Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Edukacja leśna

Ilość znalezionych haseł: 61

Edukacja leśna

cel edukacji leśnej społeczeństwa

(edukacja leśna), celem edukacji leśnej jest upowszechnianie w tymże społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz budowanie zaufania społecznego do leśników (nasza grupa zawodowa niezmiennie cieszy się w społeczeństwie dużym autorytetem obok strażaków). Edukacja ta jest – obok udostępniania lasów społeczeństwu – istotnym składnikiem misji Lasów Państwowych. Bardzo ważne jest stałe podnoszenie świadomości społeczeństwa o racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniu ze wszystkich równorzędnych i równoprawnych funkcji lasu (produkcyjnych, ochronnych – w tym ochrony różnorodności biologicznej, rekreacyjnych, estetycznych i kulturowych – a wszystkie one mają znaczenie społeczne). Aspekt ten ma znaczenie zarówno w odniesieniu do społeczności z aglomeracji miejskich, jak i społeczności lokalnych – ściśle związanych z krajobrazem i środowiskiem rolniczo-leśnym, czyli żyjących blisko natury. Obie te grupy społeczne potrzebują rzetelnej wiedzy na temat bliskiego i dalszego środowiska przyrodniczego oraz jego znaczenia dla ich życia. Rzetelne informacje z wiarygodnych źródeł są bardzo ważne w dobie ożywionych dyskusji na temat ochrony przyrody i wpływu działań ochroniarskich na życie ludzi – zwłaszcza w pobliżu terenów cennych przyrodniczo. Musi to być również rzetelna informacja o pracy ludzi zarządzających naszymi lasami, o teoretycznych podstawach naszego leśnictwa.

Zobacz więcej...

Edukacja leśna

edukacja ekologiczna

(edukacja leśna), edukacja środowiskowa - o środowisku, to edukacja na rzecz zrónoważonego rozwoju; Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele: 1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi. 2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska. 3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska; Realizacja wyżej wymienionych celów wymaga: 1. Uznania, iż edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji Polityki Ekologicznej Państwa. 2. Wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego, respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne. 3. Zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej. 4. Uznania, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa. Przez edukację do zrónoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Warszawa 2001 (edukacja leśna), proces dydaktyczno-wychowawczy, mający na celu powszechne podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie podstawowych praw przyrodniczych oraz problemów związanych z ochroną środowiska i przyrody; odbywa się w różnych formach i na różnych poziomach kształcenia, zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym.   "Ekologia Słownik Encyklopedyczny" Wydawnictwo Europa, 2005

Zobacz więcej...

Edukacja leśna

edukacja leśna społeczeństwa

(edukacja leśna), jedno z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikające z założeń Polityki Leśnej Państwa i przyjętych "Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych", którego celami są: 1) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarce leśnej, 2) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedniego korzystania z wszystkich funkcji lasu, 3) budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników. Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych   (edukacja leśna), jest składową edukacji ekologicznej. Jej początki sięgają początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy w ustawie o lasach edukację leśną społeczeństwa wpisano do obowiązków Lasów Państwowych. Dokumentami podstawowymi, wynikającymi z Ustawy Zasadniczej – Konstytucji RP – są: „Polityka ekologiczna państwa” (Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, maj 1991 r.); Porozumienie Ministrów Edukacji Narodowej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie opracowania i wdrożenia narodowej strategii edukacji przyrodniczej; Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych – LKP (i kolejne w wyniku, których utworzono łącznie 25 LKP); „Polityka leśna państwa” (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, marzec 1997 r. ze zmianami); Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (ze zmianami); Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku, w sprawie „Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych” oraz „Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie”.   Andrzej Antczak

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt