Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Drogownictwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 238

Drogownictwo leśne

przedmiar drogowy

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), jest zestawieniem wszystkich czynności koniecznych do wykonania przebudowy (remontu lub budowy) drogi w kolejności technologicznej ich wykonywania przewidzianych w projekcie budowlanym. Jest on jednocześnie podstawą do opracowania kosztorysu inwestorskiego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130 z 2004r., poz. 1389), jak i kosztorysu ofertowego przez wykonawców przystępujących do przetargu w ramach zamówienia publicznego. Przedmiar robót powinien być integralną częścią dokumentacji projektowej zgodną z załącznikami projektu budowlanego i szczegółowej specyfikacji technicznej. Przedmiar robót najczęściej (w zależności o zakresu przewidywanych prac) zawiera następujące działy, a w nich grupy robót:• Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy w terenie, karczowanie krzewów i podszycia, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), mechaniczne karczowanie pniaków, wywóz pozostałości po karczowaniu;• Roboty ziemne: wykonanie wykopów i przemieszczenie grunty z urobku, formowanie i zagęszczenie nasypów, wywóz nadmiaru gruntu lub dowóz niedoboru na nasypy (w zależności od bilansu robót ziemnych), dowóz wody potrzebnej do zagęszczenia nasypów;• Przepusty i urządzenia odwadniające: wykonanie wkopów pod fundamenty, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie ścianek czołowych;• Podbudowy: profilowanie podłoża, warstwy zabezpieczające (odsączające, odcinające, podsypki piaskowe), podbudowa nawierzchni, dowóz wody do zagęszczenia warstw.• Nawierzchnia drogowa: warstwy nawierzchni jezdni, warstwy wzmocnionego pobocza, dowóz wody do zagęszczenia warstw;• Roboty wykończeniowe: plantowanie skarp, umocnienie rowów, znaki drogowe i tablice.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt