Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 187

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

zadania Społecznego Inspektora Pracy

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), do podstawowych zadań Społecznej Inspekcji Pracy należy: • kontrolowanie stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, • kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, • kontrolowanie realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami: szatni, pomieszczeń do spożywania posiłków, urządzeń higieniczno sanitarnych, • kontrolowanie przestrzegania norm higienicznych dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia: zapylenie, hałas, wibracja, oświetlenie, temperatura pomieszczeń, • inicjowanie działań i kontrolowanie w zakresie wydawania przysługujących na określonych stanowiskach pracy środków odżywczych, napojów i środków higieny, • kontrolowanie stanu urządzeń elektrycznych i skuteczności działania ochron przeciwporażeniowych. • kontrolowanie wyposażania pracowników w przysługujące środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy, • udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolowanie stosowanych przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych, • uczestnictwo w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy, • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt