Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Łowiectwo

Ilość znalezionych haseł: 757

Łowiectwo

las tworzący infrastrukturę gospodarki łowieckiej

(łowiectwo), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie gospodarki łowieckiej. Należy tu wymienić przede wszystkim: a) grunty, zajęte przez urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, magazyny paszy, magazyny łowieckie, śródleśne domki myśliwskie, wygrodzenia zagrodowe, psiarnie, stajnie /o ile służą gospodarce łowieckiej/, punkty skupu tusz upolowanej zwierzyny leśnej /o ile nie zostały uznane za składową infrastruktury działalności poza gospodarką leśną / oraz punkty wyceny trofeów samców zwierzyny płowej, odłownie, punkty preparowania trofeów itp.),b) grunty, wykorzystywane jako poletka łowieckie, oraz jako obiekty o podobnym charakterze,c) pasy zaporowe, t. j. grunty, stwarzające dla zwierzyny, przebywającej w lesie, atrakcyjne miejsca żerowania, powstrzymujące ją przed wychodzeniem w celach żerowych na tereny, zagospodarowane rolniczo,d) grunty, wykorzystywane do produkcji karmy dla zwierzyny leśnej,e) grunty, zajęte przez obiekty, wykorzystywane do kontrolowanego chowu i hodowli ptactwa oraz innej zwierzyny łownej w celach bezpośrednio - produkcyjnych oraz w celu zasiedlenia łowisk.f) grunty, zajęte przez obiekty bazy pobytowej myśliwych (kwatery myśliwskie /wraz z przynależnościami w postaci środków trwałych nieruchomych/ oraz podobne obiekty),g) grunty, zajęte przez obiekty, służące rehabilitacji zwierzyny łowieckiej,Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami gospodarki łowieckiej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe ( np. wygrodzenia obcych gruntów rolnych w celach ich ochrony przed szkodami od zwierzyny leśnej, instalacje odstraszające na obcych gruntach, urządzenia łowieckie na obcych gruntach)  – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę gospodarki łowieckiej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt