Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Geomatyka

Ilość znalezionych haseł: 682

Geomatyka

mapa ewidencyjna

(geodezja), kartograficzna część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ilustrująca – jako mapa wielkoskalowa – podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków (przede wszystkim działki i klasyfikację gruntów). Mapa ewidencyjna stanowi część mapy zasadniczej dotyczącą spraw ewidencji własnościowej. Według § 28 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy: 1) granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek, 2) oznaczenia punktów granicznych, z wyróżnieniem punktów, których położenie określone zostało w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością, a spośród nich — punktów trwale stabilizowanych w terenie, 3) kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia, 4) kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia, 5) kontury budynków, 6) numery działek ewidencyjnych, 7) granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia, 8) dane opisowo-informacyjne, a w szczególności: a) nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, b) oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu, c) nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych, d) numery dróg publicznych nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych, e) numery porządkowe i ewidencyjne budynków. Treścią mapy ewidencyjnej mogą być również nazwy zespołów urbanistycznych, przysiółków i niw. Mapę ewidencyjną, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, sporządza się w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Jej edycję stanowią mapy obrębowe. Do opracowania mapy ewidencyjnej stosuje się odpowiednie standardy techniczne dla mapy zasadniczej, ustalone odrębnymi przepisami.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt