Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Dokumentacja SILP

Ocena występowania szkodników korzeni w roku...

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), celem kontroli liczebności szkodników korzeni w glebie jest: a) uzyskanie informacji o zagrożeniu szkółek i upraw przez następujące gatunki szkodników: pędraki chrabąszcza kasztanowca – Melolontha hippocastani Fabr. i majowego – M. melolontha (L.), guniaka czerwczyka – Amphimallon solstitiale (L.), wałkarza lipczyka – Polyphylla fullo (L.), ogrodnicy niszczylistki – Phyllopertha horticola (L.), listnika zmiennobarwnego – Anomala dubia (Scop.), jedwabka brunatnego – Serica brunna (L.), larwy (drutowce) Elateridae i kluki Otiorhynchus spp. oraz inne gatunki występujące regionalnie, uznane przez właściwy terytorialnie ZOL za stanowiące zagrożenie dla produkcji szkółkarskiej, zakładanych i istniejących upraw, młodników lub drzewostanów starszych, b) ustalenie lat rójek chrabąszczy lub innych gatunków szkodników w poszczególnych rejonach kraju w celu podjęcia działań ochronnych, c) ustalenie obszarów stałych pędraczysk. Zasadniczą kontrolę występowania szkodników korzeni wykonuje się w okresie od 15 sierpnia do 30 września. W okresie wiosennym, do końca kwietnia, wykonuje się kontrolę uzupełniającą, mającą na celu potwierdzenie zagrożenia na powierzchniach, na których mogło zimą nastąpić rozrzedzenie populacji, oraz na gruntach, które nie zostały objęte zasadniczą kontrolą występowania szkodników korzeni. Niezwłocznie po zakończeniu obserwacji dokumentację przesyła się do odpowiedniego terytorialnie ZOL. Zebrany materiał z kontroli występowania szkodników korzeni, wraz z wypełnionym w dwóch egzemplarzach formularzem nr 5 i szkicem rozmieszczenia dołów próbnych, nadleśnictwo przekazuje do właściwego terytorialnie ZOL.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt