Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ekonomika leśnictwa

Ilość znalezionych haseł: 102

Ekonomika leśnictwa

długoterminowe aktywa finansowe

(ekonomika leśnictwa), aktywa majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, które  w księgowym ujęciu praktycznym są udziałami w innych jednostkach organizacyjnych, akcjami w spółkach akcyjnych, innymi długoterminowymi aktywami finansowymi oraz udzielonymi pożyczkami długoterminowymi. W uzupełnieniu powyższej definicji praktycznej należy podnieść, że ustawa o rachunkowości pojęcie długoterminowych (trwałych) aktywów finansowych definiuje w sposób zdecydowanie bardziej złożony - jako instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także  wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką  na korzystnych warunkach – z zastrzeżeniem, że charakter długoterminowy (trwały) mają tylko te aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu  okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Dla pełnego zrozumienia istoty długoterminowych aktywów finansowych niezbędne jest odwołanie się do podstawowej definicji aktywu majątkowego – jako zasobu majątkowego, ustalonego wiarygodnie co do wartości, powstałego w następstwie zdarzeń przeszłych, kontrolowanego przez jednostkę, a przede wszystkim mającego w przyszłości przynieść tej jednostce wpływ korzyści ekonomicznych. Po tym przypomnieniu niezbędne jest odniesienie się do ustawowego znaczenia dwóch pojęć, przywołanych w w/w definicji::a) do znaczenia pojęcia „instrument finansowy” (kontrakt, z zastrzeżeniem szczegółowych wyłączeń, przywołanych w ustawie o rachunkowości, który powoduje powstanie  aktywów  finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu  kapitałowego u drugiej ze stron  pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie  wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy).b) do znaczenia pojęcia „instrument kapitałowy” (kontrakty, z których wynika praw  do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty).Z prawnego punktu widzenia instrumentem finansowym jest stosunek prawny, zawarty co najmniej przez dwie strony, skutkujący tym, że u jednej grupy uczestników tego stosunku powstaje określone zobowiązanie finansowe lub powstaje instrument kapitałowy, zaś u drugiej strony rodzi się (powstaje) aktywo finansowe. Ustawa o rachunkowości zastrzega przy tym, że instrumentem finansowym jest tylko taki z wyżej wymienionych stosunków prawnych (kontaktów), z którego jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze (przy czym instrumentami finansowymi nie są też niektóre kontrakty, enumeratywnie wymienione w ustawie o rachunkowości). Ponadto w definicji instrumentu finansowego zawarte zostało określenie, z którego wynika, że instrumentem finansowym jest każdy kontrakt, spełniający opisane powyżej warunki, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań, zrodzonych tym kontraktem, ma charakter bezwarunkowych czy warunkowy. To „mimowolne” dookreślenie jest o tyle istotne, że pozwala na utożsamienie aktywa finansowego z prawem, rodzącym się po stronie beneficjenta w następstwie zawartego kontraktu, przy czym wykonywanie tego prawa (korzystanie z tego prawa) może mieć charakter bezwarunkowy albo może wiązać się z wypełnieniem określonych warunków. Dookreślenie to ma ważne znaczenie również z tego względu, że pozwala na utożsamienie powstania „instrument kapitałowy” z określonym zobowiązaniem strony.Można zatem powiedzieć, że z definicji instrumenty finansowego wynika, że jego jednym z jego możliwych skutków jest powstanie „instrumentu kapitałowego” jako określonego zobowiązania strony, które ma być na mocy instrumentu finansowego realizowane bezwarunkowo lub może być spełnione po zaistnieniu określonych warunków. Przejdźmy więc do definicji „instrumentu kapitałowego”. Otóż z definicji ustawowej wynika, że „instrument kapitałowy” to również kontrakt. – c.d. nastąpi. Bardzo istotnym problemem, oczekującym dopiero na rozwikłanie, jest sprawa uprawnień do władania przez LP poszczególnymi długoterminowymi aktywami finansowymi w ogóle, oraz wiązka uprawnień majątkowych i niemajątkowych, która przysługuje LP przy władaniu tymi aktywami finansowymi.

Zobacz więcej...

Ekonomika leśnictwa

gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

(ekonomika leśnictwa), określona część zasadniczej działalności administracyjnej Lasów Państwowych, obejmującą:a) planowanie finansowo-gospodarcze w Lasach Państwowych,b) inwentaryzowanie ilościowo-wartościowe aktywów oraz pasywów bilansowych oraz niektórych pozabilansowych składników mienia w zarządzie Lasów Państwowych (część działalności, wyodrębnionej z całokształtu działalności w zakresie inwentaryzacji oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych), c) gospodarkę kasową,d) ochronę  środków pieniężnych oraz ochronę i dochodzenie metodami gospodarki finansowej innych składników majątkowych i praw majątkowych (część działalności, wyodrębnionej z całokształtu działalności w zakresie ochrony i dochodzenia mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych) ,e) gromadzenie księgowej dokumentacji źródłowej (dokumentacji, obejmującej dowody księgowe), f) prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym ewidencjonowanie na kontach księgowych zdarzeń finansowo-gospodarczych),g) przetwarzanie danych zawartych w księgach rachunkowych do postaci sprawozdań finansowych oraz finansowo-gospodarczych oraz innych wymaganych przez prawo informacji ,h) sporządzanie dokumentacji płacowej, dokumentacji rozliczeń i rozrachunków publiczno-prawnych (deklaracji),i) dokonywanie wyboru kontrahentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (w tym nabywców surowca drzewnego),j) gospodarowanie wierzytelnościami oraz innymi należnościami z uwzględnieniem prowadzenia rozrachunków wewnętrznych,k) gospodarowanie zobowiązaniami publiczno-prawnymi, zobowiązaniami wobec pracowników oraz kontrahentów Lasów Państwowych,l) gospodarowanie zapasami, w tym prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i wyrobów gotowych,m) gospodarowanie środkami nadwyżki finansowej,n) gospodarowanie aktywami trwałymi i obrotowymi oraz pasywami, w tym ich pomnażanie,o) prowadzenie kontrolingu w ramach rachunkowości zarządczej, p) prowadzenie weryfikacji wyniku finansowego oraz spraw, związanych z rewizją księgową.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt