Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Lasy i leśnictwo

Ilość znalezionych haseł: 96

Lasy i leśnictwo

system informacyjny w Lasach Państwowych

(lasy i leśnictwo), jest to (usankcjonowany między innymi takimi aktami reglamentacji wewnętrznej, jak: rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu, kontroli oraz udostępniania informacji oraz dokumentów, wykaz oraz inne akty identyfikujące informacja pierwotne, wzornik dokumentów, instrukcja archiwowania oraz inne akty /inne dokumentacje/) sposób działania Lasów Państwowych w zakresie zarządzania informacjami, obejmującego w szczególności:a) gromadzenie informacji pierwotnych,b) pozyskiwanie informacji pierwotnych, w tym z baz danych, wchodzących w skład systemów informacyjnych gospodarzy lasów  (innych niż Lasy Państwowe) oraz wszelkich innych baz danych, zawierających wiedzę użyteczną dla Lasów Państwowych, c) wytwarzanie informacji pierwotnych we własnym zakresie jednostki organizacyjnej, d) wprowadzanie informacji pierwotnych do urządzeń ewidencyjnych, w tym do tabel danych (których katalog stanowi część składową systemu informatycznego w Lasach Państwowych),e) katalogowanie informacji pierwotnych pod postacią analogowych dokumentów pierwotnych (w ramach dokumentacji, zgodnej z rzeczowym wykazem akt) ,f) przetwarzanie informacji, g) gromadzenie dokumentacji spraw,h) kolportaż i udostępnianie dokumentacji i dokumentów - w obrębie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,- w obrębie Lasów Państwowych,- kontrahentom Lasów Państwowychi) archiwizowanie informacji, dokumentów i dokumentacji- archiwizowanie informacji pierwotnych i wtórnych, zawartych w systemie informatycznym Lasów Państwowych ,- archiwizowanie dokumentów i dokumentacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia oraz należytego wykonywania przez Lasy Państwowe całokształtu działalności leśnej przez Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem zadań wykraczających poza ramami zwykłego zarządu. W ramach systemu informacyjnego w Lasach Państwowych można szereg podsystemów, np.: system inwentaryzacji oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych (jako system gromadzenia wiedzy pierwotnej, źródłowej o mieniu leśnym); system ewidencji księgowej, system pozostałego zarządzania informacjami w ramach gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, system zarządzania informacjami w aspekcie ochrony danych (w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych). Prowadzenie działalności z uwzględnieniem tych podsystemów (zgodnie z tymi podsystemami) zasługuje na ogół na wyodrębnienie do postaci odrębnych jednostek „zadaniowych” ( mówimy więc o prowadzeniu inwentaryzacji mienia leśnego; o prowadzeniu gospodarki finansowej jako części składowej zasadniczej działalności administracyjnej; o ochronie informacji w ramach ochrony mienia). Niezależnie od tego zarządzanie informacjami występuje przy realizacji każdego innego zadania, należącego do Lasów Państwowych, choć w takich przypadkach na ogół nie mówimy już o podsystemach informacyjnych / nie mówimy o systemie informacyjnym przy wykonywaniu zadań w ramach ochrony i dochodzenia mienia, nie mówimy o systemie informacyjnym przy stanowieniu aktów reglamentacji wewnętrznej itd.). Tak więc zarządzanie informacji nie jest zadaniem samym w sobie; jest częścią składową zadań indywidualnie nazwanych w klasyfikacji działalności leśnej (a dokładnie każdej działalności ).Ponadto należy zauważyć, że z systemem informacyjnym w Lasach Państwowych wiąże się ściśle pojęcie bazy danych Lasów Państwowych (w znaczeniu bazy danych, związanej z systemem informacyjnym w Lasach Państwowych) jako ogółu informacji, zawartych w różnych dokumentach ( raptularzach, formularzach, urządzeniach ewidencyjnych /tabelach danych/, raportach),  tworzących – według określonego klucza tematycznego -  dokumentacje ( w tym dokumentacje rozumianą jako zbiór dokumentów elektronicznych).Można zatem przyjąć, że synonimem zarządzania informacjami w Lasach Państwowych jest zarządzanie bazą danych systemu informacyjnego w  Lasach Państwowych. Część zarządzania informacjami w Lasach Państwowych odbywa się poza ramach zwykłego zarządu..

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

utrzymanie infrastruktury leśnej związanej z zagospodarowaniem lasu

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, mieszczących się w ramach zagospodarowania lasu, stanowiącego element gospodarki leśnej, obejmujących bieżące eksploatowanie, konserwacje, naprawianie, remontowanie oraz ulepszanie pozainwestycyjne (t. j. ulepszanie przez czynności, nie zaliczane do robót budowlano – montażowych) trwałych składników majątkowych (gruntowych nieruchomości zabudowanych oraz odpowiednio przysposobionych nieruchomości, w tym pokrytych naniesieniami, nie związanymi trwale z gruntem, lub budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, stanowiących odrębny przedmiot władania Skarbu Państwa), znajdujących się w określonym władaniu gospodarzy lasów, tworzących w szczególności infrastrukturę zagospodarowania lasu (edukacyjną, nasiennictwa i selekcji, gospodarki szkółkarskiej, przeciwpożarową, drogową, wodno - melioracyjną oraz inną związana z gospodarką wodną w lasach, z zastrzeżeniem, że a) zgodnie z w/w prawem wodnym, decyzja organu, właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może ustalić partycypację w kosztach utrzymania powołanych obiektów, tworzących brzeg wody, oraz murów, nie będących urządzeniami wodnymi, ze strony organów odpowiedzialnych za utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych, b) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, jako szczególnego przypadku urządzeń wodnych, polega na utrzymaniu obsługi tych urządzeń oraz podejmowaniu działań zapewniających bezpieczeństwo, właściwe funkcjonowanie (w tym poprzez konserwowanie, naprawianie, remontowanie oraz ulepszanie pozainwestycyjne), prowadzenie, w odniesieniu do urządzeń piętrzących, badań oraz obserwacji, jak również wprowadzenie oraz egzekwowanie zakazów, dotyczących tych urządzeń, c) urządzenia melioracyjne w lasach, z mocy odpowiednich zasad, powinny funkcjonować, w tym powinny być konserwowane,  w sposób, uwzględniający potrzebę utrzymania należytej wilgotności w ekosystemie leśnym, w którym urządzenia te są zlokalizowane, z uwzględnieniem jednak dążenia do należytego wypełniania przez las funkcji dystrybucji wody do lasów, odczuwających okresowe ich niedobory, oraz dystrybucji tej wody poza środowisko leśne).

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

zadrzewianie gruntów przez gospodarzy lasów

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, wchodzących umownie w zakres gospodarki leśnej, odnoszących się do gruntów, pokrytych lub przewidywanych do wprowadzenia roślinności leśnej, prowadzonych przez gospodarzy lasów, gdy grunty te nie spełniają kryterium minimalnej powierzchni, o jakiej mowa w definicji lasu jako gruntu pokrytego lub przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, lub gdy funkcje takiego gruntu pokrytego roślinnością, w tym roślinnością leśną (np. funkcje dekoracyjne, funkcje parków oraz ogrodów, funkcje roślinności przydrożnej, funkcje roślinności śródmiejskich oraz wiejskich, funkcje śródpolnych pasów roślinności drzewiastej i krzewiastej, funkcje roślinności na terenach cmentarnych, funkcje roślinności, towarzyszącej obiektom budowlanym) nie należą do funkcji lasu, albo gdy zakwalifikowanie takiego gruntu pokrytego roślinnością leśną  podczas prac urządzeniowych do lasu w sposób oczywisty obrażałoby zasadę racjonalnego ustawodawcy ( na przykład ze względu na potrzebę indywidualnego podchodzenia hodowlanego do poszczególnych osobników roślinności leśnej na powierzchni z roślinnością leśną) - obejmującycha) porządkowanie  powierzchni pod zadrzewienia lub pod tereny zieleni;b) nawożenie oraz inne zabiegi agrotechniczne na w/w powierzchniach, c) przygotowanie gleby na w/w powierzchniach, d) sadzenie drzew, krzewów oraz innej roślinności na w/w powierzchniach, e) pielęgnowanie zadrzewień oraz terenów zieleni, w tym:- pielęgnowanie gleby oraz niszczenie chwastów,- formowanie koron drzew, krzewów oraz formowanie innej roślinności,- podkrzesywanie drzew,- zabezpieczanie ran na drzewach, - inne prace pielęgnacyjne, f) zabiegi w zakresie ochrony zadrzewień oraz terenów zieleni przed grzybami oraz owadami,g) ścinkę drzew,h) wyróbkę sortymentów i inne prace, wchodzące w zakres pozyskania drewna z zadrzewień oraz terenów zieleni, i) likwidację krzewów oraz innej roślinności niedrzewiastej, wchodzącej w skład zadrzewień oraz terenów zieleni.Formalnie grunty (tereny) pokryte roślinnością, nie będące lasami w rozumieniu ustawy o lasach, są przedmiotem ustawy o ochronie przyrody. W ustawie o ochronie przyrody wyróżnia się  zadrzewienia i tereny zieleni: zieleń we wsiach i zieleń w miastach.W tym kontekście przez zadrzewienia należy rozumieć:a) drzewa oraz  krzewy w granicach pasa drogowego, b) pojedyncza drzewa lub krzewy wraz z gruntem (terenem), na którym występują i pozostałą roślinnością tego terenu,c) skupiska drzew lub krzewów, nie będące lasem w rozumieniu ustawy o lasach, wraz z gruntem (terenem), na którym występują i  pozostałą roślinnością tego terenu,wypełniające funkcje ochronne, produkcyjne lub społeczno – kulturowe.Natomiast przez tereny zieleni należy rozumieć tereny wraz z infrastrukturą i budynkami, funkcjonalnie związanymi z tymi terenami: a) znajdujące się w granicach miast oraz wsi o zwartej zabudowie, b) pokryte roślinnością, c) wypełniające funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno – wychowawcze, estetyczne oraz inne funkcje społeczne,d) tworzące - z urbanistyczno – architektonicznego punktu widzenia - jednostkowy, główny i samoistny układ przestrzenny (obszar funkcjonalny), występujący w szczególności pod następującymi nazwami:- park spacerowo – wypoczynkowy, - park gminny, - park zdrojowy,- park uzdrowiskowy,- park etnograficzny,- park sportowy,- park rozrywki,- ogród botaniczny,- ogród zoologiczny,- ogród jordanowski,- ogród dziecięcy,- ogród zabytkowy,- park zabytkowy,- pracownicze ogrody działkowe,- arboreta,- alpinaria,- zieleńce, - grodziska,- kurhany, - zabytkowe fortyfikacjeTerenami zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są również tereny (grunty), pokryte roślinnością, towarzyszące obiektom budowlanym (budynkom i budowlom) w charakterze przestrzennego oraz funkcjonalnego uzupełnienia tych obiektów. Takie tereny zieleni tworzą z w/w obiektami budowlanymi jeden układ przestrzenny, wchodząc w szczególności w skład:a) ulic,b) placów,c) obiektów komunikacji kolejowej,d) naziemnych obiektów komunikacji lotniczej,e) budynków użyteczności publicznej,f) cmentarzyg) obiektów budowlanych o funkcjach składu,h) obiektów budowlanych o funkcjach przemysłowych.Faktyczne czynności gospodarcze, wchodzące w skład działalności w zakresie zadrzewiania gruntów przez gospodarzy lasów  powinny być wykonywane z uwzględnieniem właściwych uregulowań prawnych, zawartych nie tylko w ustawie o lasach, lecz również w szczególności w przepisach ustawy o ochronie przyrody, także w przepisach prawa, właściwych w sprawach planowania przestrzennego, budownictwa, ewidencji gruntów i budynków. 

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

zagospodarowanie uzdrowiskowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, mających na celu wzmocnienie metodami gospodarki leśnej uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych funkcji lasu - polegających w szczególności na:a) wykonywaniu w ramach  hodowli lasu czynności, prowadzących do ukształtowania oraz utrzymania struktury przestrzennej, gatunkowej oraz zagęszczenia roślinności leśnej (głównie w warstwie drzew oraz krzewów) pod kątem funkcji lasu uzdrowiskowej, rekreacyjnej oraz turystycznej, b) utrzymywaniu (bieżącym eksploatowaniu, konserwowaniu, naprawianiu, remontowaniu, ulepszaniu pozainwestycyjnym) składników majątkowych, tworzących infrastrukturę zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego lasu, z zastrzeżeniem infrastruktury, związanej z zagospodarowaniem łowieckim lasu, a także z zastrzeżeniem, że infrastrukturę tę stanowią nieruchomości gruntowe z trwałymi naniesieniami, odpowiednio przysposobione nieruchomości bez trwałych naniesień oraz budynki, budowle oraz obiekty małej architektury, stanowiące odrębny przedmiot władania ze strony Skarbu Państwa,c) utrzymywaniu (bieżącej eksploatacji, konserwacji, naprawianiu, remontowaniu oraz ulepszaniu pozainwestycyjnym, tj. ulepszanie przez czynności, nie zaliczonych do robót budowlano - montażowych) środków trwałych ruchomych, ruchomości o długim cyklu użytkowania, np. zadaszeń (wyposażenie) oraz inwentarza żywego, związanych przede wszystkim z uzdrowiskowym, rekreacyjnym lub/oraz turystycznym zagospodarowaniem lasu, chyba że środki trwałe ruchome oraz wyposażenie wchodzą u danego gospodarza lasu do gospodarstwa pomocniczego, a z tego powodu koszty eksploatacji, konserwacji naprawiania oraz ulepszania pozainwestycyjnego tych składników majątkowych obciążają koszty zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego lub/oraz turystycznego w ramach rozliczania kosztów usług wewnętrznych.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

zagrożenie trwałości lasu

(lasy i lesnictwo), stan lasu wywołany czynnikami zewnętrznymi lub nieprawidłową gospodarką leśną, wymagający zabiegów zwalczających i ochronnych albo jego przebudowy.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (lasy i leśnictwo), stan ekosystemu leśnego, wywołany skutkami czynników biotycznych oraz abiotycznych, w tym o charakterze antropogenicznym (także związanymi z błędami, popełnionymi w przeszłości w prowadzeniu gospodarki leśnej), charakteryzujący się na tyle istotnym naruszeniem potencjałów żywotności oraz odporności lasu, że dalsze utrzymanie lub przywrócenie pożądanych wartości  cech tego ekosystemu, nie jest z zasady możliwe bez podjęcia działań w zakresie akcji ratunkowych oraz zwalczających, obejmujących w szczególności:a) ograniczanie liczebności owadów, dla których bazę pokarmową stanowi roślinność leśna, b) zwalczania chorób grzybowych w lesie, c) działania ratunkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pożarów leśnych, powodzi itp. nagłych zjawisk destrukcyjnych w lasach, a następnie działań w zakresie przebudowy lasu, przy czym podstawę formalną do uznania lasu za zagrożony w swojej trwałości – obok zdarzeń oczywistych takich, jak trwanie pożaru czy zalewanie określonych części lasu przez wody, szkody wywołane przez nawałnicowy wiatr czy intensywne opady mokrego śniegiu - stanowią w szczególności:b) uznanie, na podstawie odrębnych przepisów, określonej powierzchni lasu za obszar, objęty stanem nadzwyczajnym konstytucyjnej klęski żywiołowej lub klęski żywiołowej w rozumieniu dekretu z 1954 roku,c) zakwalifikowanie lasu na określonej powierzchni do określonej przebudowy w trakcie prac nad planem urządzenia lasu (dokumentami odpowiadającymi),d) decyzje w sprawie  zaliczenie lasu na określonej powierzchni do objęcia zabiegami w zakresie wyżej wymienionego ograniczania liczebności owadów oraz zwalczania chorób grzybowych,e) decyzje w sprawie przyznania środków budżetowych na działania, mające na celu ograniczenie zagrożenia trwałości lasu ,f) rozstrzygnięcia zapadające w toku sądowego lub pozasądowego postępowania procesowego, mające za przedmiot ustalenie sprawcy i zadośćuczynienie za szkody, spowodowane w lasach. Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

zdolność do czynności administracyjno-prawnych

(lasy i leśnictwo), zdolność określonych kierowników jednostek organizacyjnych do wykonywania czynności prawnych, związanych z ich występowania w roli organów administracji publicznej (władztwo administracyjne), zmierzających do nawiązania stosunku administracyjno – prawnego. Do czynności administracyjno – prawnych należy każda czynność w zakresie działalności administracyjnej Lasów Państwowych;a) wykonywana przez :- Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczego jako organów uprawnionych do władczego oddziaływania oraz rozstrzygania (w drodze aktu administracyjnego, w tym w drodze decyzji administracyjnej) o sprawach osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, indywidualnie oznaczonych, lub/oraz- uprawnionych (z mocy prawa lub upoważnienia) pracowników Lasów Państwowych,b) adresowana do  zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej,c) zmierzająca do  powstania w/w stosunku administracyjno-prawnego między kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jako organem administracji publicznej a adresatem aktu administracyjnego, polegającego na tym, że;- kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w drodze władczego aktu administracyjnego (w tym decyzji administracyjnej) w sprawie indywidualnie oznaczonej nadaje adresatowi tego aktu określone uprawnienia lub nakłada na niego określone zobowiązania, zaś;- adresat aktu administracyjnego poddaje się temu władczemu oddziaływaniu, z zastrzeżeniem przysługującego mu w określonych sytuacjach prawo odwołania się do organu administracji publicznej drugiej instancji albo do zwrócenia się do organu administracyjnego pierwszej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaś końcowo – prawo do skargi administracyjnej, zmierzającej do poddania aktu administracyjnego kontroli sądowej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt