Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Inżynieria leśna

Ilość znalezionych haseł: 1057

Hydrologia

koncesja geologiczna

(inżynieria leśna, hydrologia), decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. Koncesja geologiczna jest wymagana do: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze oraz składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, poszukiwania i wydobywania surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin. Koncesję geologiczną udziela się na wniosek o jej udzielenie, który powinien zawierać: cel, zakres, rodzaj i harmonogram planowanych prac oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien ponadto zawierać dane podmiotu ubiegającego się o koncesję geologiczną opis projektowanej działalności, określenie prawa wnioskodawcy do terenu, określenie czasu (terminu), na jaki ma być udzielona koncesja geologiczna., opis środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję.Koncesję geologiczną udziela minister środowiska. Wojewoda udziela koncesję geologiczną. na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz na poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin, natomiast starosta - na poszukiwanie, rozpoznawanie wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż, których powierzchnia nie przekracza 2 ha i przewidywane roczne wydobycie jest mniejsze niż 10 000 m3. Udzielenie koncesji geologicznej na poszukiwanie złóż wymaga opinii organu samorządu terytorialnego, a udzielenie koncesji geologicznej na eksploatację kopalin wymaga uzgodnień z organem samorządu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.ang. geological concession

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt