Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Inżynieria leśna

Ilość znalezionych haseł: 1057

Hydrologia

wody podziemne - woda podziemna

(inżynieria leśna, hydrologia), wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące w strefie saturacji poniżej zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają wody podziemne będące w obiegu, pochodzenia atmosferycznego, meteorycznego, a więc zasilane z opadów, słodkie o mineralizacji poniżej 1,0 lub 2,0 g/dm3. Zasilanie tych wód podziemnych następuje w procesie infiltracji rozpoczynającym się wsiąkaniem i kontynuującym przesączaniem przez strefę aeracji, w obrębie której woda jest częściowo magazynowana (retencja glebowa, retencja gruntowa), częściowo spływa (odpływ podpowierzchniowy, śródpokrywowy), a także paruje (parowanie podziemne). W strefie saturacji następuje przepływ ku ciekom i zbiornikom wód powierzchniowych (odpływ podziemny, drenaż wód podziemnych), a także zachodzi zatrzymanie części wody (retencja podziemna). Wody podziemne o zwierciadle swobodnym nazywamy wodami podziemnymi swobodnymi, wody podziemne przesiąkające głębiej przez utwory słabo przepuszczalne i nieprzepuszczalne lub pochodzące z zasolenia lateralnego, występujące pod ciśnieniem (nadległe, stropowe utwory słabo przepuszczalne lub nieprzepuszczalne) nazywamy wodami podziemnymi naporowymi. Do wód podziemnych zalicza się też wody związane (woda związana) występujące w strefie saturacji, wody głębinowe (woda głębinowa) oraz wody występujące w obrębie poziomów wodonośnych zawieszonych. ang. groundwaters, phreatic waters

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt