Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ergonomia w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 611

Ergonomia w leśnictwie

metoda kalorymetrii bezpośredniej

(ergonomia w leśnictwie), wydatek energetyczny człowieka podczas wysiłku można ocenić metodą kalorymetrii bezpośredniej, na podstawie pomiaru ilości ciepła wytwarzanego w organizmie. Pomiary takie wykonuje się w specjalnych komorach kalorymetrycznych. Metoda ta, ze względów oczywistych, nie nadaje się do stosowania na stanowiskach pracy.Kalorymetria pośrednia jest metodą powszechnie obecnie stosowaną. Polega na określeniu objętości tlenu pobieranego przez organizm w jednostce czasu. Metoda ta jest szczególnie przydatna do oceny wydatku energetycznego podczas wysiłków, w których przeważają procesy tlenowe.Ilość energii uzyskana w procesach utleniania, przy zużyciu l litra tlenu, jest różna, w zależności od rodzaju utlenianego substratu, np. podczas spalania glukozy wynosi 21,1 kJ, podczas spalania tłuszczów 19,6 kJ.  Wielkość równoważnika energetycznego l litra tlenu wynosi więc od 19,6 do 21,1 kJ. Do wyboru odpowiedniego równoważnika konieczne jest określenie wielkości ilorazu oddechowego, czyli stosunku ilości wydalanego dwutlenku węgla do ilości pobranego w tym samym czasie tlenu.Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii bezpośredniej sprowadza się do pomiaru objętości pobieranego przez organizm tlenu i wydalonego dwutlenku węgla, wyliczenia ilorazu oddecho-wego i pomnożenia objętości pobranego tlenu przez odpowiedni równoważnik energetyczny.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt