Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Drogownictwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 176

Drogownictwo leśne

bariery ochronne

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale jest także fizyczną przeszkodą, która w przypadku uderzenia w nią pojazdu stanowić może zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu drogowego.Zasadniczym celem stosowania drogowych barier ochronnych jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osób i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi. Bariery ochronne można stosować jedynie wtedy, gdy ich brak mógłby mieć bardziej negatywne skutki dla osób przebywających w pojeździe oraz dla osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym, niż w przypadku zastosowania barier. Na drogach leśnych takich sytuacji jest niewiele, a w znacznej części przypadków można ograniczyć stosowanie drogowych barier ochronnych poprzez przeprojektowanie przebiegu drogi lub stosowanie rozwiązań inżynierskich. Na drogach publicznych warunki stosowania barier ochronnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z póź. zm.), norma PN-EN 1317 „Systemy ograniczające drogę”  oraz  "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” GDDKiA zarządzenie nr 31 z dnia 23.04.2010. Wyżej wymienione przepisy dotyczą jednak dróg publicznych, a niektóre tylko dróg krajowych. Dlatego stosowanie barier ochronnych na drogach leśnych powinno mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Zobacz więcej...

Drogownictwo leśne

czynniki klasyfikujące drogi leśne

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), klasyfikacja dróg leśnych uzależniana jest od kilku czynników:• Obowiązującego prawa krajowego decydującego o klasyfikacji dróg publicznych i wewnętrznych oraz przepisów związanych z leśnictwem;• Warunków geograficznych (położenia, ukształtowania terenu) oraz obowiązujących zasad w funkcjonowaniu leśnictwa, jak i zaszłości historycznych;• Stopnia zmechanizowania prac leśnych oraz szybkości ich wprowadzania.Czynniki wpływające na podział dróg w leśnej sieci komunikacyjnej:• dostępność dla ruchu pojazdów, dzieląca drogi na publiczne i leśne;• znaczenie komunikacyjne drogi, klasyfikujące je na drogi główne i boczne (1-rzędu, 2- rzędu i dojazdowe);• przeznaczenie dróg wynikające z ich głównej funkcji: wywozowe, dojazdy pożarowe, administracyjne, turystyczne, operacyjne;• położenie w terenie: dolinowe, stokowe, warstwicowe, grzbietowe;• obciążenie ruchem, podział uzależniony od natężenia ruchu i typów pojazdów dzielący drogi na klasy techniczne;• rodzaj konstrukcji nawierzchni: gruntowe naturalne nieprofilowane, gruntowe profilowane, gruntowe ulepszone, twarde nieulepszone, twarde ulepszone, tymczasowe;• okres użytkowania: drogi okresowe wykonane na czas realizacji transportu, drogi sezonowe umożliwiające transport w zależności od warunków klimatycznych (zimowe, w okresach suszy), drogi całoroczne.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt