Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

Gospodarka Leśna

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z siedmiu podystemów systemu LAS. Głownym zadaniem podsystemu Gospodarka Leśna jest: – Utrzymywanie bazy danych o stanie lasu w formie, corocznie aktualizowanych o zdarzenia gospodarcze i upływ czasu, opisów taksacyjnych. Baza ta powstaje w wyniku opracowywanych w okresach 10-letnich, na podstawie terenowej inwentaryzacji zasobów, tzw. planów urządzania lasu zawierających szczegółowy opis taksacyjny każdego gruntu (zalesionego i niezalesionego) będącego w stanie posiadania Lasów Państwowych, wg stanu na 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzania lasu. – Obsługa procesu aktualizacji bazy danych o stanie lasu. Baza danych opisu taksacyjnego lasu, opracowana w ramach prac urządzeniowych, musi być corocznie aktualizowana o upływ czasu (zwiększa się wiek drzewostanów), przyrost masy w wyniku wzrostu drzewostanów i jej ubytek w wyniku pozyskania drewna, a także wszelkie działania hodowlane, w szczególności procedury aktualizacji odpowiedzialne są także za właściwe odnotowanie w bazie informacji o odnowieniu lub zalesieniu gruntu. Ze względu na skomplikowany charakter, wykonywanych w lesie, czynności gospodarczych, w kontekście ich wpływu na opis taksacyjny wydzieleń, funkcje odpowiedzialne za aktualizację zgrupowane są w oddzielny moduł. – Obsłua procesu aktualizacji bazy danych o stanie lasu o zdarzenie nie wynikające ze zdarzeń gospodarczych np. przekazanie gruntów, pożary, szkody dokonane przez czynniki biotyczne i abiotyczne. – Utrzymywanie historii drzewostanów: Opisy wydzieleń taksacyjnych w wyniku prowadzonych działań gospodarczych oraz upływu czasu ulegają z roku na rok zmianom. W systemie LAS oprócz tego, iż w systemie planów możemy w sposób szczegółowy prześledzić, jakie czynności gospodarcze były planowane i zostały wykonane w danym wydzieleniu, to w podsystemie Gospodarka Leśna utrzymywana jest cała historia zmieniających się opisów taksacyjnych. Możliwe jest ustalenie stanu wydzielenia na dowolny dzień od momentu rozpoczęcia aktualizacji bazy w nadleśnictwie wraz z możliwością generowania raportów z opisów taksacyjnych na dowolną datę. – Umożliwienie (w cyklach 10-letnich) aktualizacji bazy danych o stanie lasu, utrzymywanej w nadleśnictwie, danymi z bazy powstałej w wyniku inwentaryzacji prowadzonej w ramach prac urządzeniowych z zachowaniem całej prowadzonej wcześniej historii drzewostanów. – Zawiera moduł kontroli opisów taksacyjnych umożliwiający nadzór nad przebiegiem procesów aktualizacji automatycznej, a także weryfikację stanu bazy opisu taksacyjnego, po jej dostarczeniu przez wykonawcę prac urządzeniowych. – Zapewnienie możliwości grupowania powierzchni, np. obwody łowieckie, obszary chronionego krajobrazu, obszary „Natura 2000”, regiony nasienne itp. w oparciu o mechanizm tzw. setów powierzchni. Mechanizm ten polega na definiowaniu zakresu adresów  na jakich taki obiekt leży.  W wyniku jego działania, przeglądając opis taksacyjny pojedynczego wydzielenia, można w sposób prosty zobaczyć (zidentyfikować) do jakich setów powierzchni dany adres należy np. wydzielenie  04-02-1-01-1-00 należy do: Regionu Matecznego 804 – JD, BK, I strefy zagrożenia przemysłowego, obwodu łowieckiego nr 85 „Knieja”, mezoregionu przyrodniczo leśnego 802D Pogórze Przemyskie i obszaru chronionego krajobrazu „Park Krajobrazowy Gór Słonnych”. – Zawiera moduł wspomagania ochrony lasu, odpowiedzialny za inwentaryzację posuszu, ewidencjonowanie występowania chorób i szkodników lasu, ewidencjonowanie kopców mrówek. Informacje z dokumentów źródłowych, rejestrowane w tym module, odnoszą się bezpośrednio w bazie do danych o stanie lasu. – Zapewnienie ewidencji pożarów, oprócz rejestrowania informacji o pożarze umożliwia wyliczanie w sposób automatyczny, na podstawie informacji z opisu taksacyjnego, wartości poniesionych w jego wyniku strat. – Zapewnienie ewidencji danych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, obiektów ekologicznych, rezerwatów, stref zagrożenia przemysłowego. – Umożliwienie prowadzenia gospodarki nasiennej, ewidencję świadectw pochodzenia nasion, gospodarczych i wyłączonych drzewostanów– nasiennych. – Umożliwienie prowadzenia ewidencji gruntów w ramach obrębów i działek ewidencyjnych, prowadzenie rejestru gruntów zgodnego z powszechną ewidencją gruntów, raportowanie rozbieżności pomiędzy ewidencję powszechna a bazą danych o stanie lasu (wykaz rozbieżności użytków i działek), przygotowywanie danych do sporządzania deklaracji podatkowej. – Wspomaganie produkcji szkółkarskiej w zakresie planowania tejże produkcji, jej ewidencji i analizy wydajności: ewidencję szkółek z dokładnością do pola siewnego, ewidencję produkcji na polach siewnych, w namiotach i szkółkach kontenerowych, prowadzenie ocen produkcji szkółkarskiej, utrzymywanie historii szkółek i produkcji danego materiału sadzeniowego tak, aby możliwe było obliczanie kosztów produkcji szkółkarskiej metodą rachunku ciągnionego. – Obsługa funkcjonalności „Punkt próbny”. Jest to funkcja umożliwiająca rejestrację dowolnych zjawisk, np. pomiary meteorologiczne.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt