Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Fitosocjologia

Ilość znalezionych haseł: 97

Fitosocjologia

ols porzeczkowy

(botanika leśna, fitosocjologia), zespół leśny o nazwie naukowej Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 ex R.Tx. 1931, z klasy Alnetea glutinosae, rzędu Alnetalia glutinosae i związku Alnion glutinosae. Występuje w całej nizinnej części kraju, w miejscach, gdzie poziom wody gruntowej przez dłuższy czas pozostaje ponad powierzchnią terenu, a długotrwały zalew powoduje stały brak powietrza w glebie, co znacznie spowalnia rozkład materii organicznej i wytwarza pokłady torfowe (niskie).  Są to najczęściej tereny zastoiskowe, skrzydła rozległych dolin rzecznych i peryferia płaskich mis jeziornych – zagłębienia o utrudnionym odpływie na glebach niskotorfowych, w zasadzie bez procesów murszowych. Zajmuje gleby torfowe torfowisk niskich, torfowo-murszowe i murszowate mineralno-murszowe. W drzewostanie dominuje olsza czarna, w domieszce występuje brzoza omszona, rzadziej jesion i dąb szypułkowy. Warstwę krzewów tworzą: porzeczka czarna (gatunek charakterystyczny), kruszyna, jarzębina. Charakterystyczna jest struktura kępkowo-dolinkowa; w miejscach wokół nasadowych części pni olsz (na tzw. kępach) najczęściej występują gatunki o stosunkowo niewielkich wymaganiach wilgotnościowych, np. konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, nerecznica krótkoostna, nerecznica samcza, borówka czarna, a w miejscach bardziej wilgotnych lub mokrych – psianka słodkogórz, przytulia błotna, karbieniec pospolity, knieć błotna, gorysz błotny, kosaciec żółty, turzyca długokłosa, turzyca błotna, trzcinnik lancetowaty, zachylnik błotny i wietlica samicza. Warstwa porostowo-mszysta jest zwykle słabo wykształcona i sklada się z takich gatunków, jak:  mokradłosz kończysty, drabik drzewkowaty, dzióbkowiec.

Zobacz więcej...

Fitosocjologia

świerczyny górnoreglowe

(botanika leśna, fitosocjologia), uwarunkowane klimatycznie zbiorowiska borów świerkowych regla górnego w Karpatach i Sudetach, z klasy Vaccinio-Piceetea, rzędu Piceetalia excelsae i związku Piceion excelsae. Wyróżnia się u nas następujące zespoły: górnoreglową świerczynę sudecką sudecką o nazwie Calamagrostio villosae-Piceetum Schlüter 1969, górnoleglową świerczynę karpacką Plagiothecio-Piceetum (Szaf. et. al. 1923) J.Mat. 1977 – występujące na glebach wytworzonych z kwaśnych skał bezwęglanowych oraz nawapienną świerczynę górnoreglową Polysticho-Piceetum  (Szaf. et. al. 1923) J.Mat. 1977. We wszystkich tych zbiorowiskach gatunkiem dominującym w drzewostanie jest świerk. Pierwszy z wymienionych zespołów wyróżnia się w stosunku do drugiego z jednej strony znacznie wyższą frekwencją siódmaczka leśnego i pszeńca leśnego oraz występowaniem przytulii hercyńskiej, z drugiej natomiast brakiem kosmatki żółtawej i znacznie rzadszym udziałem kosmatki olbrzymiej. Fitocenozy nawapiennej świerczyny górnoreglowej, znane z Tatr i Pienin, zasiedlają gleby typu rędzin oraz gleby bielicowe w tych przypadkach, gdy pokład skały wapiennej przykryty jest utworami krzemianowymi. Gleby te są w górnych poziomach dość silnie zakwaszone ale poniżej wykazują odczyn obojętny lub słabo alkaliczny. Znamienną cechą tego zbiorowiska jest współwystępowanie dwóch grup gatunków roślin. Do pierwszej należą gatunki typowe dla borów, a drugą grupę stanowią gatunki charakterystyczne dla lasów liściastych, przechodzące ze dolnoreglowych, żyznych zbiorowisk buczyn, np. gajowiec żółty, zerwa kłosowa, wierzbownica górska, pierwiosnek wyniosły, śledziennica skrętolistna, żywiec gruczołowaty, nerecznica samcza, turzyca palczasta, piżmaczek wiosenny, wiechlina gajowa, czworolist pospolity i paprotnik kolczysty. 

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt