Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ergonomia w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 611

Ergonomia w leśnictwie

środki ochrony roślin - symbole i objaśnienia

(ergonomia w leśnictwie), międzynarodowe symbole i objaśnienia dla środków ochrony roślin (czarne symbole na pomarańczowym tle):WYBUCHOWY - E (środek który wybucha w wyniku uderzenia, tarcia lub kontaktu z ogniem)UTLENIACZ - O (środek o właściwościach palnych, nawet bez kontaktu z innymi materiałem palnym, powoduje zapalenie się lub zwiększa zagrożenie zapaleniem się w kontakcie z materiałem palnym)ŁATWO-PALNY -  F (Środek w stanie stałym, który łatwo ulega zapaleniu po krótkotrwałym kontakcie ze źródłem zapłonu, w stanie ciekłym o punkcie zapłonu niższym niż 21 oC,lub środek w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem wytwarzający gaz łatwo palny w ilości co najmniej 1l/kg/h)SZCZEGÓLNIE ŁATWO PALNY -  F+ (środek o punkcie zapłonu niższym niż 0 oC oraz punkcie wrzenia niższym lub równym 35 oC, lub środek gazowy który ulega zapaleniu w kontakcie z powietrzem w temperaturze i ciśnieniu otoczenia)TOKSYCZNY - T (II klasa toksyczności dla ludzi)BARDZO TOKSYCZNY - T+ (I klasa toksyczności dla ludzi)ŻRĄCY - C (środek powodujący uszkodzenia zdrowej skóry zwierzęcia)SZKODLIWY  (III klasa szkodliwości dla ludzi)DRAŻNIĄCY - Xn (środek powodujący widoczne podrażnienia skóry trwające co najmniej 24 godziny w rezultacie 4-godzinnego kontaktu ze skórą)NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA - N (środek toksyczny dla ryb i organizmów wodnych [I i II kl.], toksyczny dla pszczół [I i II kl.] dla flory i fauny naziemnej i organizmów glebowych oraz powodujący długotrwałe, ale odwracalne zmiany środowiska.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt