Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Ilość znalezionych haseł: 99

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

akty reglamentacji wewnętrznej (jako wyznaczniki zadań Lasów Państwowych)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), istotne uzupełnienie normalizacji prawnej oraz innych zewnętrznych aktów „reglamentujących zadania Lasów Państwowych. Umocowanie kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do stanowienia aktów reglamentacji wewnętrznej zostało zawarte w następujących przepisach Statutu Lasów Państwowych:a) w § 6 ( „ W wykonaniu zadań określonych przez ustawę oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych” );b) w § 17 ( „Dyrektor regionalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych”);c) w § 22 ust. 3. ( „Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje, obowiązujące na obszarze nadleśnictwa”)Kierując się zasadą racjonalnego prawodawcy należy przyjąć, żea) powyższe normy prawne nie dotyczą decyzji, będących aktami administracyjnymi (do wydawania których kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w określonych sprawach są uprawnieni oraz obowiązani) lecz wyłącznie do zarządzeń oraz decyzji zarządczych;b) zarządzenia oraz decyzje, o których mowa w § 17 oraz § 22 ust.3 wiążą wyłącznie pracowników Lasów Państwowych (odpowiednio biura danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych ) lub/ oraz pracowników jednostek organizacyjnych, nadzorowanych przez danego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – a nie wszystkie osoby i jednostki w zasięgu terytorialnym odpowiednio regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśnictwo (jak można byłoby wnosić z gramatycznej wykładni obu norm prawnych);c) podobnie jak w przypadku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - zarządzenia oraz decyzje, o których mowa w § 17 oraz § 22 ust. 3, powinny być wydawane w wykonaniu przepisów prawa, a nie w każdej dowolnej sprawie (jak można byłoby wnosić z porównania redakcji tych norm z brzmieniem normy § 6 )Adresatem  § 6 Statutu jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowy. Norma § 6 identyfikuje  wydawanie przez Dyrektora Generalnego zarządzeń oraz decyzji zarządczych, obowiązujących w lasach Państwowych jako zadanie Lasów Państwowych do wykonywania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Redakcja normy § 6 wskazuje, że dyspozycję analizowanej  normy należy stosować w wykonaniu zadań, określonych przez przepisy prawa ( w tym przez ustawę o lasach oraz akty wykonawcze do ustawy o lasach). Zasada racjonalnego prawodawcy nakazuje przyjąć, że normę § 6 Statutu trzeba rozumieć w ten sposób, że jeżeli norma prawna przypisała Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych określone zadania (hipoteza), to (dyspozycja) w celu wykonania tego zadania Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powinien wydawać zarządzenia oraz decyzje zarządcze. Należy przy tym wykluczać wykładnię zawężającą normy § 6., że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powinien wydawać decyzje zarządcze oraz podejmować zarządzenia tylko wówczas, gdy obowiązek wydania takich aktów reglamentacyjnych jest wprost zapisany w dyspozycji określonej normy prawnej (na przykład w ustawie o lasach mówi się o zadaniu, polegającym na  wydaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zarządzenia, regulującego funkcjonowanie Straży Leśnej, zaś w samym Statucie Lasów Państwowych mówi się o stanowieniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Regulaminu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). Przy takim zawężającym rozumieniu - norma § 6 nie miałaby żadnego racjonalnego uzasadnienia, gdyż  stanowiłaby „zdublowanie” dyspozycji nakazujących Dyrektorowi Generalnemu wydanie decyzji zarządczej lub wydanie zarządzenia.Zbyt rygorystyczna byłaby również wykładnia § 6, że w celu wykonania każdego zadania, przypisanego przez prawo Dyrektorowi Generalnemu LP, powinien on wydawać zarządzania oraz decyzje zarządcze.Najbardziej ogólnym zadaniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest bowiem kierowanie Lasami Państwowymi (por. art. 33 ustawy). Gdyby zatem normę § 6 rozumieć w ten sposób, że w wykonania zadania kierowania Lasami Państwowymi (także innych zadań, szczegółowo przez prawo nazwanych) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może podejmować jedynie te czynności prawne oraz faktyczne, które prowadzą do wydania konkretnego zarządzenia lub decyzji zarządczej, wówczas za nieuprawnione należałoby przyjąć takie działania Dyrektora Generalnego, jak doradztwo w trybie pism okólnych, działalność wydawnicza oraz szkoleniowa itd.W tym stanie rzeczy w Lasach Państwowych utarł się zwyczaj, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje decyzje zarządcze oraz zarządzenia w wykonaniu wszelkich, przypisanych mu przez prawo zadań ( z ogólnym zadaniem kierowania Lasami Państwowymi włącznie), o ile wydanie takich zarządzeń oraz decyzji uzna za niezbędne, obok innych działań faktycznych i prawnych, podejmowanych w ich (tych zadań) realizacji (wykonaniu). Uwagi dotyczące normy § 6 Statutu należy odpowiednio odnosić do norm w § 17 oraz w § 22 ust. 3 Statutu.Zasadniczo decyzje zarządcze oraz zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie powinny określać zadań Lasów Państwowych ( nowych zadań Lasów Państwowych). Nośnikiem zadań Lasów Państwowych powinno być prawo powszechnie obowiązujące. Jak jednak to już wcześniej podniesiono – hipotezy norm prawnych charakteryzują się najczęściej określonym stopniem ogólności, często tak dużym , że zadnia pochodne, jakie adresat normy prawnej powinien wykonać, aby hipoteza normy prawnej została spełniona, są na tyle przez tę hipotezę określone ogólnikowo, że – z braku adekwatnych norm prawnych w innych aktach prawnych – zasadne, a nawet niezbędne może okazać dookreślające  nazwanie tych zadań pochodnych właśnie przez akty reglamentacji wewnętrznej.Jeżeli w jakiejś normie prawnej, powszechnie obowiązującej zostałby zawarty warunek, iż grunt, przeznaczony do zbycia,  powinien być uznany przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych za nieprzydatny pod określone budownictwo, to łatwo zauważyć, że prawodawca nie określił tego warunku zbyt ściśle, na przykład nie określił, że identyfikacja gruntu z tego punktu widzenia ma następować poprzez doprowadzenie do odpowiednich zapisów w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego czy w planie urządzenia lasu. Warunek uznania gruntu za grunt nie mający przydatności do przeznaczenia pod określone budownictwo może zostać spełniony poprzez realizację różnych zadań (doprowadzenie do odpowiednich zapisów w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego; doprowadzenie do odpowiedniego zapisu w planie urządzenia lasu; utrwalenie w odpowiednim dokumencie w następstwie analizy przydatności gruntów do przeprowadzenia przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych). W tym kontekście nazwanie zadań do wykonania przez kierowników jednostek organizacyjnej Lasów Państwowych, niezbędnych do wypełnienia „nieostrej” hipotezy, zawartej w określonej  normie prawnej, może następować w drodze aktu reglamentacji wewnętrznej (Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) w wykonaniu przez niego zadania kierowania Lasami Państwowymi.Również dyspozycje aktów prawnych cechuje określony poziom ogólności. Prawie każda dyspozycja normy prawnej może być wykonana przy różnych ścieżkach szczegółowego postępowania. Do różnych ścieżek wykonania dyspozycji aktu prawnego może być przypisana szczegółowa nazwa zadania Lasów Państwowych. Takie szczegółowe zadania, będące wariantami zadania ogólnie określonego przez przepisy prawa, również może być przedmiotem aktu reglamentacji wewnętrznej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, np. w wykonaniu, przypisanego mu zadania kierowania Lasami Państwowymi.Ponadto zarządzenia oraz decyzje zarządcze Dyrektora Generalnego LP mogą, a nawet w miarę potrzeby powinny być nośnikiem szczegółowego sposoby realizacji zadań, określonych przez dyspozycje (także przez hipotezy oraz sankcje ) norm prawnych oraz zadań  „dookreślonych” przez wewnętrzne akty reglamentacyjne.Poszczególne unormowania aktów reglamentacji wewnętrznej – podobnie jak normy prawne – powinny identyfikować (bezpośrednio lub pośrednio):a) zadanie do wykonania przez Lasy Państwowe (w tym zadanie nazwane wprost przez prawo; wariant zadania nazwanego wprost przez prawo, ustalony w akcie reglamentacji wewnętrznej);b) hipotezę (rozumianą jako zestaw warunków, jakie muszą wystąpić, aby dane zadanie miało być wykonywane w danym wariancie według określonej ścieżki postępowania);c) dyspozycję (rozumianą jako szczegółowa ścieżka postępowania przy realizacji danego zadania /wariantu zadania/);d) sankcję (t.j. konsekwencje z  niewykonania zadania według danej ścieżki postępowania – jeśli ustalenie konkretnej sankcji jest uzasadnione);e) adresatów hipotezy, dyspozycji lub/oraz sankcji (jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub pracowników wybranych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

czynność faktyczna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), każda czynność (nie będącą czynnością prawną, wykonywaną w imieniu Skarbu Państwa w dążeniu do zawarcia określonego stosunku prawnego) a) z użyciem składników lub na składnikach mienia Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, b) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych: - osobiście oraz- na podstawie stosownego jego umocowania albo umocowań kolejnych – przez:• pracowników jednostek organizacyjnych  Lasów Państwowych,• kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych, nie wchodzących w skład Lasów Państwowych,• osoby fizycznec) zmierzająca do zrealizowania zadań, przypadających Lasom Państwowym (jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych) w ramach działalności leśnej.Czynnościami faktycznymi są np. faktyczne sadzenie sadzonek w celu ponownego wprowadzenia na dany grunt roślinności leśnej, faktyczne czynności w zakresie ścinki drzew, ale także faktyczne czynności w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych. Przy wykonywaniu czynności faktycznych wykorzystuje się niematerialny przymiot pracowników – umiejętność (uzdolnienie) do realizowania czynności faktycznych. Szczególną czynnością faktyczną o charakterze administracyjnym (tj. czynnością nie mająca praktycznie żadnych skutków prawnych) jest składanie przez pracowników oświadczeń wiedzy (abstrakcyjna czynność faktyczna o charakterze administracyjnym). Przy wykonywaniu takich abstrakcyjnych czynności są wykorzystywane niematerialne przymioty pracowników w postaci nabytej przez nich wiedzy, ale także umiejętności koncepcyjnego myślenia oraz wnioskowania. Jest zrozumiałe, że możliwość wykonywania czynności faktycznych musi wiązać się z domniemaniem, że wykonawcy tych czynności zostali wyposażeni w uprawnienia majątkowe (prawa majątkowe wtórne zwykłe), zezwalające im właśnie na podejmowanie czynności faktycznych z użyciem lub na mieniu Skarbu Państwa we władaniu jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W krańcowych sytuacjach abstrakcyjna czynność faktyczna polegająca na złożeniu oświadczenia wiedzy praktycznie może nie wymagać użycia mienia leśnego (sięgnięcia do bazy danych, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzenia wyliczeń, użycie / zużycie/ technicznych środków komunikowania się itp.), jeśli wiąże się z przekazaniem  wiadomości oczywistych, będących w posiadaniu danego pracownika LP.Uprawnienie Lasów Państwowych (jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) do wykonywania czynności faktycznych oznacza zdolność Lasów Państwowych do czynności faktycznych (p.73). Szczególnym przypadkiem zdolności do czynności faktycznych jest uprawnienie Straży Leśnej do używania środków przymusu bezpośredniego.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

czynność prawna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), należy przez to rozumieć każdą czynność, nie będącą czynnością faktyczną:a) podejmowaną w imieniu Skarbu Państwa,b) w ramach realizacji zadań, mieszczących się w zakresie uprawnionej działalności Lasów Państwowych,c) przybierającą dowolną formę (o ile formy szczególnej nie wymagają przepisy prawa),d) wykonywaną przez:- kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych osobiście, występującego w charakterze: • reprezentanta Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych oraz• reprezentanta pracodawcy oraz • organ administracji publicznej, uprawniony do władztwa administracyjnego  oraz karno-administracyjnego oraz policyjno – administracyjnego oraz prokuratorsko – administracyjnego oraz z użyciem środków przymusu bezpośredniego- albo przy pomocy uprawnionych z mocy prawa lub innych umocowań :• pracowników Lasów Państwowych,• kierowników oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych oraz • innych osób fizycznych e) adresowaną do:- pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz - kierowników jednostek organizacyjnych, nie wchodzących w skład Lasów Państwowych oraz- osób fizycznychf) zmierzającą do powstania stosunku prawnego między Lasami Państwowymi a drugą stroną tego stosunku, tj. do pojawienia się relacji prawnej, polegającej na tym, że:- Lasy Państwowe (o ile występuje w roli tzw. podmiotu uprawnionego) zobowiązują, poprzez złożenie w imieniu Skarbu Państwa rozstrzygającego oświadczenia woli (będącego końcową czynnością w zbiorze czynności prawnych, składających się na dany stosunek prawny), adresata czynności prawnej (o ile adresat występuje w roli tzw. podmiotu zobowiązanego) do określonego zachowania oraz postępowania lub - Lasy Państwowe (o ile występuje w roli podmiotu zobowiązanego) zobowiązują się w imieniu Skarbu Państwa, poprzez rozstrzygające oświadczenie woli o charakterze akceptującym, do określonego zachowania oraz postępowania.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

działalność dodatkowa w ramach gospodarki leśnej

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), ogół  faktycznych czynności gospodarczych (w zakresie wytwarzania, sprzedaży produktów, sprzedaży towarów oraz usług, z zastrzeżeniem robót budowlano – montażowych oraz innej działalności leśnej poza ramami zwykłgo zarządu) oraz ogół czynności prawnych - realizowanych, choćby z drugiej lub kolejnej ręki, na rzecz gospodarzy lasów, które to czynności w ujęciu łącznym charakteryzują się tym, że:a) są podejmowane przez ich wykonawców w celu osiągnięcia zysku (działalność dodatkowa jest działalnością zarobkową), a związku z tym dochody z tej działalności podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych lub podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, b) są wykonywane - przez jednostki organizacyjne, w tym przez zakłady Lasów Państwowych, nie władające gruntami, będącymi lasami  jako gruntami pokrytymi roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionymi tej roślinności, lub- przez jednostki organizacyjne przewidujące w danym roku gospodarczym osiągnięcie przychodów  z gospodarki leśnej, prowadzonej w znajdujących się w ich władaniu lasów (w rozumieniu zdania poprzedniego), na nieistotnym poziomie (dla wykonawców działalności dodatkowej działalność gospodarcza w lasach, pozostających w ich władaniu, stanowi marginalne źródło przychodów), c) wchodzą w skład zasadniczej działalności administracyjnej oraz działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach gospodarki leśnej przez gospodarzy lasów, na rzecz których wykonawcy działalności dodatkowej realizują swoje czynność (działalność dodatkowa jest działalnością usługową lub produkcyjną na rzecz gospodarki leśnej, zamawiających daną działalność dodatkową), d) mają charakter wyspecjalizowany przez to, że- są prowadzone przez wykonawców, którzy w/w działalność dodatkową mają ustaloną (określoną) w aktach stanowiących (powołujących) jako działalność główną oraz, - w/w produkty (wyroby), usługi, roboty, towary mogą służyć wyłącznie gospodarce leśnej, prowadzonej przez gospodarzy lasów Działalność dodatkowa w ramach gospodarki leśnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w lit. a ) do d ), może w szczególności polegać na: a) usługowym wykonywaniu zadań gospodarczych przy zagospodarowaniu oraz użytkowaniu lasu, w tym m.in. przy pozyskiwaniu materiału rozmnożeniowego, produkcji sadzonek roślinności leśnej, wykonywaniu zadań usługowych w szkółkach leśnych, sadzeniu sadzonek, niszczeniu chwastów oraz innych pracach pielęgnacyjnych oraz pozyskiwaniu drewna, b) pracach urządzeniowych (z zastrzeżeniem, że urządzanie nadleśnictw LP przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne wykonawstwa urządzeniowego w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych stanowi usługę wzajemną, prowadzoną na warunkach non profit ),c) usługowych czynnościach faktycznych oraz prawnych na rzecz innej niż urządzanie lasu zasadniczej działalności administracyjnej gospodarzy lasów, z zastrzeżeniem usług wzajemnych.Działalność, wyczerpująca wyżej przywołane kryteria, jednak prowadzona na rzecz wykonywanej przez gospodarzy lasów ochrony przyrody poza ramami zagospodarowania lasu, jest traktowana, w tym co do skutków fiskalnych, na równi z działalnością dodatkową w ramach gospodarki leśnej.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

działalność leśna

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), ogół czynności prawnych i faktycznych w lasach lub na ich rzecz a) podejmowanych - z uwzględnieniem reglamentacji oraz nadzoru ze strony zwierzchnich jednostek organizacyjnych oraz powołanych do tego organów władzy publicznej - przez gospodarzy lasów z użyciem składników i praw majątkowych, składających się na mienie leśne, oraz z użyciem pozostałych składników leśnych zasobów ekonomicznych - w celu :- ochrony, w tym zachowania, i powiększania lasów oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego, związanego w wyżej  wymienionymi lasami, - kształtowania,  nieprzerwanego utrzymywania i doskonalenia funkcji (świadczeń) lasu, pełnionych przez ekosystemy leśne,- systematycznego udostępniania i wykorzystywania tych funkcji (tych świadczeń) w celu bezpośredniego oraz pośredniego coraz pełniejszego zaspakajaniu potrzeb społecznych ( w tym gospodarczych) b) składających się na:- gospodarkę leśną, - działalność administracyjną oraz działalność poza gospodarką leśną, bezpośrednio dotyczącą zasobów przyrody, obejmującą czynności prawne oraz faktyczne w lasach oraz na rzecz lasów (w tym w lub na rzecz wyodrębnionych ze względu na ochronę przyrody fragmentów ekosystemów leśnych) , wchodzących w skład parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz stanowiących inne formy ochrony przyrody – określona w ustawie o ochronie przyrody, - działalność leśną w ramach gospodarowania nieruchomościami, ruchomościami oraz wartościami niematerialnymi, polegającego na wprowadzaniu szczególnych ograniczeń w korzystaniu oraz wprowadzaniu szczególnych obowiązków przy korzystaniu (obejmowaniu robotami budowlano - montażowymi, utrzymywaniu, używaniu do realizacji zadań) z nieruchomości (z uwzględnieniem wszelkich przynależności w postaci ruchomości trwałych i nietrwałych oraz z uwzględnieniem majątku niematerialnego), pozostających w zarządzie oraz innym władaniu Lasów Państwowych, w tym: 1) w drodze zakazów administracyjnych, 2) poprzez zaniechanie z korzystania z nieruchomości ( z uwzględnieniem przynależności) lub 3) wykonanie prac i robót objętych nakazami prawno-administracyjnymi, za wyjątkiem ograniczeń, zaniechań oraz działań specjalnych, polegających na ochronie przyrody, 4) reglamentowaniem dysponowania aktywami za pomocą specjalnych zapisów księgowych- działalność leśną poza ramami zwykłego zarządu. Należy wyraźnie zaznaczyć, że prawo leśne w sposób chaotyczny, niechlujny oraz wyjątkowo niespójny określiło działalność leśną. W niniejszym opracowaniu przedstawiono – w ramach hasła „Działalność leśna” oraz haseł, będących rozwinięciem hasła „Działalność leśna” – propozycje doktrynalnego usystematyzowania działalności leśnej, które – z uwzględnieniem „dziedzictwa” prawnego oraz utrwalonej przez dziesięciolecia tradycji i praktyki - zostało poprzedzone poniżej przytoczoną analizą stanu prawnego oraz następując. wywodami prawnymi. W art. 4 ust.3. ustawa o lasach określiła, że w ramach zarządu, sprawowanego w stosunku do lasów własności Skarbu Państwa przez Lasy Państwowe:- prowadzą one gospodarkę leśną, - gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, - prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość.Z wielu unormowań ustawy o lasach wynika, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia grunty jako lasy, grunty, nie będące lasami oraz nieruchomości, nie będące gruntami .Z kolei z art. 6. ustawy o lasach wynika, że gospodarka leśna oznacza:- prowadzenie działalności leśnej w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, - dokonywanie sprzedaży produktów, o których mowa w lit. a),- realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu,Należy w tym miejscu podnieść, że w ustawie o lasach pojęcie „uprawa leśna” używane jest jako synonim roślinności leśnej („Art. 3.pkt.1. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony”).Zarząd, sprawowany przez Lasy Państwowe, został również określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – choć nastąpiło to z innego punktu widzenia niż w ustawie o lasach. Z § 4. tego aktu wynika, że zarząd, sprawowany przez Lasy Państwowe, obejmuje prowadzenie w Lasach Państwowych:- działalności administracyjnej, prowadzonej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz w nadleśnictwach,- działalności gospodarczej w zakresie gospodarki leśnej, prowadzonej w nadleśnictwach, podlegającej dalszemu podziałowi na: działalność podstawową oraz działalność uboczną,- działalności dodatkowej o charakterze produkcyjnym i usługowym, prowadzonej w celach zarobkowych (podatek dochodowy) bez ograniczeń podmiotowych, z zastrzeżeniem, że ma się ona odbywać na rzecz gospodarki leśnej (w szczególności można przyjąć, że działalność jako działalność zarobkową na rzecz gospodarki leśnej prowadzi, działający w nadleśnictwie, zakład usług leśnych !).Z powyższego wykazu wynika, że zakładom jako jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych przypada jedynie działalność dodatkowa. Nie mają one bowiem właściwości do prowadzenia działalności administracyjnej, gdyż ta została jednoznacznie zastrzeżona dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw. Nie mogą one również prowadzić działalności w zakresie gospodarki leśnej, nazwanej jako działalność gospodarcza, gdyż ta została zastrzeżona dla nadleśnictw. Mogą prowadzić działalność dodatkową jako zarobkową działalność na rzecz gospodarki leśnej o charakterze produkcyjnym i usługowym. Wnioskowanie nasze nie jest jednak do końca ścisłe, bowiem z ust.2 § 4. rozporządzenia dowiadujemy się, że zakłady prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną. Działalność zakładów poza gospodarką leśną nie może polegać wprost na wypełnianiu zadań „zarządczych”, o których w art. 4 ustawy o lasach, polegających na gospodarowaniu gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, oraz na prowadzeniu ewidencji majątku Skarbu Państwa oraz ustalaniu jego wartości, gdyż działalność taka jest działalnością o charakterze administracyjnymi, a tej zakłady prowadzić nie mogą, chyba że w charakterze działalności usługowej na rzecz takiej działalności, prowadzonej przez Dyrekcje Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa. Wszystko to prowadzi do wniosku, że zakłady mogą prowadzić, w zakresie gospodarki leśnej,  działalność dodatkową, t.j. zarobkową działalność produkcyjną  i usługową, niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych oraz działalność poza gospodarką leśną (uwaga: działalność dodatkowa jest w tym świetle działalnością w zakresie gospodarki leśnej! ). Prawodawca nigdzie  nie ograniczył działalności zakładów poza gospodarką leśną wyłącznie do działalności pomocniczej w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz ruchomościami czy w zakresie ewidencjonowania oraz ustalania wartości majątku Skarbu Państwa. Przez okres stosowania ustawy o lasach utrwaliła się doktryna, że działalność zakładów poza gospodarką leśną może być to wszelka działalność, prowadzona przez zakłady – zarówno w zakresie działalności pomocniczej w wypełnianiu zadania gospodarowania nieruchomościami i ruchomościami czy ewidencjonowania oraz ustalania wartości majątku Skarbu Państwa, jak i wszelka inna działalność poza ramami zwykłego zarządu – pomocnicza wobec innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jak i prowadzona przez zakłady na „swój” rachunek. Rozporządzenie o gospodarce finansowej w Lasach Państwowych zastrzegło dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych działalność administracyjną oraz działalność dodatkową. Działalność administracyjna, zastrzeżona dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nie może oczywiście polegać wyłącznie na gospodarowaniu nieruchomościami oraz ruchomościami, ewidencjonowaniu oraz określaniu wartości majątku Skarbu Państwa. Sprzeciwia się temu choćby lista zadań szczegółowych, przypisana Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych oraz dyrektorom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – zarówno w ustawie o lasach, jak i w Statucie Lasów Państwowych czy innych aktach prawnych. W kształtowaniu doktryny prawa leśnego niezbędne okazało się zatem przyjęcie, że ta działalność administracyjna Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych, obok działalności administracyjnej poza gospodarką leśną w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ruchomościami (także szeroko rozumianymi wartościami niematerialnymi i prawnymi) oraz poza ewidencjonowaniem oraz ustalaniem wartości majątku Skarbu Państwa,  obejmuje również zasadniczą działalność administracyjną (działalność w zakresie kierowania oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych), mieszczącą się  w ramach gospodarki leśnej, jak również wszelką działalność (działalność poza ramami zwykłego zarządu), będącą realizacją zadań administracyjnych (w tym z wykorzystaniem uprawnień do władztwa administracyjnego czy karno – administracyjnego), przypisanych w/w kierownikom jednostek organizacyjnych przez bardzo różne przepisy prawa.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt