Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Lasy i leśnictwo

Ilość znalezionych haseł: 96

Lasy i leśnictwo

oznaka identyfikacyjna

(lasy i leśnictwo), oznaki identyfikacyjne mają wzór haftowanej naszywki o treści:1) "Służba Leśna" - dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i munduru terenowego oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru,2) "Straż Leśna" - dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczonych do Służby Leśnej, zatrudnionych w Straży Leśnej, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i munduru terenowego oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru,3) "Urząd Wojewódzki w ..." lub "Starostwo w ...." (z odpowiednią nazwą miejscowości) - dla pracowników urzędów wojewódzkich i starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru,4) "Akademia Rolnicza w ... (z odpowiednią nazwą miasta) Leśny Zakład Doświadczalny w ..." (z odpowiednią nazwą miejscowości) - dla pracowników leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych sprawujących bezpośredni nadzór i zarząd nad lasami Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru,5) "Technikum Leśne w ..." (z odpowiednią nazwą miejscowości) lub "Zespół Szkół Leśnych w ..." (z odpowiednią nazwą miejscowości) - dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów średnich leśnych szkół zawodowych, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru.Oznaki identyfikacyjne umieszcza się w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa. Wzory oznak identyfikacyjnych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

potencjalna produkcyjność gospodarcza lasu

(lasy i leśnictwo), możliwa do osiągnięcia, w tym metodami gospodarki leśnej, wartość (wyrażana w naturalnych jednostkach miar) zdolności gruntu, pokrytego roślinnością drzewiastą (lub nadającego się do pokrycia roślinnością drzewiastą), do wytwarzania drewna przez drzewa w określonym przedziale ich życia (rozwoju), służącego zarówno do zwiększania wymiarów (miąższości) drzew, pokrywających ten grunt (lub mogących pokryć ten grunt), jak i podlegającego pozyskiwaniu na tym gruncie w drodze wycinki drzew w celu  zaspakajania potrzeb społecznych ( w tym gospodarczych) na surowiec drzewny – w przeliczeniu na jednostkę powierzchni tego gruntu.; dane o potencjalnej produkcyjności gospodarczej lasu mogą służyć do ustalenia potencjalnej produkcyjności gospodarczej lasów Polski (określonych części terytorium Polski, a także innych obszarów geograficznych), z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach brane powinny być pod uwagę grunty faktycznie pokryte w badanym okresie roślinnością leśną, a przy obliczaniu wartości rozpatrywanej produkcyjności powinny być  odpowiednio uwzględnione grunty, przejściowo oraz trwale pozbawione roślinności leśnej, a także grunty, które przestały być lasem w okresie, objętym oceną produkcyjności, w związku z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wartość potencjalnej produkcyjności gospodarczej lasu, a zwłaszcza wartość potencjalnej produkcyjność gospodarcza lasów Polski jest zarówno samoistnym wskaźnikiem prawidłowej działalności leśnej (im działalność leśna bardziej prawidłowa, tym w funkcji czasu wartość omawianych wielkości powinna być większa – oczywiście z zastrzeżeniem równoczesnego rozpatrywania innych wskaźników  prawidłowej działalności leśnej), jak również może być używania do generowania wartości innych wskaźników prawidłowej działalności leśnej (np. do generowania stosunku rzeczywistej produkcyjności gospodarczej lasu do produkcyjności rzeczywistej).

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

przebudowa lasu

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych w zakresie zagospodarowania lasu oraz jego użytkowania głównego, prowadzonych (na podstawie  odpowiednio uwzględnionych w planie urządzenia lasu /dokumentach odpowiadających/ wieloletnich programów gospodarki leśnej) w ekosystemach leśnych:a) w których doszło lub które narażone są na naruszenie w nich zasad trwałego zachowania lasów oraz ciągłości utrzymania, zrównoważonego doskonalenia oraz udostępniania funkcji lasu, b) których rzeczywiste funkcje, odbiegają nadmiernie od dominującej (dominujących), uzupełniającej (uzupełniających) oraz towarzyszącej (towarzyszących) funkcji potencjalnie możliwych do osiągnięcia,c) w których pod innymi względami nie można realizować celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, z zamiarem takiego przekształcenia drzewostanu, pozostałych elementów biocenozy leśnej oraz biotopu leśnego d) aby ekosystemowi leśnemu nadać cechy niezbędne dla zachowania w nim zasad, o których mowa w lit. a) oraze) aby ekosystem ten w możliwie największym stopniu mógł faktycznie (rzeczywiście) wypełniać funkcje potencjalne, o których mowa w lit. b), jak również realizować cele, o których mowa w podpunkcie c), f) aby - w sytuacji, w której osiągnięcie rezultatów, o których mowa w lit. d) i e) nie jest możliwe - po usunięciu roślinności leśnej danej generacji lasu oraz wykonaniu melioracji biotopu leśnej wprowadzić roślinność leśną nowej generacji w ramach przebudowa całkowitej lasu,przy czym wyznacznikami potrzeby podjęcia przebudowy lasu mogą być zwłaszcza:g) niewłaściwe genotypy drzew, tworzących drzewostan (przebudowa z powodu braku możliwości wypełniania przez las funkcji ochrony zasobów genowych), h) niewłaściwy skład gatunkowy drzewostanu z punktu widzenia biotopu leśnego (przebudowa z powodu konfliktu między biocenozą leśną a biotopem leśnym),i) niedostateczna rzeczywista produkcyjność gospodarcza lasu wskutek zbyt małej ilości drzew w drzewostanie, zbyt dużej ilość luk oraz przerzedzeń, nadmiernej redukcji koron drzew (przebudowa z powodu cech drzewostanu w związku z błędami w gospodarce leśnej lub z powodu skutków działania czynników  biotycznych albo abiotycznych),j) zła jakość techniczna surowca drzewnego, możliwego do pozyskania w drzewostanie (przebudowa z powodu braku możliwości wypełniania przez las funkcji dochodowych),k) zaburzenia w procesach fizjologicznych oraz uszkodzenia roślinności leśnej wskutek zanieczyszczenia oraz innego zniekształcenia elementów środowiska zewnętrznego (przebudowa z powodu nadmiernego spadku potencjału żywotności ekosystemu leśnego),l) uszkodzenia drzewostanu od pożarów, podtopień, w tym w następstwie wysokiego stanu zwierciadła wód podziemnych (wód gruntowych), wiatrów, opadów śniegu i skutków działania innych czynników biotycznych (przebudowa z powodu zjawisk klęskowych), m) postępujące zamieranie roślinności leśnej wskutek nadmiernego wystąpienia owadów, dla których roślinność leśna stanowi bazę pokarmową, albo wskutek chorób grzybowych (przebudowa z powodu skutków działania czynników biotycznych),n) łączne wystąpienie wszystkich lub niektórych wyznaczników, o których mowa w lit. od g) do m), pozostających w określonych związkach przyczynowo - skutkowych (przebudowa wskutek łańcucha chorobowego lasu).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt