Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

Ilość znalezionych haseł: 286

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

biocenoza

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), biocenozą nazywamy grupę populacji współwystępujących w określonym miejscu i czasie. Właściwości biocenozy wynikają z oddziaływań między osobnikami z różnych populacji. Biocenozę można również rozpatrywać pod kątem różnorodności gatunkowej, zależności troficznych między gatunkami, przepływu energii, a także oddziaływań między gildiami gatunków. To, jakie gatunki wchodzą w skład danej biocenozy, może zależeć od typu siedliska, historii rozwoju danej biocenozy (historii zasiedlania danego siedliska przez kolejne gatunki), a także od związków między tymi gatunkami, takich jak drapieżnictwo, pasożytnictwo czy konkurencja. Biocenozy naturalne nie są przypadkowymi zbiorami gatunków z puli dostępnych, występujących na danym obszarze. Oddziaływania konkurencyjne między gatunkami mogą stanowić ważny czynnik mający wpływ na strukturę biocenozy, przy czym aktualnie istniejące związki konkurencyjne nie zawsze muszą w tym odgrywać znaczącą rolę. Obecna struktura biocenoz (np. sposób zróżnicowania nisz ekologicznych gatunków wchodzących w jej skład) ukształtowana jest bowiem w znacznej mierze przez oddziaływania konkurencyjne zachodzące w przeszłości. Nie istnieje jeden określony typ biocenozy klimaksowej dla danego obszaru geograficznego, można jedynie mówić o pewnym kontinuum biocenoz klimaksowych zróżnicowanych zgodnie z gradientem środowiskowym. Biocenozy klimaksowe nie są stałe, lecz podlegają bezustannym przemianom. Kierunkowa zmienność biocenoz w ciągu sukcesyjnym zmierzająca do osiągnięcia stadium klimaksu może zostać zatrzymana na wczesnych etapach rozwoju. Ogólnie można powiedzieć, że stan biomasy i różnorodność gatunkowa biocenoz wzrastają w trakcie przemian sukcesyjnych, lecz często osiągają maksimum nie w stadium klimaksu, lecz w stadiach pośrednich. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), ogół populacji roślin (fitocenoza) i zwierząt (zoocenoza) żyjących w określonym ekosystemie i powiązanych zależnościami o charakterze troficznym i ekologicznym. Biocenoza jest głównym czynnikiem kształtującym specyficzny dla danego ekosystemu biotop. Zasady hodowli lasu wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 99 z dnia 24 grudnia 2002 r., s. 8

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt