Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Drogownictwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 238

Drogownictwo leśne

zarządca drogi

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), zarządcą drogi publicznej to organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.  Zarządcami dróg są dla dróg:1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;2) wojewódzkich – zarząd województwa;3) powiatowych – zarząd powiatu;4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).         Art. 20 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) określa dwadzieścia podstawowych obowiązków zarządcy drogi publicznej. W odniesieniu do dróg wewnętrznych art. 8 ust. 2 w/w ustawy określa zarządcę terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna jako zarządcę drogi. Drogi leśne są drogami wewnętrznymi na terenie lasów należących do Skarbu Państwa, stąd Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  zarządzają nimi  na mocy Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) poprzez podstawową jednostkę organizacyjną LP jakim jest  nadleśnictwo. W świetle przepisów art. 8 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarządca drogi wewnętrznej jest zobowiązany do: budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych oraz zarządzania nimi, a więc także wykonywanie zadań określonych w art.20, przyczym oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt