Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Drogownictwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 238

Drogownictwo leśne

oznakowanie drogi leśnej

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), obowiązek ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych oraz zarządzania nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu (ustawa o drogach publicznych art. 8, Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115). Wynika z tego przepisu także obowiązek organizacji ruchu i zarządzanie tym ruchem, co jednoznacznie określono w ustawie Prawo o ruchu drogowym art.10 ust. 7 (Dz.U. z 2005 Nr 108, poz.908). Jednak na mocy art. 29 ustawy o lasach, na drogach leśnych ruch pojazdów silnikowych, motorowerów i zaprzęgów konnych jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. W ustawie o lasach, jak i w przepisach wykonawczych nie określono sposobu oznakowania. Wynika z tego, że mają w tym przypadku zastosowanie przepisy o oznakowaniu dróg publicznych. „Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami”. Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym w 2010 roku w art. 10 ust. 10a „Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.” wprowadziła obowiązek stosowania na drogach wewnętrznych do organizacji ruchu znaków określonych w w/w ustawie i jej przepisów wykonawczych. Jednocześnie znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym rozszerzyła zakres nadzoru wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania (art. 10 ust. 2 pkt. 5, Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908) oraz wprowadziła sankcje karne za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych (art. 85a §1 ustawy Kodeks wykroczeń Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 275). Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej (art.8 ust.4 ustawy o drogach publicznych). Na drogach leśnych dopuszczonych do ruchu publicznego oprócz znaków drogowych wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym zachodzi konieczność stosowania innych znaków (zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych). Zastosowane znaki związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej i można je podzielić na:• znaki ostrzegawcze związane z prowadzeniem pozyskania drewna;• znaki zakazujące głównie wstępu w czasie wykonywania prac pozyskaniowych oraz na tereny prawnie chronione;• znaki informacyjne – drogowskazy do obiektów leśnych;• znaki zabezpieczenia przeciwpożarowego (dojazd pożarowy, punkt czerpania wody itp.), które powinny być zgodne z „Instrukcją zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru leśnego”.Brak jest regulacji  prawnych dotyczących wzorów poszczególnych znaków dodatkowo stosowanych na drogach leśnych, jedynie określono wzór znaku wstępu do lasu (Dz. U. z 1998r. Nr 11, poz. 39).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt