Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Inżynieria leśna

Ilość znalezionych haseł: 1057

Budownictwo leśne

projekt budowlany

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), zestaw rysunków technicznych i dokumentacji, pokazujący ideę wykonania obiektu budowlanego. Podstawowym elementem projektu jest zestaw rysunków architektonicznych, ukazujących kształt i wielkość obiektu budowlanego, jego umieszczenie na działce budowlanej.  Projekt zawiera też opis techniczny, który przedstawia idee projektu w formie pisemnej. Projekt budowlany zawiera: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia. 3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych; 4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W Polsce uprawnienia do wykonywania projektów budowlanych posiadają osoby o odpowiednim wykształceniu inżynierskim (architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym itp.) oraz należące do odpowiedniego samorządu zawodowego (np. izby architektów) i przez to posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt