Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ekonomika leśnictwa

Ilość znalezionych haseł: 102

Ekonomika leśnictwa

ruchomości - jako składniki majątkowe trwałe

(ekonomika leśnictwa), środki trwałe w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie będące nieruchomościami (nieruchomościami gruntowymi, jak również nieruchomościami, prawnie niezespolonymi z gruntem). Do ruchomości trwałych należy w szczególności zaliczać maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, nie będące obrotowymi składniami majątkowymi, jak również inwentarz żywy, nie będący zwierzyną leśną. W uzupełnieniu powyższej definicji należy przyjąć, że wszelkie składniki majątkowe wyczerpujące definicję ruchomości trwałej powinny być traktowane jako aktywo majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W celu stworzenia podstaw rzetelności ewidencji kosztów działalności leśnej – ruchome środki trwałe można grupować według przeważającego przejawu działalności, której prowadzeniu służą. I tak można mówić o:a) ruchomościach trwałych, służących zasadniczej działalności administracyjnej, b) ruchomościach trwałych, służących działalności ogólnogospodarczej,c) ruchomościach trwałych, służących działalności pomocniczej,d) ruchomościach trwałych, związanych z uzdrowiskowym, rekreacyjnym oraz turystycznym zagospodarowaniem lasu, e) ruchomościach trwałych, związanych z zagospodarowaniem lasu, w skład których wchodzą: - ruchomości trwałe związane z edukacją leśną,- ruchomości trwałe związane z  nasiennictwem i selekcją, - ruchomości trwałe związane ze szkółkarstwem leśnym,- ruchomości trwałe związane z pozostałą działalnością w ramach hodowli lasu,- ruchomości trwałe związane z ochroną lasu przed pożarami,- ruchomości trwałe związane z pozostałą działalnością w ramach ochrony lasu,,- ruchomości trwałe związane z pozostałą działalnością w ramach ochrony lasu,- ruchomości trwałe związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej,- ruchomości trwałe związane z zagospodarowaniem lasu – pozostałef) ruchomościach trwałych, związanych z utrzymywaniem oraz eksploatowaniem zasobów wodnych we władaniu Lasów Państwowych, g) ruchomościach trwałych, związanych z użytkowaniem głównym lasu,h) ruchomościach trwałych, związanych z gospodarką łowiecką ,i) ruchomościach trwałych, związanych z użytkowaniem ubocznym lasu,j) ruchomościach trwałych, związanych z działalnością dodatkową w lasach,k) ruchomościach trwałych, związanych z prowadzeniem robót budowlano – montażowych,l) ruchomościach trwałych, związanych z działalnością zarobkową poza działalnością dodatkową, m) ruchomościach trwałych służących pozostałej działalności leśnej.

Zobacz więcej...

Ekonomika leśnictwa

składniki majątkowe we władaniu Lasów Państwowych aktywowane (aktywa majątkowe)

(ekonomika leśnictwa),  aktywa majątkowe Skarbu Państwa we władaniu LP, z dojaśnieniem, że aktywa majątkowe w ogóle to ta część zasobów majątkowych we władaniu osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2. ust.1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324.] – spełniająca łącznie (ta część zasobów majątkowych) następujące warunki:a) zasoby majątkowe, będące aktywami, powinny być kontrolowane przez w/w osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjnej (określane w ustawie o rachunkowości wspólnym terminem „ jednostka”), b) zasoby majątkowe, będące aktywami, powinny być są uwiarygodnione pod względem ich wartości,c) zasoby majątkowe, będące aktywami, powinny być efektem przeszłych zdarzeń (powinny powstać w wyniku przeszłych zdarzeń),d) zasoby majątkowe, będące aktywami, powinny w przyszłości spowodować wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Powyższą definicje wyprowadzono na podstawie określenia słowniczkowego, zawartego w art. 3 ust. 1. pkt.12) cyt. ustawy o rachunkowości (pod pojęciem aktywów rozumie się „kontrolowane  przez  jednostkę  zasoby majątkowe  o  wiarygodnie  określonej  wartości,  powstałe w wyniku przeszłych  zdarzeń,  które  spowodują  w  przyszłości wpływ  do jednostki korzyści ekonomicznych” – art. 3. ust.1. pkt.12.).Definicja aktywu majątkowego nie byłaby wyczerpująca, gdyby nie przywołać warunku wyłączającego: za aktywo majątkowe nie może być uznany ten składnik majątkowy we władaniu jednostki (np. LP), który przez ustawę o rachunkowości nie został nazwany w jej regulacjach szczegółowych.Definicja aktywu majątkowego, wywiedziona powyżej, odnosi się w szczególności do LP, gdyż w myśl § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe  [Dz.U.94.134.692}] – „do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stosuje się przepisy w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości”. Zresztą w samej ustawie o rachunkowości jest zawarte określenie, że jej regulacje mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że ustawa o rachunkowości nie definiuje wprost zakresu znaczeniowego pojęcia „kontrolowanie zasobów majątkowych”. Można przyjąć, że chodzi tu chyba o to, aby dane zasoby majątkowe pozostawały pod kontrolą danej jednostki w wieloznacznym tego słowa znaczeniu, były własności lub pozostawały w określonym władaniu jednostki. To, że pojęcie kontrolowania zasobem majątkowym nie musi wiązać się z władaniem tym majątkiem na warunkach własności, świadczy, że w określonych sytuacjach jednostka jest obowiązana aktywować składniki majątkowe oddane jej w dzierżawę, w najem lub w ramach podobnego stosunku prawnego. Zwraca też uwagę, że władanie nieruchomością na warunkach użytkowania wieczystego jest również kontrolowaniem danego zasobu majątkowego. Ustawa prawo użytkowania wieczystego zalicza do zasobów majątkowych, będących nieruchomościami. Nie ulega wątpliwości, że LP wyczerpują powołany ogólny warunek kontrolowania określonych zasobów majątkowych. Wystarczy dla przykładu przywołać normę art. 4. ust. 3. ustawy o lasach ( „w ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość”).W świetle omawianej definicji, dla uznania danego składnika majątkowego za aktywo majątkowe nie jest oczywiście wystarczające poddanie tego składnika kontroli przez jednostkę (np. przez LP). Można powiedzieć, że wszystkie zasoby majątkowe we władaniu jednostki powinny pozostawać pod jej „kontrolą”, gdyż w przeciwnym przypadku postępowanie jednostki naruszałoby co najmniej kryterium rzetelności prawidłowego działania. Drugim z wyróżników aktywu majątkowego jest okoliczność ustalenia jej wiarygodnej wartości. Ustawa o rachunkowości przywołuje szereg zasad, a nawet metodologii ustalania wartości zasobów majątkowych. Jakkolwiek sprawie tej poświęcono inne miejsce niniejszego słownika – to już tutaj można powiedzieć, że regulacje ustawy o rachunkowości pozwalają zasadniczo na ustalenia wartości niemal każdego składnika majątkowego, nazwanego, w kontekście aktywu majątkowego, przez ustawę o rachunkowości w jej regulacjach szczegółowych. Znaczenie rozstrzygające dla uznania danego składnika majątkowego za aktywo majątkowe  wydają się mieć dwie okoliczności:  pełnienie przez składnik majątkowy funkcji czynnika sprawczego, powodującego w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (okoliczność teoretyczna), szczegółowe nazwanie składnika majątkowego, w kontekście aktywu majątkowego, w szczegółowych uregulowaniach ustawy o rachunkowości (okoliczność praktyczna).Z tego, co powyżej powiedziano o zasobach majątkowych, będących aktywami, wynika, że we władaniu jednostki (np. LP) mogą pozostawać pod jej kontrolą  zasoby majątkowe, nie będące aktywami majątkowymi.

Zobacz więcej...

Ekonomika leśnictwa

składniki majątkowe we władaniu Lasów Państwowych nieaktywowane

(ekonomika leśnictwa), te składniki majątkowe, znajdujące się w uprawnionym władaniu LP (znajdujące się pod kontrolą LP), które w świetle ustawy o rachunkowości nie są aktywami majątkowymi, tj. które np. z nazwy nie zostały – jako aktywo majątkowe - przywołane w szczegółowych regulacjach ustawy o rachunkowości czy nie pełnią funkcji czynnika, powodującego wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Druga z przywołanych dla przykładu w zdaniu poprzednim okoliczności ma szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do LP. LP są bowiem państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej władającą majątkiem należącym do Skarbu Państwa. Misją zaś Skarbu Państwa, jako abstrakcyjnej w Polsce osoby prawnej, jest reprezentowanie (w obrocie prawnym) Państwa jako właściciela majątku państwowego. (w/w abstrakcyjny charakter Skarbu Państwa sprawia, że osoba ta może działać wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli, najczęściej przedstawicieli ustawowych - z zastrzeżeniem, że w polskim systemie prawnym uprawnienia, wynikające z praw majątkowych należących do Skarbu Państwa, nie przypisane w drodze regulacji szczegółowych do innych osób i jednostek organizacyjnych (np. do LP), są wykonywane przez Ministra Skarbu Państwa); Państwo jest z kolei według Konstytucji RP dobrem wspólnym wszystkich obywateli, znajdującym się we władaniu zwierzchnim Narodu. A zatem w następstwie przeszłych czynności, podjętych przez Skarb Państwa w ramach obrotu prawnego - we władaniu jednostki organizacyjnej, działającej w imieniu (za) oraz na rzecz Skarbu Państwa, w sposób oczywisty może pojawiać się zasób majątkowy, który w przyszłości będzie przysparzać niewątpliwe korzyści ekonomiczne, jednak wpływające nie do w/w jednostki organizacyjnej władającej, lecz będące korzyścią ekonomiczną w stosunku do majątku państwowego, znajdującego się  poza władztwem LP. Takim zasobem ekonomicznym jest przede wszystkim, zdefiniowana w innym miejscu niniejszego słownika, zdolność lasów do świadczeń niematerialnych, wpływających, z korzyścią ekonomiczną, na różne składniki zasobów ekonomicznych Państwa – tak osobowe, jaki i majątkowe. Zdolność ta w ustawie o rachunkowości nie została – jako aktywo majątkowe – nazwana w szczegółowych regulacjach ustawy o rachunkowości, a ponadto jest „nośnikiem” korzyści ekonomicznych, nie wpływających do LP jako państwowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Zdolność ta, będąc bez wątpienia niematerialnym składnikiem majątkowym we władaniu LP (pozostającym pod kontrolą LP), wchodzącym w skład gruntu w szerokim słowa tego znaczeniu – nie jest jednak aktywem majątkowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Można wskazać szereg innych zasobów majątkowych we władaniu jednostki, które nie stanowią zwyczajowo aktywów majątkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości ( zasoby dokumentacji akt rzeczowych, zdolność do należytego funkcjonowania, związana z dobrą organizacją itd.). Zasoby majątkowe, nie będące aktywami majątkowymi, pozostają oczywiście poza wartościową ewidencją ksiąg rachunkowych jednostki. Nie ma przy tym żadnych przeszkód formalnych, aby wartość tych zasobów była ustalana w ujęciu pozabilansowym.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt