Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Jednostki klasyfikacji gleb

Ilość znalezionych haseł: 166

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby inicjalne rumoszowe - regosole

(Gleboznawstwo leśne), regosole powstają z okruchowego, bezwęglanowego materiału zwietrzelinowego (regolit) nagromadzonego jako piarżyska, blokowiska, u podnóży stromych wzniesień lub skał najczęściej w górach. Najliczniej płaty tych gleb w Polsce występują w Tatrach. Regosole posiadają następującą budowę: OC–AinC–CR. Przestrzenie wolne w tym materiale zwykle są wypełnione materią organiczną zmieszaną z odłamkami skalnymi, a często pozostają puste. Właściwości chemiczne regosoli zależą głównie od jakości masy glebowej wypełniającej rumowisko skalne. Wyróżnia się regosole oligotroficzne, mezotroficzne i eutroficzne. Regosole oligotroficzne są kwaśne i silnie kwaśne (pH w H2O<5,0), wysycenie kationami zasadowymi (V) wynosi zdecydowanie poniżej 50%. Gleby te porośnięte są zwykle kwasolubnymi zbiorowiskami roślinnymi, np. kosodrzewiną (Pinus mugho) z udziałem ziołorośli, w Bieszczadach przez borówczyska z różą alpejską (Vaccinietum pocuticum rosaetosum pendulinae). W wyższych położeniach górskich gleby te porasta świerczyna górnoreglowa (Plagiothecio-Piceetum tatricum, Plagiothecio-Piceetum hercynicum). Eutroficzne odmiany regosoli stanowią żyzne siedliska m.in. dla jaworzyny górskiej z języcznikiem (Phyllitydo-Aceretum) oraz zarośli wierzbowo-olszowych (Salici silesiacae-Alnetum viridis, Pulmonario-Alnetum).W regosolach nie wyróżnia się podtypów. Tereny objęte regosolami są to zwykle obszary ochronione i nie podlegają klasyfikacji siedliskowej dla potrzeb gospodarki leśnej. Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt