Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Jednostki klasyfikacji gleb

Ilość znalezionych haseł: 166

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych z terenów leśnych Polski

(Gleboznawstwo leśne), Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prezentuje następujące leśne gleby Polski (według Klasyfikacji gleb leśnych Polski [2000] i według World Reference Base [2006]: 1 L. Litosol inicjalny - Lithic Leptosol (Dystric) 2 L. Ranker bielicowany - Epileptic Folic Albic Podzol (Sceletic) 3 L. Arenosol inicjalny - Albic Arenosol (Epidystric) 4 L. Rędzina właściwa - Haplic Phaeozem (Calcaric, Skeletic) 5 L. Pararędzina właściwa - Haplic Regosol (Calcaric Eutric) 6 L. Czarnoziem wyługowany właściwy - Calcic Chernozem (Siltic) 7 L. Czarna ziemia właściwa - Greyic Gleysol (Eutric, Abruptic) 8 L. Gleba brunatna wyługowana - Haplic Cambisol (Endoeutric, Humic) 9 L. Gleba brunatna kwaśna - Folic Cambisol (Orthodystric, Endoskeletic) 10 L. Gleba płowa właściwa - Cutanic Luvisol (Epidystric, Siltic) 11 L. Gleba rdzawa właściwa - Brunic Arenosol (Endo(hyper)eutric) 12 L. Gleba bielicowa właściwa - Folic Albic Podzol (Orthodystric) 13 L. Gleba glejo-bielicowa właściwa - Endogleyic Folic Albic Podzol (Ruptic) 14 L. Gleba gruntowoglejowa właściwa - Haplic Gleysol (Abruptic, Calcaric, Clayic) 15 L. Gleba opadowoglejowa właściwa - Stagnic Cutanic Fragic Albeluvisol (Abruptic, Ruptic) 16 L. Gleba torfowa torfowiska niskiego - Rheic Hemic Histosol (Eutric) 17 L. Gleba torfowa torfowiska wysokiego - Ombric Fibric Histosol (Orthodystric) 18 L. Gleba torfowo-murszowa - Hemic Histosol (Orthoeutric, Drainic) 19 L. Mada rzeczna właściwa - Gleyic Fluvisol (Humic, Orthoeutric) 20 L. Gleba deluwialna brunatna - Colluvic Cambisol (Eutric Abruptic)

Zobacz więcej...

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych z terenów uprawnych Polski

(Gleboznawstwo leśne), Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prezentuje następujące uprawne gleby Polski (według Systematyki gleb Polski1989 i według World Reference Base 2006): 1R. Rędzina właściwa (siarczanowa) - Endoleptic Phaeozem (Endoskeletic) 2R. Rędzina właściwa - Rendzic Phaeozem (Skeletic) 3R. Czarnoziem niezdegradowany - Haplic Chernozem (Pachic, Episiltic) 4R. Czarnoziem zdegradowany - Haplic Phaeozem (Molliglossic, Pachic, Siltic) 5R. Gleba brunatna właściwa szarobrunatna - Luvic Phaeozem (Molliglossic, Siltic) 6R. Gleba brunatna właściwa wyługowana - Haplic Cambisol (Humic, Endoeutric, Endoskeletic) 7R. Gleba brunatna właściwa wyługowana - Haplic Cambisol (Orthoeutric) 8R. Gleba rdzawa właściwa - Haplic Arenosol (Hyperdystric) 9R. Gleba płowa zaciekowa - Luvic Phaeozem (Glossalbic, Abrupic, Epiarenic) 10R. Gleba płowa zaciekowa - Stagnic Cutanic Albeluvisol (Abruptic, Orthoeutric, Siltic) 11R. Gleba płowa opadowo-glejowa - Stagnic Luvisol (Ruptic, Hypereutric) 12R. Gleba płowa opadowo-glejowa - Bathycalcic Cutanic Luvisol (Ruptic, Hypereutric) 13R. Czarna ziemia właściwa - Endocalcic Edogleyic Phaeozem (Molliglossic) 14R. Czarna ziemia glejowa - Endogleic Phaeozem (Abruptic, Epiarenic) 15R. Mada rzeczna właściwa - Haplic Fluvisol (Orthoeutric) 16R. Mada rzeczna próchniczna - Mollic Gleyic Fluvisol (Humic, Orthoeutric, Endoarenic) 17R. Gleba torfowa torfowisk niskich - Rheic Sapric Histosol (Epieutric) 18R. Gleba torfowo-murszowa - Sapric Histosol (Orthoeutric, Drainic) 19R. Gleba antropogeniczna o niewykształconym profilu - Technic Regosol (Eutric, Transportic) 20R. Pararędzina antropogeniczna - Spolic Technosol (Calcaric, Endoskeletic, Arenic)

Zobacz więcej...

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby gruntowoglejowe

(Gleboznawstwo leśne), Gleby gruntowoglejowe leśne w terenach nizinnych występują głównie na obszarach nisko położonych lub płaskich z wysokim poziomem wód gruntowych o utrudnionym jej odpływie. W terenach górzystych gleby te występują często u podnóży stoków i na spłaszczeniach stokowych stale nadmiernie zawilgoconych. Gleby tego typu powstają zarówno z piasków jak i z utworów cięższych, glin zwałowych, glin i iłów rzecznego pochodzenia. W terenach górskich są to najczęściej ciężkie utwory z przewagą łupków ilastych. W budowie profilu gleb gruntowoglejowych wyróżniają się dwa poziomy główne, próchniczny A i poziom→ gleyic (→ fotografia) (w WRB występuje → glejowa mozaika barw). Poziom próchniczny może przyjmować kilka odmian w zależności od stanu troficznego gleby. Od poziomu mineralnego przez organiczno-mineralny do organicznego (torfowego). Morfologię gleby gruntowoglejowej można przedstawić poziomami: Ol-A–Go–Gor–Gr. Charakterystyczną cechą tych gleb jest wysokie wysycenie całego profilu wodami gruntowymi. Konsekwencją tego stanu wszystkie procesy w glebie przebiegają w warunkach trwałego nasycenia wodą i związanego z tym stanem, niedoborem tlenu (→ warunki beztlenowe). Objawia się to przede wszystkim efektem barwnym w profilu. Plamy rdzawe, popielate, sine, zielonkawe lub jednolite wymienione barwy, wskazujące na nadmiar uwilgotnienia, występują w profilu od poziomu podpróchnicznego lub nawet od powierzchni. W głąb profilu przybywa barw sinych, stalowych, popielatych, a ubywa barw żółtych, rdzawych beżowych, co dowodzi zwiększającego się wraz głębokością deficytu tlenu. Klasyfikacja podtypów gleb gruntowoglejowych oparta jest na miąższości poziomu próchnicznego i występowaniu takich poziomów jak: → ruda darniowa, → torf, → mursz (→ rysunek). Właściwości biogeochemiczne gleb gruntowoglejowych nizinnych pozwala zaliczyć je do wszystkich odmian od dystroficznych, poprzez oligotroficzne i mezotroficzne do eutroficznej. Dobrym narzędziem waloryzacji trofizmu tych gleb jest → SIG, Siedliskowy Indeks Glebowy. W najnowszych badaniach (Rocz. Glebozn. LXII, 4, 7-198) wykazano przy pomocy tego narzędzia, że gleby gruntowoglejowe tworzą wilgotne bądź bagienne siedliska we wszystkich odmianach troficznych. Odmiany eutroficzne stanowią siedliska lasu wilgotnego i olsu jesionowego. Potencjalnymi zbiorowiskami takich siedlisk są niskie grądy subkontynentalne (Tilio - Carpinetum), łęgi wiązowo-jesionowe i jesionowo-olszowe (Ficario – Ulmetum i Circaeo – Alnetum). Gleby gruntowoglejowe odmiany mezotroficznej to siedliska lasu mieszanego wilgotnego. Są to potencjalne zbiorowiska leśne wilgotnego boru sosnowo-dębowego (Populo tremulae – Quercetum) i wyżynnego jodłowego wilgotnego boru mieszanego (Abietetum polonicum circaeaetosum). Gleby górskie w tym typie zalicza się do odmian hipertroficznych, które tworzą siedlisko olsu górskiego z potencjalną roślinnością bagiennej olszyny górskiej (Caltho – Alnetum). Odmiany oligotroficzne gleb gruntowoglejowych tworzą siedliska borów mieszanych z potencjalną roślinnością kontynentalnego boru wilgotnego (Querco roboris-Pinetum molinietosum), a najuboższe odmiany dystroficzne są siedliskiem borów z potencjalną roślinnością borów sosnowych wilgotnych i bagiennych (Empetro nigri-Pinetum, Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum ericetosum tetralicis). Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt