Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

Ilość znalezionych haseł: 226

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

torf

(Gleboznawstwo leśne), skała osadowa organogeniczna stanowiąca nagromadzenie roślinności torfowej, w różnym stopniu rozkładu. Ma właściwości zróżnicowane w zależności od typu torfowiska. Dzieli się na torf torfowisk wysokich, przejściowych i niskich. Torf torfowisk wysokich powstaje w warunkach trwałego nasycenia wodą dystroficzną, stagnującą, bezodpływową, słabo natlenioną. Stanowi nagromadzenie roślinności torfowej specyficznej dla takich warunków, nierozłożonej lub w początkowych stadium rozkładu określany współcześnie jako materiał fibric. Jest lekki, luźno ułożony, barwy jasnobrązowej, silnie kwaśny i kwaśny, ubogi w składniki pokarmowe potrzebne roślinności wyższej. Powstają z niego → gleby torfowe torfowisk wysokich. Torf torfowisk niskich stanowi nagromadzenie roślinności torfowej specyficznej dla warunków terenu trwale przesyconego wodą ruchoma, a więc bogatą w składniki pokarmowe i dobrze natlenioną, zwykle dobrze rozłożonej, zmieszanej z mułami rzecznymi, jeziornymi, a często piaskiem lub innymi frakcjami mineralnymi gleby, a także z kredą jeziorną i łąkową. Jest zwarty, często sprasowany, dobrze rozłożony określany współcześnie jako materiał → sapric, barwy brązowej i ciemnobrązowej, lekko kwaśny i obojętny, zasobny w składniki pokarmowe potrzebne roślinności wyższej. Powstają z niego → gleby torfowe torfowisk niskich. Torf torfowisk przejściowych łączy cechy torfów niskich i wysokich. Torfy (wraz z murszami) w Polsce zajmują blisko 5% powierzchni kraju. Występują na terenie całego kraju, z wyraźnie większym udziałem na obszarach północnych, objętych zlodowaceniem bałtyckim. Torfy są współcześnie inicjalnym stadium procesu, w którym w neogenie powstawał węgiel brunatny. Torfy odwodnione ulegają procesowi decesji i stają się murszami.

Zobacz więcej...

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

wapienie

(Gleboznawstwo leśne), skała osadowa chemiczna węglanowa zbudowana przeważnie z kalcytu, a w mniejszych ilościach z dolomitu, syderytu, minerałów ilastych, krzemionki, gipsu, pirytu, limonitu, materii organicznej i innych. Najczęściej posiada barwę białą, żółtą kremową, czasem brunatną, czerwoną niekiedy czarną. Silnie burzy z kwasem solnym. Powstaje w morzach, a także na lądzie w wyniku nagromadzenia węglanowych szczątków organicznych. Należy do szeroko rozpowszechnionych skał osadowych litych, zwłaszcza w Polsce Południowej. Posiada duże znaczenie glebotwórcze. Z wapieni powstają rędziny, typ gleby wprowadzony do międzynarodowych klasyfikacji przez prof. Sławomira Miklaszewskiego (1874-1949), polskiego gleboznawcy badacza gleb Polski, zachodniej Europy i północnej Afryki inicjatora badań geografii gleb (Mapa gleboznawcza Królestwa Polskiego, 1907). Zwietrzelina wapieni zależy od stopnia sylifikacji – czyli wysycenia krzemionką wolnych przestrzeni w skale. Wapienie skaliste są silnie wysycone krzemionką i ulegają trudno wietrzeniu, tworząc zwietrzeliny i gleby silnie kamieniste oraz płytkie. Innym przykładem jest wapień detrytyczny, marglisty, litotamniowy, oolityczny, ilasty, które łatwo wietrzeją tworząc zwietrzeliny i gleby słabo szkieletowe oraz głębokie. Właściwości, opisy i fotografie licznych rędzin prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski.

Zobacz więcej...

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

wietrzenie skał i minerałów

(Gleboznawstwo leśne), Wietrzenie skał to ich rozpad pod wpływem działania słońca, tlenu, dwutlenku węgla, wody i organizmów żywych. Zachodzi na powierzchni skał i w jej powierzchniowej warstwie. Produktem wietrzenia są między innymi zwietrzelina, rumosz, glina, minerały ilaste. Wyróżnia się: → wietrzenie fizyczne - jest powodowane dobowymi i sezonowymi wahaniami temperatury powierzchni skały.  Prowadzi to do występowania naprężeń, powodujących dezintegrację granularną skały, zmierzającą do rozluźnienia minerałów i ich rozsypania, a także pękanie i odpadania zewnętrznych fragmentów skały.  Duże znaczenie w wietrzeniu fizycznym odgrywa woda zamarzająca w szczelinach skalnych zwiększająca swoją objętość, co powoduje rozsadzanie skały. Podobne zachowuje się w szczelinach skalnych sól, która krystalizując zwiększa swoją objętość i rozsadza skałę (tę funkcję widać lepiej w strefie suchej kuli ziemskiej).  → wietrzenie chemiczne - jest powodowane procesami rozpuszczania, ługowania, hydrolizy, hydratacji, karbonatyzacji, utleniania, redukcji,  zachodzących na powierzchni skały pod wpływem kontaktu z wodą, powietrzem i rozpuszczonymi w niej kwasami, prowadzących do zmiany budowy i powstania nowych produktów. Na tej drodze powstają minerały ilaste posiadające olbrzymie znaczenie glebotwórcze. → wietrzenie biologiczne - ten typ wietrzenia rozpoczyna się mechanicznym oddziaływaniem korzeni roślin na powstawanie i powiększanie szczelin w skałach. Korzenie wrastając w szczeliny umożliwiają tam życie innym organizmom, np. bakteriom, które swoimi funkcjami życiowymi przyczyniają się np. do utlenienia gipsu i powstawania siarki. Po obumarciu korzenie stają się materią organiczną, która jest pokarmem dla wielu żywych istot, a rozkład tej materii, to np. powstawanie kwasów próchnicznych, które przyczyniają się do dalszych etapów wietrzenia skały.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt