Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

Ilość znalezionych haseł: 247

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

SIG, Siedliskowy Indeks Glebowy

(Gleboznawstwo leśne), SIG to liczba reprezentująca podstawowe właściwości bryły gleby o ściśle określonych wymiarach. Jest to liczba wyliczana z podstawowych właściwości gleby. Zaproponowano na podstawie badań dwa warianty obliczeń SIG: dla gleb z poziomem organicznym do 20 cm i dla gleb z poziomem organicznym powyżej 20 cm miąższości. Dla gleb o miąższości poziomu organicznego do 20 cm do obliczeń są wykorzystywane: 1) zasoby frakcji Ø<0,02 mm, w kg w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, 2) zasoby kationów zasadowych wyrażone w molach w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, 3) całkowita kwasowość gleby wyrażona w molach jonów wodorowych w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm i podzielona przez sumę frakcji Ø<0,02 mm wyrażonej w kg w tej samej bryle, 4) procentowy udział azotu całkowitego w pierwszym poziomie mineralnym gleby podzielony przez proporcję C : N w tym poziomie. Dla gleb z poziomem organicznym o miąższości ponad 20 cm, do obliczeń SIGo są wykorzystywane: 1) zasoby kationów zasadowych wyrażone w molach w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, ( 2) całkowita kwasowość gleby wyrażona w molach jonów wodorowych w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, ( 3) procentowy udział azotu całkowitego w pierwszym poziomie gleby, podzielony przez proporcję C:N w tym poziomie i podzielony przez 10. Zakres zmienności SIG wynosi od 4 do 40. SIG 4 oznacza skrajnie uboga glebę, a SIG 40 w przyjętym modelu oznacza maksymalnie bogatą glebę. SIG jest używany do określenia odmian troficznych podtypów gleb w lasach, a także do diagnozowania siedlisk w lasach. Na podstawie SIG wyróżnia się następujące odmiany troficzne gleb: → dystroficzna gleba leśna, → oligotroficzna gleba leśna, → mezotroficzna gleba leśna i → eutroficzna gleba leśna. SIG został wdrożony do kartografii siedlisk leśnych w Instrukcji Urządzania Lasu cz.II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. SIG jest zmodyfikowaną wersją → ITGL.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt