Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Dokumentacja SILP

Ilość znalezionych haseł: 58

Dokumentacja SILP

wykaz szkód powodowanych przez ssaki

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), szacunkową ocenę rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki wykonuje leśniczy raz w roku w okresie kwiecień – maj. Za szkody, które uwzględnia się w szacunkowej ocenie, uznaje się:   a) zgryzanie, ogryzanie lub złamanie pędu głównego,   b)  spałowanie (ponad 1/3 obwodu dla świerka i jodły oraz 1/2 obwodu dla sosny),   c) czemchanie strzały,   d) wyrwanie bądź wykopanie drzewek,   e) wydeptywanie sadzonek,   f)  podtopienia drzewostanów w wyniku bytowania bobrów. Ocena rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki polega na określeniu:   a)  powierzchni w przedziałach 21–40% i powyżej 40% uszkodzonych drzew (w jednym wydzieleniu mogą wystąpić szkody w dwóch przedziałach),   b) głównego sprawcy szkód,    c) stadium rozwojowego drzewostanu (uprawa, młodnik, drzewostan starszy),   d) dominującego rodzaju szkód. Poziom szkód w całym wydzieleniu lub jego części wynoszący do 20% włącznie nie podlega rejestracji. 5. Ocenie  szkód  podlegają  łącznie  szkody  bieżące  oraz  z  lat  poprzednich  (po uwzględnieniu regeneracji). Wyniki oceny rozmiaru szkód wpisywane są do formularza nr 18 i składane w nadleśnictwie.  Wykaz  zbiorczy  (formularz  nr  19)  z  nadleśnictwa  przekazywany  jest  do RDLP w terminie do 30 czerwca. RDLP zestawia dane z nadleśnictw (formularz nr 19) i przesyła do DGLP, ZOL i IBL w terminie do 31 lipca.

Zobacz więcej...

Dokumentacja SILP

wyniki jesiennych/wiosennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków, jak: strzygonia choinówka – Panolis flammea  (Den. et Schiff.), poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.), siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu), barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica), osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu) oraz gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach). Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych (PK), wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat, na polecenie nadleśniczego. Wyżej wymienione szkodniki liściożerne oraz ich parazytoidy (oprzędy gąsie nicznikowatych i bobówki rączycowatych), zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszcza się w jednym opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami należy dostarczyć do nadleśnictwa, które po ich sprawdzeniu przekazuje je, wraz z wypełnionym przez leśniczego formularzem nr 11, do właściwego terytorialnie ZOL.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt