Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Lasy i leśnictwo

Ilość znalezionych haseł: 96

Lasy i leśnictwo

roślinność leśna

(lasy i leśnictwo), a) roślinność drzewiasta (drzewa), niezależnie od jej fazy rozwoju, pokrywająca lub służącą do pokrycia gruntu o powierzchni granicznej oraz funkcjach, charakteryzujących las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo pozbawiony roślinności leśnej,b) pozostała – wieloletnia lub jednoroczna - roślinność (w tym krzewiasta, krzewinkowa), nie używana zwyczajowo do zakładania uprawach rolnych oraz terenów zielonych:- występująca na tym gruncie równocześnie z roślinnością drzewiastą, o której mowa w lit. a), - pozostająca na tym gruncie po przejściowym ustąpieniu lub wycięciu roślinności drzewnej, - zajmująca ten grunt, w tym w następstwie procesów naturalnych, przed pojawieniem się lub wprowadzeniem roślinności drzewiastej,- stanowiąca, sztucznie wytworzoną na tym gruncie lub jego części, bazę pokarmową dzikich zwierząt, choćby złożoną z roślin, używanych także w procesie produkcji rolniczej,c) roślinność, występująca na terenach przyległości gruntowych do danego gruntu, o ile podczas prac nad planem urządzenia lasu zostaną ustalone powiązania biocenotyczne pomiędzy roślinnością na tych przyległościach gruntowych a częścią biotyczną leśnych zasobów naturalnych na danym gruncie,d) roślinność, służąca do wyżej scharakteryzowanego pokrycia danego gruntu lub wyżej przywołanych przyległości gruntowych(materiał sadzeniowy).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt