;   11) przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt